AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA BELGELERİNDEKİ BİLGİ EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI

MAHKEME KARAR ALINTISI

Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi çerçevesinde üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kapsamında olduğu, fiyat teklifinin üzerinde “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılı olduğu,

meslek mensubu tarafından İletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalanıp kaşelendiğinin görülmesine rağmen söz konusu fiyat teklifinde maliyet tespit tutanağının tarih ve sayısının meslek mensubu tarafından doldurulmadığının görüldüğü fiyat teklifinin dayanağı olan maliyet tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesinin Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığının belirtildiği” açıklamanın 4734 sayılı Kanunun 37. maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği,

belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü karşısında teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan tarih ve sayıya ilişkin eksikliklerin tamamlanması ilgili meslek mensubundan veya davacından yazılı olarak istenilmeden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Yazarlar