aşırı düşük savunma haklarınızın korunması

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesine göre; İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Aynı kanun maddesinde Kamu İhale Kurumu’na aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Kamu İhale Kurulu söz konusu yetkisini kamu ihale uygulama yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeler ile kullanmıştır. Söz konusu mevzuat hükümlerine göre “aşırı düşük teklif” Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre ihaleyi yapan idare tarafından hesaplanan “sınır değer”in altında olan teklifleri ifade etmektedir.

Kanunun verdiği yetkiye istinaden Kamu İhale Kurumunca Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan düzenleme ile; hizmet alımı ile yapım işi ihalelerine ilişkin sınır değer hesaplaması belirlenmiş fakat mal alımı ihalelerinde herhangi bir sınır değer hesaplaması yapılmamıştır.

Aşırı Düşük savunması istenilen Firmaların bazıları, iç piyasadan hizmet alarak,aşırı düşük savunmalarını yapmaktadırlar, İdarelerin Aşırı düşük savunma  kalemlerini hazırlama sürecinde “Bilgi eksiklikleri” nedeni ile  bazen firmalardan isteyebilecekleri aşırı düşük savunma kalemlerinde hata yapabileceği gibi teknik şartname hazırlamalarından kaynaklı hatalar neticesinde firmaların vermiş oldukları savunmalarında hatalı olarak düzenlenmesine sebebiyet  vermektedir

Firmanızın ihaleye teklif vermeden önce  oluşturmuş olduğunuz maliyet  bedelleri ile idarelerin savunma istenilen kalemlere ait  teknik kıyaslama yapılarak savunmalarınızın idareler tarafından red edilmelerine karşı  hukuki haklarınızı  korumak amacı ile vermiş olduğu  bir  hizmettir