Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü Personel Çalıştırılması ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında, 2013 ve 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço tablosunun sunulduğu ve söz konusu belgelerin üzerinde serbest muhasebeci mali müşavir onayı (SMMM) ile usulüne uygun olarak kaşeleme (TÜRMOB) işleminin yapıldığı, yapılan incelemede İdari Şartname’de yer alan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler kapsamındaki bilanço oranlarının (cari oranın en az 0,75 olması, öz kaynak oranının en az 0,15 olması ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması) istekli tarafından sağlandığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, ihaleye teklif veren isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliği tevsiki amacıyla sunduğu banka referans mektubu ile bilanço ve eşdeğer belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu, sağlanması gereken asgari bilanço oranları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösteren banka referans mektubunun yeterlik kriterini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, teklifi sınır değerin altında olan ve geçerli kabul edilen isteklilerden Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

T.C Devlet Demiryolları Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü araç kiralama ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.1’inci maddesinde; “Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda anılan Kanun hükmü ve Tebliğ maddesi gereğince, idareler tarafından yapılacak teklif değerlendirilmesi işleminde öncelikle isteklilerin teklif mektupları ile geçici teminatlarının usulüne uygun olarak sunulup sunulmadığına bakılacağı, teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, aritmetik hatanın tanımının ise birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım veya toplamlardaki hatalar şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır.

İhale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif cetveli içeriğinde, ilk satırın 3 adet sürücünün maliyetine ilişkin olarak düzenlendiği, miktarı kısmında iki alt başlığa yer verildiği, söz konusu başlıklardan ilkinin işçi sayısı olduğu ve standart formda 3 sürücünün maliyetine ilişkin teklif verilmesinin istenildiği, devamındaki sütunda toplam 8 ay üzerinden teklif alınacağının belirtildiği hususu ile birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan 4 nolu dipnotta bulunan “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” açıklaması birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin bir sürücünün bir aylık maliyetini “teklif edilen birim fiyat” sütununa yazmaları, anılan bedeli 24 (=3 sürücü x 8 ay) ile çarparak üç sürücüye ilişkin toplam 8 aylık teklif bedellerini oluşturmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 3 adet sürücüye ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın 7.742,94 TL olduğu ve anılan gider kalemine ilişkin toplam teklif bedelinin 61.943,52 TL olduğu anlaşılmış olup birim fiyatlarını standart formda belirtildiği gibi 24 ile çarpmadıkları 8 ile çarptıkları görülmüştür. İsteklinin birim fiyatı ile standart formda yer alan miktarların uygun doğru şekilde çarpılması sonucunda elde edilmesi gereken toplam bedelin işçilik ücreti satırı için 185.830,60 TL, toplam teklif bedelinin ise 198,230,60 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup gerek iş kalemi gerekse toplam teklif bedeli bazında hesaplama hatası yapıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda aktarıldığı üzere aritmetik hatanın tanımının teklif cetvelinde yapılan çarpım ve toplam hataları şeklinde yapıldığı hususu göz önüne alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sürücü giderlerine ilişkin belirlediği birim fiyat ile standart formda yer alan miktarların çarpılması sonucunda hata yapıldığı, anılan hatanın toplam teklif bedelini de etkilediği tespit edilmiş olup anılan hususun aritmetik hata olarak ele alınarak teklifin Kanun’un 37’nci maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Milas Belediyesi temizlik hizmet alım ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

Kendi Malı Olması İstenilmeyen Araçlar ile Yapılan Açıklama İş Ortaklığı, 2 adet %100 elektrikli damperli çöp toplama aracı ve 1 adet 7 m³ vakumlu yol süpürme aracı için  A.Ş. tarafından düzenlenen fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde yer alan tutarlar esas alınarak yukarıda belirtilen formül ve katsayılara göre her araç için toplam maliyet hesaplanmıştır.

