2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında, genel bütçeye dahil idarelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütüleceği; “İlkeler” başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında, Kanun’un yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi
şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının esas olduğu düzenlenmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nu, 01.01.2003 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girinceye kadar; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerine ilişkin tüm ihalelerde uygulanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Kanun’u yürürlükten kaldırmamıştır ancak,

4734 sayılı Kanun’da bazı ihalelerin yalnızca bu Kanun’a göre yapılacağı düzenlenerek 2886 sayılı Kanun kısmen ve zımnen ilga edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un ile açıkça yürürlükten kaldırılan maddeler zikredilmediğinden, hangi ihalelerde hangi Kanun’un uygulanacağı her iki kanun hükümlerinin bir arada değerlendirilmesi ile tespit edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde,
“Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.” kuralı; “Uygulanmayacak hükümler” başlıklı 68. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.” kuralı yer almıştır