ihalelere ortak girişimlerde Adi ortaklık nedir

Adi ortaklık TBK m. 620 ile m. 645 arasında düzenlenmiştir. Adi ortaklığın tanımını  yapan  TBK  m.  620  uyarınca,  bir  adi  ortaktan  söz  edebilmek  için  beş  unsur bulunmalıdır.

Öncelikle, TBK m. 620’deiki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşme olarak tanımlanan adi ortaklık için doktrinde tanımlar yapılmıştır.

Adi ortaklık hükümlerine dair olan en önemli hususlardan biri TBK m. 620/2’de düzenlenen bir ortaklığın kanunla   düzenlenmiş̧   ortaklıkların   ayırt   edici   niteliklerini   taşımaması   halinde   adi ortaklık hükümlerine tabi olması hususudur.

Adi ortaklığın kamu ihalelerindeki önemi ise sözleşmenin tarafları hususunda kendini  göstermektedir.   Kamu  ihale  sözleşmeleri  idarenin  ihtiyaçları  çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. İdare bazı ihtiyaçlarını kendisi üretmekte ancak bazı ihtiyaçları için özel  sektör  ile  iş  birliği  yapmaktadır.

İşte  idarenin,  bazı  hizmetlerin  karşılanması  için özel sektörle yapacağı anlaşmalar ihale yöntemi ile yapılmaktadır ve hukuki ilişki kamu ihale sözleşmeleri ile kurulmaktadır.

Hizmetin etkili bir şekilde sağlanması için ihale sürecinin de etkili bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.Bu hizmetlerin sağlanması için yapılan kamu ihale sözleşmelerinde taraflardan biri idare diğeri ise isteklidir. İstekli olabilecekler ise Kamu İhale Kanunu’nda belirtildiği üzere gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimdir.

Ortak girişim ise iş ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde oluşabilmektedir. İş ortaklığı da adi ortaklık niteliğinde olan bir ortaklıktır.

Türk   hukukunda   idarenin   ihtiyaçlarını   karşılamak   için   gerçek   veya   tüzel kişilerle yaptığı sözleşmeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, ihale uygulama yönetmelikleri, ihalelere başvurular hakkında yönetmelikler ve tebliğler ile düzenlenmektedir