İş Ortaklığı tarafından 1 adet 11+1 m³  hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 13+1,5 m³  konteynır yıkama sistemli sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet 3 m³  kapasiteli çöp kamyoneti damperine ilişkin A.Ş. tarafından düzenlenen 02.03.2016 tarihli fiyat teklifi sunulmuş, fiyat teklifinde yer alan tutarlar esas alınarak yukarıda belirtilen formül ve katsayılara göre her araç için toplam maliyet hesaplanmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede yukarıda yer verilen kendi malı olması istenilen 2 aracın temin bedelinin tespitinde fatura sunulduğu, kendi malı olması istenilmeyen araçlardan 5 aracın temin bedeline ilişkin ise fiyat teklifi sunulduğu, kalan ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen 14 aracın maliyetlerine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması yapılmışsa da bu açıklamada yer verilen hesaplamaya esas olan söz konusu 14 aracın temin edilme bedeline ilişkin fiyat teklifi, fatura ya da mevzuatta yer alan başkaca herhangi bir tevsik edici belgenin sunulmadığı, bunun yerine açıklamasında yer verdiği tutarların DMO fiyatlarından da düşük olduğunu göstermek adına açıklamasının ekinde DMO e-satış portalı çıktılarının sunulduğu görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede kendi malı olması istenilen 3 aracın değil 2 aracın temin bedelinin tespitinde fatura sunulduğu, kalan 1 aracın temin edilmesine ilişkin açıklama yapılmadığı, kendi malı olması istenilmeyen araçlardan 5 tanesinin temin bedeline ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, kalan araçların maliyetlerine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması yapılmışsa da bu açıklamada yer verilen hesaplamaya esas olan araçların bedeline ilişkin fiyat teklifi, fatura ya da mevzuatta yer alan başkaca herhangi bir tevsik edici belgenin sunulmadığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan 21 aracın tamamına ilişkin amortisman hesaplamasının yapıldığı, amortisman hesaplamasının ancak kendi malı olan araçlara yapılmasının mümkün olduğu, kendi malı olmayan araçlara amortisman hesaplanmasının mümkün olmadığı,

Anılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın formülü kullanılarak açıklama yapıldığı ifade edilmişse de aşırı düşük sorgu yazısında yer verilen kasko, vergi ve muayene giderleri gibi giderlere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı,belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuruya konu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilen; ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aydın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği sarf malzeme alım ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

 Kurul kararındaki “… daha sonra gönderilen iki teknik görüş yazısında da Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddelerinde belirtilen teknik özelliklerin, tek bir marka ürün  tarafından karşılanabileceği ve itirazen şikâyete konu Teknik Şartname maddelerinde yapılacak değişikliklerle ihale konusu malın fonksiyonelliği ve verimliliği azaltılmadan ihalede rekabeti artırabilecek şekilde düzenleme yapılmasının mümkün olduğu, söz konusu değişikliklerin yapılması durumunda daha fazla ürün ve firmanın ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca Teknik Şartname’nin 6,7,17,18,19 ve 20’inci maddelerinde ilk teknik görüşte bahsedilen değişikliklerin yapılması durumunda idarenin ihtiyacının ve ihale konusu üründen beklenilen faydanın karşılanabileceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu maddelerinin belirli bir markaya yönelik olarak düzenlendiği ve ihalede rekabetin kısıtlandığı yönündeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.” açıklamaları ve yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Ltd. Şti.nin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan  Sarf Malzeme Alımı” ihalesiyle ilgili olarak Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde itiraza konu ettiği 5’inci kısma ilişkin Teknik Şartname’nin 7, 12, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu maddelerinin de belirli bir markaya yönelik nitelikte olduğu ve ihalede rekabetin kısıtlanması yönünde etkide bulunduğu sonucuna ulaşılacağından, anılan ihalenin 5’inci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı kıyafet alım ihalesinde idarenin hatalı ihale kararı

