yapım aşırı düşük savunma mahkeme kararına karşı DANIŞTAY KARARI

Mahkeme kararı üzerine Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuş ve temyiz başvurusu neticesinde Danıştay  kararı ile “… Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan müdahil şirket tarafından, poz numaralı iş kalemi için aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu teklif ile Ek-0.5 maliyet tespit tutanağının mevzuata uygun olarak düzenlendiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamına sunulan fiyat teklifinde yer alan bedellerin Ek-0.5 maliyet tespit tutanaklarında toplam birim maliyet tutarının üstünde olduğu, fiyat analizindeki ölçü birimi ve miktarının idarenin analiz formatında yer alan ölçü birimi ve miktar ile uyumlu olduğu, analiz formatında belirtildiği şekilde bir fiyat analizi oluşturulmasının aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan istekliye herhangi bir avantaj sağlamadığı, ayrıca fiyat teklifinin ihale konusu iş esas alınarak verildiği, söz konusu fiyat teklifinde yer alan dere yatağının düzenlenmesinden hareketle işin ifası sürecinde birim fiyat tarifinde yer alan tesviye işinin de gerçekleştirileceği,  poz numaralı iş kalemlerine ait aşırı düşük teklif açıklamasında ise, söz konusu iş kalemleri için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan birim fiyatların hangi kurumun birim fiyatlarının kullanıldığı poz numaraları ile birlikte liste halinde belirtildiği, açıklama, istenilen girdiler için öngörülen bedellerin kamu kurum ve kuruluşlarınca açıklanan birim fiyatların kar ve genel gider hariç tutarının altında olmadığı, işçilik için öngörülen bedelin saatlik asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı, dolayısıyla yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması ile müdahil şirketin açıklamaları hukuka uygun olduğundan, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Mahkeme kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE, … kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 
   Oybirliğiyle karar verildi.” ifadelerine yer verilerek mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamalarında yol giderine ilişkin olarak 454 personel ve 12 ay için ve aylık 26 gün üzerinden KDV hariç 2,81 TL toplu fiyat teklifi aldığı ve bu fiyatlar üzerinden serbest biniş kartının ilgili personellere verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, ayrıca ilgili fiyat teklifinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanıp imzalandığı görülmüş olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin serbest biniş kartını verecek olan yetkili kuruluş tarafından düzenlendiği de dikkate alındığında yukarıda aktarılan düzenlemelere uygun olduğu

İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamalarında yol giderine ilişkin olarak  454 personel ve 12 ay için ve aylık 26 gün üzerinden  KDV hariç 2,81 TL toplu fiyat teklifi aldığı ve bu fiyatlar üzerinden serbest biniş kartının ilgili personellere verileceğinin kabul ve taahhüt edildiği, ayrıca ilgili fiyat teklifinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından onaylanıp imzalandığı görülmüş olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin serbest biniş kartını verecek olan yetkili kuruluş tarafından düzenlendiği de dikkate alındığında yukarıda aktarılan düzenlemelere uygun olduğu sonucuna varılmış olup aksi gerekçe ile yapılan itirazen şikayet başvurusunun kabulü ile davacı şirketin yer aldığı iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlemesine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

teknik şartnameye uygun olarak öngördüğü 3 engeli işçi için Hazinece karşılanacak olan sigorta primini düşerek teklif verdiği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçeleri ile “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptali

ihalede davacı şirketin teklifinin, teklif tutarı asgari işçilik maliyetinin altında olduğundan bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirket tarafından, tekliflerini ihale dokümanı ve İş Kanunu hükümlerini dikkate almak suretiyle verdikleri, dava konusu iş kapsamında çalıştırılacak olan 3 engelli işçi için Hazinece karşılanacak olan 23.645,52 TL’yi düşmek suretiyle teklif verdikleri, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı iddialarıyla yapılan şikâyet başvurusunun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği ev tipi sosyal hizmet birimleri arasında yer alan çocuk evlerinin 6518 sayılı Kanun’la getirilen ek madde ile 4857 sayın iş Kanunu hükümlerinden istisna tutulduğu, bu sebeple çocuk evlerinde engeli işçi çalıştırma zorunluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği, davacı şirket tarafından, tekliflerini dava konusu ihalede çalıştırılacak olan engelli işçilere ilişkin Hazinece karşılanacak olan prim tutarlarını düşmek suretiyle verdikleri, ayrıca teknik şartnamede %4 oranında engelli işçi çalıştırılabileceği yönünde düzenleme bulunduğu, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun birinci iddia yönünden, ev tipi sosyal hizmet birimleri arasında yer alan çocuk evleri istisna kapsamında bulunduğundan İş Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı, bununla birlikle engelli işçi çalıştırılması durumunda idarece tespit edilen engeli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun idari şartnamenin ilgi maddesinde belirtileceği ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılarak gösterilmesinin gerekeceği, ihale dokümanında ise bu yönde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle, ikinci iddia yönünden ise, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen. şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği gerekçesiyle reddine karar verildiği, anılan kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta: her ne kadar davalı idarece, davacı şirketin “teknik şartnamede %4 oranında engelli işçi çalıştırılabileceği yönünde düzenleme bulunduğu”na ilişkin iddiası yönünden, anılan iddianın şikâyet başvurusunda ileri sürülmeksizin itirazen şikâyet dilekçesinde ileri sürüldüğünden bahisle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmiş ise de, şikâyet dilekçesinin incelenmesinden, davacı şirketin teknik şartnamedeki anılan düzenlemeye ilişkin iddialarda bulunduğu anlaşılmaktadır

