Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen imalatın yapılması (Yüksek Fen Kurulu Kararı)

Yüksek Fen Kurulu Kararı:
Özü: Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen kaplama imalatının götürü bedel kapsamında yapılması gerekir.
(Yüksek Fen Kurulunun 22.06.2005 tarihli ve 2005/66 sayılı kararı)
Yüksek Fen Kurulu Görüşü:
Özü : -Proje, mahal listesi ve teknik şartnamelerde ya da bunlardan herhangi birisi içinde yer alan bir imalat teklif fiyata dahil kabul edilir. Bunlardan birisinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılması mümkün de­ğildir.
-“Pursantaj”, işin ilerleme yüzdesine göre hak ediş düzenlenmesini öngören bir cetvel olup bu cetvelde yer almayan imalatlar için ayrıca bedel talebinde bulunulamaz.
Sözleşmeye göre, anahtar teslimi götürü bedel ile ihalesi yapılmış bir işte, projeler, mahal listesi ve teknik şartnameler ihale dokümanı arasında sayılmaktadır. Proje, mahal listesi ve teknik şartnameler işin yapılabilmesi için birbirini tamamlayan dokümanlardır. Bir imalatın bunlardan herhangi birinde yer alması yeterlidir. Yapıma ilişkin her hususa projede yer verilmesi, bazı hallerde proje tekniği açısından mümkün olmadığından, projeyi tamamlayıcı olarak mahal listesi ve teknik şartnameler hazırlanmaktadır.
Yüklenici de tüm bu belgeleri görüp inceledikten sonra teklifini vermektedir.
Dolayısıyla, proje, mahal listesi veya teknik şartnamelerde ya da bunlardan herhangi birisi içinde yer alan bir imalatın teklif fiyat içerisinde olduğu açıktır. Bunlardan birisinde yer alan bir imalatın diğerinde yer almaması gerekçe gösterilerek ilave ödeme yapılması mümkün değildir.
Diğer taraftan, “pursantaj”, işin ilerleme yüzdesine göre hak ediş düzenlenmesini öngören bir cetveldir. Bir “keşif’ şeklinde hazırlanan cetvellere bazı imalatların konulmadığı görülmektedir. Ancak bu durum, sözleşmesel olarak, bu imalatlar için ayrıca bir ödeme yapılması sonucunu doğurmamaktadır. Pursantaj cetvelleri yapılacak işi tarif eden dokümanlardan olmayıp, ödemeye esas iş kalemlerinin tespitinde geçerliliği bulunmamaktadır.
Sonuç olarak Yüksek Fen Kurulunca, işe ait sözleşme eki projelerde, mahal listesinde ve teknik şartnamelerde   yer alan her türlü imalatın teklif fiyatın içinde olduğu ve bunlar için ayrıca bir ödeme yapılamayacağı, bunların dışında yaptırılmak zorunda kalınan işlerin ise sözleşmenin 28. maddesi kapsamında değerlendirilerek ödenebileceği görüşüne varılmıştır.” (Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 03.12.2004 tarihli ve B.09.0.YFK.0.00.00.00/6-5/1335 sayılı görüşü)
Yüksek Fen Kurulu Kararı:
Özü : İhale dokümanı kapsamındaki proje, detay projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamede yer almayan, ancak işin yaklaşık maliyeti ile pursantaj cetvelinde gösterilen, işin gereği olarak yaptırılmasına da ihtiyaç bulunmayan jeomembran su yalıtımı imalatının bedeli sözleşme tutarına dahil olmayıp, bedelinin düşülmesi de gerekmemektedir.
(Yüksek Fen Kurulunun 09/01/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı kararı)
B. Birim Fiyat Sözleşme
Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden yapılan birim fiyat sözleşme usulüdür.
Teklif birim fiyat sözleşmelerde imalat miktarlarının cinsi ve miktarı idarelerce son derece sağlıklı bir şekilde hesaplanmalıdır. Zira teklif birim fiyat sözleşme usulünde, yüklenici, birim fiyat teklif cetvelinde imalat miktarı fazla (fiiliyatta miktarı az) olan iş kalemlerine düşük fiyat, imalat miktarı az (fiiliyatta miktarı çok) olan iş kalemlerine de yüksek fiyat vererek toplamda düşük teklif vermeyi, başka bir deyişle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermeyi başarır ve dengesiz bir durum oluşur.
Sonuçta, idarelerce sağlıklı metraj hazırlanmadan ihale edilen yatırım projelerinin maliyeti gereksiz artar ve kamu  kaynaklarının israf edilmesine sebep olur.
III. SÖZLEŞME EKLERİNİN BAĞLAYICILIK SIRASI VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Tip Sözleşmenin 8 inci maddesi:
Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2- İdari Şartname,
3-  Sözleşme Tasarısı,
4-Uygulama Projesi,
5- Mahal Listesi,
6- Özel Teknik Şartname,
7- Genel Teknik Şartname,
8- Açıklamalar (varsa),
9- Diğer Ekler.
Teklif  birim fiyatlı sözleşmelerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2- İdari Şartname,
3-  Sözleşme Tasarısı,
4-Birim Fiyat Tarifleri,
5- Mahal Listesi,
6- Özel Teknik Şartname,
7- Genel Teknik Şartname,
8- Ön / Kesin Projeler,
9- Açıklamalar (varsa),
10- Diğer Ekler.