Akademik kuruluştan alınan yazıda “Dikiş iplikleri, konfeksiyon sektöründeki en önemli yardımcı malzemeler arasında yer almaktadır. Doğru dikiş ipliklerinin seçilmesi, dikim işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinde, ürünün kullanım ömrünün artırılmasında ve ürün kalitesinde oldukça önemli derecede rol oynamaktadır. Teknik şartnameler incelendiğinde, ürünlerde kullanılacak dikiş ipliklerine dair çok kısıtlı bilgilere yer verildiği görülmektedir. Bu kısıtlı bilgiler, dikiş ipliğinin hammaddesini (%100 polyester veya %100 poliamid) ve çok genel olarak rengini (ipliklerin rengi dikildikleri yer ile uyumlu olacaktır) içermektedir. Sadece “çanta” gibi birkaç üründe dikiş ipliğinin kopma mukavemetine yer verilmiştir. Bir hazır giyim ürününde kullanılacak olan dikiş ipliğinin sadece pamuk, polyester, poliamid gibi cinsini belirtmek yeterli değildir. Bu dikiş ipliğinin numarasını (Tkt), kat adedini, corespun (özlü, ilikli) yapıda olup olmadığı, mukavemet değerleri gibi özelliklerini mutlaka belirtmek gerekmektedir. “İpliklerin rengi dikildikleri yer ile uyumlu olacaktır” şeklinde bir ifadenin dikiş ipliğinin istenilen rengini belirtmede yeterli olmayacağı da çok açıktır. Sonuç olarak, şikayet dilekçesinde bu madde ile ilgili iddia ve talepler tarafımdan yerinde olarak değerlendirilmektedir. Şartnamelerde, dikiş iplikleri ile ilgili hammaddesinden numarasına kadar tüm teknik özelliklerin açıkça belirtilmesi tarafımdan önerilmektedir. Bu şekilde yapılacak bir düzenlemenin, idarenin ihtiyacını karşılaması noktasında olumsuz bir durum ve/veya zarar oluşturmayacağı açıktır.” şeklinde cevap verilmiştir.Alınan teknik görüş doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Akademik kuruluştan alınan cevabi yazıda “Teknik Şartname’nin “2.2.9. Fermuarlar” başlığı altında fermuarların kullanım yeri, kürsör ve elcik tipi, fermuar şerit malzemesi ve diş malzemesi ile ilgili bilgiler mevcuttur. Ancak, şikâyette de belirtildiği üzere üretimde kullanılan fermuarların belirli bir zincir eni, enine kuvvet altında zincir direnci, tutamağın kursöre tespit mukavemeti, fermuarın çalışma dayanıklılığı gibi özelliklerde sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu teknik özelliklerin de teknik şartnamedeki ilgili maddeye eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, şikâyet dilekçesinde bu madde ile ilgili iddia ve talepler tarafımdan yerinde olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen hususların da şartname içerisinde yer alması tarafımdan önerilmektedir. Bu şekilde yapılacak bir düzenlemenin, idarenin ihtiyacını karşılaması noktasında olumsuz bir durum ve/veya zarar oluşturmayacağı açıktır.” şeklinde cevap verilmiştir.

Alınan görüş doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

dilekçe ile ihaleyi yapan idareye başvuru yapmadan doğrudan Kamu İhale Kurumu’na başvuru yaptıkları, bu başvurularının davalı idarece İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye gönderildiği, idarece, kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinden itibaren on gün içinde başvuru yapılması gerekirken bu sürenin geçirildiği gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, bunun üzerine Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesinde şikâyete ilişkin idarece verilen cevabın bildirim tarihinin gösterilmediği, bu hâliyle yapılan başvurunun şekil yönünden eksik bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, İhalelere Yönelik Başvurular maddesinde yer alan hükme göre, davalı idarenin, davacıların başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini Kurum’un internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Davalı idarenin, anılan eksikliği Kurum’un internet sayfasında ilan etmeden, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemi hukuka aykırı olduğundan, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54. maddesinin dördüncü fıkrasında, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçelerde yer alması zorunlu olan hususlar belirtilmiş, onuncu fıkrasında, “Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”, ihalelere Yönelik Başvurular Hakında Yönetmeliğin “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16. maddesinin 3. fıkrasında; “Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.”, ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11. maddesinin 7. fıkrasında ise “Başvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8. ve 16. maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması hâlinde, başvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aktarılan düzenlemelere göre, başvuru dilekçelerinde yer alması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması hâlinde, söz konusu eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgelerin Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanması gerektiği açıktır.

 

Davacı şirketlerin  dilekçe ile ihaleyi yapan idareye başvuru yapmadan doğrudan Kamu İhale Kurumu’na başvuru yaptıkları, bu başvurularının davalı idarece İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye gönderildiği, idarece, kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinden itibaren on gün içinde başvuru yapılması gerekirken bu sürenin geçirildiği gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, bunun üzerine  Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesinde şikâyete ilişkin idarece verilen cevabın bildirim tarihinin gösterilmediği, bu hâliyle yapılan başvurunun şekil yönünden eksik bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, İhalelere Yönelik Başvurular  maddesinde  yer alan hükme göre, davalı idarenin, davacıların başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini Kurum’un internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Davalı idarenin, anılan eksikliği Kurum’un internet sayfasında ilan etmeden, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemi hukuka aykırı olduğundan, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca kararın bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