Bu durumda; davacı şirketin, teknik şartnameye uygun olarak öngördüğü 3 engeli işçi için Hazinece karşılanacak olan sigorta primini düşerek teklif verdiği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçeleri ile “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

ihaleye 7 (yedi) isteklinin katıldığı, gerek Kamu ihale Kurulu kararları, gerekse idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda tek geçerli teklif kalmasına karşın, davacı şirkete ait olan geçerli teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesine aykırı bir durumun söz konusu olmadığı, diğer taraftan A.Ş.nin davalı idareye yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun yerinde bulunmuş olmasına rağmen anılan istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmamasının da anılan “Temel İlkeleri” zedeler mahiyette olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin karara karşı yapılan başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

tek geçerli (davacı şirkete ait) teklifin kaldığı gerekçesiyle ihaleyi yapan idarece ihalenin iptaline karar verildiği, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu 28.01.2016 tarih ve 2016/UH.I-319 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile de ihalenin iptali hukuka uygun bulunarak itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmektedir.

Dava konusu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin 15.304.996,75-TL, sınır değerin de 11.773.041,42-TL olarak belirlendiği, davacı şirketin teklifinin ise 13.383.270,00 TL olduğu görülmektedir.

4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin ve ihale yetkilisinin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu ve söz konusu ilkelere uygun olarak ihale işlemlerinin yerine getirilmemesi durumunda, kanunla kendilerine tanınan ihaleyi iptal yetkisini kullanabilecekleri açıktır.

Somut olayda, dava konusu ihaleye 7 (yedi) isteklinin katıldığı, gerek Kamu ihale Kurulu kararları, gerekse idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda tek geçerli teklif kalmasına karşın, davacı şirkete ait olan geçerli teklifin yaklaşık maliyetin  altında olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesine aykırı bir durumun söz konusu olmadığı, diğer taraftan A.Ş.nin davalı idareye yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun yerinde bulunmuş olmasına rağmen anılan istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmamasının da anılan “Temel İlkeleri” zedeler mahiyette olmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin karara karşı yapılan başvurunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu tarafından, Mahkemece anılan kararının uygulanması kapsamında; yürürlüğe giren ve davaya konu kararın verildiği tarihte de yürürlükte olan, ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine göre düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken böyle yapılmayarak Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmüne göre düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Mahkeme tarafından “…Yapılan incelemede; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinin Danıştay kararı ile yürütmesinin durdurulduğu, bu kararın davalı idareye  tebliğ edildiği, davalı idare tarafından ise yürütmeyi durdurma kararı sonrası mevzuatta oluşan boşluğu doldurmak amacıyla Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin yeniden düzenlendiği ve bu düzenlemelerin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği ve davaya konu kararın verildiği  bu düzenlemelerin yürürlükte olduğu görülmektedir.

İdareler tarafından Mahkeme kararları uygulanırken, yargı kararıyla hukuka aykırı oldukları tespit edilen düzenlemelere dayanarak işlemler tesis edilemeyecektir.

Bu durumda; Kamu İhale Kurulu tarafından,  Mahkemece anılan kararının uygulanması kapsamında; yürürlüğe giren ve davaya konu kararın verildiği tarihte de yürürlükte olan, ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine göre düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken böyle yapılmayarak Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmüne göre düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline …” karar verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılması” gerektiği ifadesine yer verilmesinin Mahkeme kararının gerekçesine uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir” şeklindeki gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline

Mahkeme kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine yargı kararının uygulanması maksadıyla tesis olunan dava konusu Kurul kararında Kamu İhale Kurul kararının iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, Mahkeme kararında İfade edilen ihaleye dayanak teşkil eden ve Danıştay’ca yürütmesi durdurulan Yönetmelik hükümlerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişik 60. maddesinin 2., 3., ve 4. fıkralarının olması ve dava konusu ihalenin de bir yapım işi olması karşısında, dava konusu Kurul kararının içeriğinde yer alan “dava konusu işlemin Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılması” gerektiği ifadesine yer verilmesinin Mahkeme kararının gerekçesine uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir” şeklindeki gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

aşırı düşük açıklamasına konu 17. ve 18. iş kalemlerinin ise Sağlık Merkezi olduğu, dolayısıyla anılan yere ilişkin iki ayrı güzergah bulunmadığı, ayrıca idari şartname uyarınca kart bedelinin sağlık tesisinin bulunduğu ilçe tarafından belirlenmiş ilçe içi ulaşım bedeli olan 1,75 TL üzerinden hesaplanması gerektiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 17. ve 18. iş kalemlerine ilişkin ayni kart bedelini 1,60 TL üzerinden hesaplayan A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

