aşırı düşük savunmada isteklinin istekli tarafından sunulan açıklamada hiçbir maliyet kaleminin belgelendirilmediği, fiyatlandırılmaması

Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 59
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.I-913
BAŞVURU SAHİBİ:Oğuz Türüt,

İHALEYİ YAPAN İDARE:Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/232473 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Rize Merkez İlçede Yürütülecek Taşımalı İlköğretim Hizmeti İçin Araç Kiralama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA İNCELEME
İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1. Kiralanan araçların sözleşme süresince çalıştırılmasıyla ilgili her türlü işletme (bakım, onarım, akaryakıt, vergi, sigorta, şoför, yedek parça, lastik vs.) giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 53 ve 54’üncü kısımlarına ilişkin yapılan incelemede; idarece teklifi sınır değerin altında kalan gönderilen istekli S.S. 51 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine 25.06.2019 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulama yazısının gönderildiği, istekli tarafından idareye sunulan cevap yazısında ise “25/06/2019 tarihinde 43703353-140E.12080926 sayılı yazınızda 2019-2020 eğitim öğretim yılı temel eğitim servis kiralama işine ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 53, 54, 55 ve 70’inci kısımlara vermiş olduğumuz teklif kooperatif üyeleri hem durakta hem de sabah akşam yarım saat servis atmak şartı ile bu işi daha maliyetsiz halledeceğimizden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü’nün karını düşünerek düşük teklif verilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda, söz konusu isteklinin sınır değerin altında teklif sunduğu kısımlarda tek bir sayfadan ibaret açıklama sunduğu ve açıklamasında teklif fiyata dâhil gider kalemlerine ilişkin hiçbir açıklama yapmadığı ve açıklama ekinde herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan istekli tarafından sunulan açıklamada hiçbir maliyet kaleminin belgelendirilmediği, fiyatlandırılmadığı, araçların temini ve şoför giderleri gibi işin asli unsurlarının açıklamaya dâhil edilmediği, yalnızca idarenin yararı düşünülerek teklif verildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.