ihaleye katılan isteklilerin kullanacağı referans donanımlarının akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edildiğini gösteren kalibrasyon sertifikasını ve/veya kalibrasyon sonuç raporunu ihaleye sunmak zorunda olduğu, ayrıca isteklilerin Süregelen Hizmet Standartlarında bulunan test işlemlerini yerine getirebilmek için asgari şartları sağladığı yönünde beyanda bulunması gerektiği, bu kapsamda ihale üzerinde kalan isteklinin asgari şartları sağladığına dair beyanda bulunduğu, bunun yanında sunduğu 73 adet kalibrasyon sertifikası için de akredite olduğuna dair ayrıca beyanlarını sunduğu, bunun ötesinde söz konusu sertifikaların akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği yönünde idarece bir değerlendirmeye girilmeden ilgilinin, sunduğu belgelerin akredite olduğuna dair ifadesinin yeterli görüldüğü, ancak yukarıda da değinildiği üzere kalibrasyon sertifikası ve/veya kalibrasyon sonuç raporunun akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmesi gerektiğinden isteklinin ilgili belgelerin akredite olduğuna dair ifadesinin yeterli görülmesinin olanaklı olmadığı, bu nedenle idarece davacının söz konusu belgelerinin akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği noktasında bir değerlendirme yapılmadan ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının iddiaya ilişkin kısmının iptaline, dava konusu işlemin kısmi iptaline karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurul kararının birinci iddiaya ilişkin kısmı Mahkememizce değerlendirildiğinde; mevzuat hükümleri ile ihale dokümanının ilgili maddelerine göre, ihaleye katılan isteklilerin kullanacağı referans donanımlarının akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edildiğini gösteren kalibrasyon sertifikasını ve/veya kalibrasyon sonuç raporunu ihaleye sunmak zorunda olduğu, ayrıca isteklilerin Süregelen Hizmet Standartlarında bulunan test işlemlerini yerine getirebilmek için asgari şartları sağladığı yönünde beyanda bulunması gerektiği, bu kapsamda ihale üzerinde kalan isteklinin asgari şartları sağladığına dair beyanda bulunduğu, bunun yanında sunduğu 73 adet kalibrasyon sertifikası için de akredite olduğuna dair ayrıca beyanlarını sunduğu, bunun ötesinde söz konusu sertifikaların akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği yönünde idarece bir değerlendirmeye girilmeden ilgilinin, sunduğu belgelerin akredite olduğuna dair ifadesinin yeterli görüldüğü, ancak yukarıda da değinildiği üzere kalibrasyon sertifikası ve/veya kalibrasyon sonuç raporunun akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmesi gerektiğinden isteklinin ilgili belgelerin akredite olduğuna dair ifadesinin yeterli görülmesinin olanaklı olmadığı, bu nedenle idarece davacının söz konusu belgelerinin akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilip edilmediği noktasında bir değerlendirme yapılmadan ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının  iddiaya ilişkin kısmının iptaline, dava konusu işlemin kısmi iptaline karar verilmiştir.

birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde isteklilerin birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde belirlemeleri mümkün olup, teklif tutarının virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerekmekle birlikte, olayda, miktar ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucunun 793.525,42378296 TL olduğu, yine Tebliğde yer alan açıklamaya göre virgülden sonraki üçüncü hanenin yarım kuruşun altında olması nedeniyle dikkate alınmaması başka bir deyişle aşağı doğru yuvarlanması gerektiğinden çarpım sonucunun 793.525,42 TL olacağı, dolayısıyla birim fiyat toplam teklif tutarının 793.525,42 TL yerine 793.525,42378296 TL olarak yazılmasının teklif sıralaması bakımından bir değişikliğe yol açmadığı, sunulan teklifi hukuken sakatlayıcı nitelikte bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği,

