Aşırı düşük savunma veren firmanın,proforma fatura veren firmanın Oda kaydının olmadığı tespit edildiğinden elenmesi

Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirketin ise sunduğu proforma faturayı düzenleyen Rahim Kula-Kula İnş. Temz. Teks. adlı firmanın Oda kaydının olmadığı tespit edildiğinden proforma fatura düzenlediği alanda faaliyette bulunmadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönden mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bunun üzerine Kurul kararının iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14’üncü maddesinde, proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği düzenlemesi yer almakla birlikte, faaliyet alanının teyidinde Oda kaydının bulunup bulunmamasına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu nedenle Oda kaydının bulunmamasının tek başına teklife konu alanda faaliyet gösterilmediği anlamına gelemeyeceği, olayda anılan firmanın işletme hesabına göre defter tuttuğu, son dönem geçici vergi beyannamesi sunduğu, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura düzenleme ve alma işlemlerini yapabilme noktasında bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı, ayrıca yetkili meslek mensubunca 4734 sayılı Kanun uyarınca düşülmesi gereken şerhin düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda, sırf bahse konu firmanın Oda kaydının bulunmamasının tek başına teklife konu alanda faaliyet göstermediği anlamına gelmediği, söz konusu proforma faturayı düzenleyen kişinin faturaya konu alanda faaliyet göstermediğinden söz edilemeyeceğinden, proforma faturayı düzenleyen firmanın Oda kaydının bulunmadığı gerekçesiyle davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise isabet bulunmamaktadır.