A.Ş. tarafından da söz konusu kalemlere ilişkin olarak teklif sorgusuna 1,60 TL üzerinden cevap verildiği, dolayısıyla anılan isteklinin aşırı düşük açıklamaları hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, kart bedelinin 1,60 TL olarak belirlendiği hattın hastanehattı olduğu,

aşırı düşük açıklamasına konu 17. ve 18. iş kalemlerinin ise Sağlık Merkezi olduğu, dolayısıyla anılan yere ilişkin iki ayrı güzergah bulunmadığı, ayrıca idari şartname uyarınca kart bedelinin sağlık tesisinin bulunduğu ilçe  tarafından belirlenmiş ilçe içi ulaşım bedeli olan 1,75 TL üzerinden hesaplanması gerektiğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında 17. ve 18. iş kalemlerine ilişkin ayni kart bedelini 1,60 TL üzerinden hesaplayan  A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda; dava konusu işlemin  teklifin değerlendirmeye alınmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” denilmek suretiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında da; İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde giyim gideri için teklif verileceğinin belirtildiği, aynı ibarenin dozimetri gideri için de kullanıldığı dikkate alınarak söz konusu giderlerin %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde asgari işçilik hesaplama modüllerinin bulunduğu görülmüştür.

aşırı düşük teklif açıklamasında giyim, malzeme giderleri ve dozimetri temini ile aylık periyotlarla okutulmasının teklif bedeline dâhil olan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde olduğunun belirtildiği, yazı ekinde herhangi bir belgenin bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında da; İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde giyim gideri için teklif verileceğinin belirtildiği, aynı ibarenin dozimetri gideri için de kullanıldığı dikkate alınarak söz konusu giderlerin %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ifadelerine yer verildiği, yazı ekinde asgari işçilik hesaplama modüllerinin bulunduğu görülmüştür.

 

Bakılmakta olan davada, ihaleye sadece asgari işçilik maliyetini karşılayacak şekilde 4.936.146,45 TL teklif verildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan “23 Personelin dozimetri teminin sağlanması ve bunların iki aylık periyotlarla okutulması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Belirtilen tüm giderler teklif fiyata dâhildir.” düzenlemesi gereğince isteklilerin dozimetri ücreti için bedel öngörmeleri gerektiği halde dozimetri ücreti için bir bedel öngörmedikleri, anılan maliyet bileşeninin %4 oranındaki sözleşme ve genel giderleri içerisinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

davacı şirket tarafından kendisine tebliğ edilen ilk ihale komisyon kararına karşı itiraz dilekçesi ile itiraz yoluna başvurduğu, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen 55’inci maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi içinde yapıldığı açık olan itirazın esasının incelenmesi gerekirken, süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme kararı ile “…Mahkememizin ara kararları ile Belediye Başkanlığı’ndan davacı tarafından  ilk komisyon kararına yapıldığı belirtilen  evrak kayıt nolu itirazın, kuruma giriş kayıt kaşesini de gösteren bir sureti ile hangi tarihte kurum kaydına alındığının bildirilmesinin istenilmesine karar verildiği, tarihde mahkeme kaydına alınan cevapta,  itiraz dilekçesinin  kurum kaydına alındığı, itirazın kayıt kaşelerinin de bulunduğu onaylı suretinin cevap ekinde sunulduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı şirket tarafından  kendisine tebliğ edilen ilk ihale komisyon kararına karşı  itiraz dilekçesi ile itiraz yoluna başvurduğu, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen 55’inci maddesinde öngörülen 10 günlük itiraz süresi içinde yapıldığı açık olan itirazın esasının incelenmesi gerekirken, süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.  ” şeklinde gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, yukarıda alıntısı yapılan Anayasa’nın ….Maddesinde belirlenen yükümlülüğe aykırı olarak, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek ve cevap yazısında bildirimden itibaren 10 günlük süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğini bildirmek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu açıktır.

Mahkeme kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda  Danıştay karar ile “Dosyanın incelenmesinden, söz konusu ihaleye katılan davacı şirketin, ihale komisyon kararı sonrasında,  idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin yazısıyla şikayete ilişkin olarak eksik evrakların giderilmesinin istendiği, davacı şirketin  evrakları sunduğu, ancak idarece şikayete konu hususlara ilişkin olarak 10 günlük süre içerisinde herhangi bir karar alınmadığı, 10 günlük süre geçtikten sonra idarenin  yazısıyla şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, ayrıca söz konusu ret işleminde davacının on gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğinin belirtildiği, bunun üzerine davacı şirket tarafından davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun kararı ile başvurunun süre yönünden reddedildiği ve bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, yukarıda alıntısı yapılan Anayasa’nın ….Maddesinde belirlenen yükümlülüğe aykırı olarak, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek ve cevap yazısında bildirimden itibaren 10 günlük süre içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğini bildirmek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu açıktır.

Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında ve davanın reddine ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” şeklinde gerekçe gösterilerek mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

1 2 3 77