 iş ortaklığının birim fiyat teklif cetvelinde ayni yol gideri kalemi için 144,06779662 TL tutarında birim fiyat öngördüğü ve bu birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu 793.525,42378296 TL tutarına ulaşıldığı, ihale komisyonunca, bu birim fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda virgülden sonra 2 ondalıklı basamak şeklinde yuvarlanması gerekirken 8 ondalıklı basamak olarak yazılmasının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davacı şirketlerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verdiği, bu işleme yapılan şikayet başvurusunun reddi sonrası yapılan itirazen şikayet başvurusunun davalı idarece reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan Tebliğde yer alan açıklamalar uyarınca birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde isteklilerin birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde belirlemeleri mümkün olup, teklif tutarının virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerekmekle birlikte, olayda, miktar ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucunun 793.525,42378296 TL olduğu, yine Tebliğde yer alan açıklamaya göre virgülden sonraki üçüncü hanenin yarım kuruşun altında olması nedeniyle dikkate alınmaması başka bir deyişle aşağı doğru yuvarlanması gerektiğinden çarpım sonucunun 793.525,42 TL olacağı, dolayısıyla birim fiyat toplam teklif tutarının 793.525,42 TL yerine 793.525,42378296 TL olarak yazılmasının teklif sıralaması bakımından bir değişikliğe yol açmadığı, sunulan teklifi hukuken sakatlayıcı nitelikte bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla davacı şirketin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, teklifin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan şikâyet başvurusunun reddi sonrasında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

idarelere iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmelere ek faturalardan bazılarının, sözleşmelerin konusu ve tarih aralıkları farklı olmasına rağmen, tarihlerinin ve seri numaralarının aynı olduğu iddiası ciddi nitelikte olduğundan ve ayrıntılı araştırmayı gerektirdiğinden, ihale üzerinde kalan Şti.’nin dava konusu ihaleye ilişkin sunduğu iş deneyim belgesinin sahteliği konusunda ciddi şüphe uyandıracak bilgi ve belgelerin varlığı karşısında, konu hakkında davalı idare tarafından gerekli ve yeterli bir inceleme yapılmadan tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre sözleşme ekinde yer alan birim fiyat cetveli esas alınarak iş deneyimine esas tutarın belirlenmesi gerekmektedir. Ancak, sözleşme ekinde yer alan cetvelde 3 farklı cins araç fiyatı belirlenmiş olmakla birlikte sözleşme kapsamında kullanılacak araç sayısına ilişkin sözleşmede herhangi bir bilginin yer almadığı, sadece yüklenici tarafından düzenlendiği anlaşılan güzergah çizelgesinden 7 adet aracın çalıştırıldığının anlaşıldığı, bu 7 adet aracın sözleşme ekindeki 3 farklı araç cinsinden hangileri olduğunun da belli olmadığı, faturaların sefer adedi ve araç bilgisine yer verilmeden kesildiği, yüklenici tarafından sözleşme eki 17+1 araç için belirlenmiş aylık kira bedelinin esas alınarak belirlenmiş günlük kira bedeline dönüştürülerek bulunan tutarın yine hakediş cetvelinde yer verilen aylık toplam sefer sayısı ile çarpılarak hesaplanmasının doğru olmadığı, ayrıca sözleşmenin araçların bir sefer maliyeti üzerinden değil aylık kira bedeli üzerinden bağıtlandığı dikkate alındığında,iş deneyimine esas tutarın sağlıklı bir şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, davacı şirketin 1. iddiasının bu kısmına yönelik, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Davacı şirketin…3. iddiasına ilişkin olarak; davacı şirket tarafından  personel taşıma ihalesi ile ilgili sunulan sözleşmelerin ve sözleşmede olduğu gibi taraflarının aynı olduğu, içeriklerinin farklı olduğu ileri sürülmüş ise de,  Şti.’nin ortaklarının aynı olmasının taraflar arasındaki sözleşmenin sahte olarak düzenlendiği sonucunu doğrudan doğurmayacağı açık olup;

