Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesi nedir

Başbakanlık tarafından yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Aynî Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’nin52 4/ç maddesinde; arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı düzenlenmiştir.

Buna göre idarenin(TOKİ) maliki bulunduğu arsa üzerine yüklenici tarafından hazırlanıp idare tarafından onaylanan proje uygulanacak, sonucunda ortaya çıkan eser veya bağımsız  bölümlerin üçüncü şahıslara satımından elde edilecek bedel yine sözleşmede belirlenecek usullere göre bölünmesine arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı(gelir paylaşımı) sözleşmesi denir.

Yani burada TOKİ(idare), maliki olduğu taşınmaz için yükleniciyle anlaşır ve üzerine imal edilecek eser satılmak suretiyle elde edilen bedel TOKİ ve yüklenici arasında paylaşılır.

Burada idare ve yüklenici açısından bir ortaklığın varlığından söz etmek mümkündür.Dolayısıyla arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi için eser ve ortaklık sözleşmelerinden oluşan karma ve tipik bir sözleşmedir diyebiliriz. Ancak kat karşılığı inşaat sözleşmesinde bir ortaklık veya gelir paylaşımı hususu yoktur.

Gelir paylaşımı sözleşmesinde bir mülkiyet devri borcu yoktur. Yani idare yüklenicinin üzerinde eser yapacağı taşınmazı yükleniciye tapuda devir yükümlülüğü yoktur

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin amacı sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle kendisine bağımsız bölüm teslim edilmesidir. Oysa gelir paylaşımı sözleşmesinde arsa sahibi olan İdare bağımsız bölümlerin satılması sonucu elde edilen gelirden pay almayı amaçlamaktadır. Ancak eserin uzun süre satılamaması hâlinde yüklenicinin nakdî alacağının aynî alacağa dönüşebileceği hususu saklıdır