Alt Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Alt yükleniciler için de iş deneyim belgesi düzenlenebileceği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendinde hüküm altına alınmış olup, ilgili maddede belirtilen belgelerin bulunması ve istenilen şartların gerçekleşmesiyle “alt yüklenici iş bitirme belgesi” düzenleneceği belirtilmiştir.

Alt yüklenici iş deneyim belgesi, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitirmesi üzerine, belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir. Alt yüklenicilere iş deneyim belgelerinin verilmesinde, sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla verilir.

İlgili yönetmeliğin 47’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerde, işin nev’i itibariyle belirlenmesi ve söz konusu kısmın baştan sona gerçekleştirilmesinin öngörülmesi şart olarak aranır. Söz konusu işte birden çok alt yüklenici bulunması halinde ise, alt yüklenicilere hazırlanacak iş deneyim belge tutarlarının toplamı, esas işin sözleşme rakamını aşamayacağı belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.II-3362 sayılı kararında da belirtildiği üzere, alt yüklenici iş bitirme belgelerine ilişkin usul ve esasların belirtildiği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’nci maddesinin üçüncü fıkrasında aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespitini yapabilmek adına yüklenici ve alt yüklenicinin yapacağı işlerin nev’i itibariyle ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.

Alt yüklenici iş deneyim belgesi başvurusunda, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47.1’nci maddenin f bendinde belirtilen belgeler ile iş deneyim belgesi vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvuruda bulunması gerekir.

Alt yüklenici iş deneyim tutarının tespiti hakkında yönetmeliğin 46.3’üncü maddesinde düzenlenme yapılmış olup, işlerin bir kısmını gerçekleştiren alt yüklenicilerin iş deneyim belge rakamının belirlenmesinde; diğer bilgilerinde de bu tutarı doğrulaması şartıyla, gerçekleştirdikleri işin esas sözleşme fiyatları ile belirlenen tutarını aşmamak üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedelin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Alt yüklenici iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için alt yüklenicinin, öncelikle idarenin onayı ile ihale konusu işin ediminde görev yapmış olması gerekli olmakla beraber, idarenin onayı olmadan görev alan kişilere alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemez. Buna ilave olarak, yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nev’i itibariyle belirlenen bir işin baştan sona yapmasının aranması ve sözleşmesinin tamamının bir bütün olarak gerçekleştirilip bitirilmesi ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla düzenlenir.