bu iddialar yanında davacı şirket tarafından ileri sürülen, yukarıda ismi geçen idarelere iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan sözleşmelere ek faturalardan bazılarının, sözleşmelerin konusu ve tarih aralıkları farklı olmasına rağmen, tarihlerinin ve seri numaralarının aynı olduğu iddiası ciddi nitelikte olduğundan ve ayrıntılı araştırmayı gerektirdiğinden, ihale üzerinde kalan  Şti.’nin dava konusu ihaleye ilişkin sunduğu iş deneyim belgesinin sahteliği konusunda ciddi şüphe uyandıracak bilgi ve belgelerin varlığı karşısında, konu hakkında davalı idare tarafından gerekli ve yeterli bir inceleme yapılmadan tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Olayda, davacı şirketin yukarıda belirtilen gerekçeler ile dava konusu işleme dayanak başvurusundaki 1. iddiasının yukarıda belirtilen 2. kısmı ile 2., 4., 5. iddiaları açısından yapılan değerlendirme sonucunda dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; 1. iddianın 1. kısmı ve 3. iddia açısından yapılan değerlendirme sonucunda ise, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun reddine karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olup, netice itibariyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde geçen “yüklenici tarafından teklifinde sunulacaktır” şeklindeki ibareler ile sözleşme birlikte değerlendirildiğinde, aktarılan ibarelerde yer alan “tekliften; sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından idareye onaylanmak üzere sunulacak araç dizaynına ilişkin teklifin anlaşılması gerektiği, öte yandan, Kanun’da, yüklenicinin üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli olarak tanımlandığı da dikkate alındığında; Teknik Şartname’de istenilen araç, ekipman ve malzemelere ait bilgi ve belgelerin sözleşme aşamasına ilişkin olduğu görüldüğünden, anılan bilgi ve belgelerin olmadığı iddiasıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçeleri ile Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

ihaleye ait teknik şartnamede, yüklenicinin, teklifinde bazı bilgi ve belgelerin verilmesi yönünde düzenlemeye yer verilerek, Teknik Şartname’de belirtilen araç, ekipman ve malzemelere ait bilgi ve belgeleri (tablo, grafik, plan vb.) yükleniciden teklifle birlikte sunmalarının istenildiği, ihaleyi yapan idarece fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında anılan bilgi ve belgelerin aranmadığı ve hiçbir isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan; uyuşmazlık konusu işe ilişkin sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme hâlini alan Sözleşme Tasarısı’nın 12.2.3. maddesinin birinci fıkrasında,

“Ödeme; 1-Araç dizaynının onaylanması ile toplam sözleşme bedelinin % 20’si,

2-ilk aracın üretim bandına girdiğinin yerinde tespiti ile toplam sözleşme bedelinin % 20’si, 3-Araçlar için;

3.1-Teklif birim fiyatının % 15’lik ilk diliminin ödenmesi sevk evrakının idareye teslimi ile, 3.2-Teklif birim fiyatının % 30’luk ikinci diliminin ödenmesi araçların işyerine teslimi ile, 3.3-Teklif birim fiyatının % 10’luk üçüncü diliminin ödenmesi Teknik Sartname’de belirtilen tüm test prosedürlerinin, eğitimlerinin ve deneme isletmesinin başarı ile tamamlanmasından sonra ve ticari işletmeye hazır hâle geldiğinin tevsiki ile ödenir.”; “Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon” başlıklı 18. maddesinde ise,

“18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu idareye sunmak zorundadır.

18.2. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.” şartlarına yer verilmiş olup; ihaleyi yapan idare tarafından itirazen şikâyet başvurusu aşamasında davalı idareye gönderilen  yazıda da, “İş bu maddelerde belge ve bilgilerin yüklenici tarafından teklifinde sunulacağı şeklinde bir düzenleme ihale dokümanımızda yer almamakta olup, Teknik Sartname’de atıf yapılan madde bentleri müstakilen değil, maddenin bütünlüğü içinde okunup değerlendirildiğinde söz konusu idare taleplerinin, sözleşmenin imzası sonrasında “araçların dizaynı ve üretimi” aşamasını .tariflediği ve “sözleşmeyi ilgilendiren yükleniciyi” ilgilendirdiği ve bağladığı anlaşılabilir. Anılan madde bentleri Teknik Şartnamemizde “istekli”lerden teklifleri ekinde dizayn ve üretim süreci sorgusu yapan maddeler değildir.” hususlarına yer verilmiştir.

Bu durumda, Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinde geçen “yüklenici tarafından teklifinde sunulacaktır” şeklindeki ibareler ile sözleşme birlikte değerlendirildiğinde, aktarılan ibarelerde yer alan “tekliften; sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici tarafından idareye onaylanmak üzere sunulacak araç dizaynına ilişkin teklifin anlaşılması gerektiği, öte yandan, Kanun’da, yüklenicinin üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli olarak tanımlandığı da dikkate alındığında; Teknik Şartname’de istenilen araç, ekipman ve malzemelere ait bilgi ve belgelerin sözleşme aşamasına ilişkin olduğu görüldüğünden, anılan bilgi ve belgelerin olmadığı iddiasıyla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçeleri ile Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

1 2 3 75