aşırı düşük teklif açıklamalarının tüik inşaat maliyet endeksi ve değişim oranına göre güncellenerek yapılması

ihale komisyonunca aşırı düşük teklif açıklamalarının sundukları analizlerde 2018 yılı birim fiyat ve rayiçlerin ihale dokümanı kapsamında verilen “TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranı”na gore güncellenmediği sebebi öne sürülerek uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

aşırı düşük teklif açıklamalarında Kamu İhale Genel bildirii’nin 45’inci maddesinde belirtilen açıklamalar çerçevesinde, ihale ilan tarihinde yürürlükte bulunan kamu müessese ve müesseselarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca piyasaya çıkan rayiçlerin kullanıldığı, açıklamalarının mevzuata uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

KİK TARAFINDAN konuya İLİŞKİN

Yüksek Fen Kurulu sonucunda belirtilen değerleme oranının mevcut ihaledeki açıklama istenilen iş kalemlerini etkilemeyeceği, kamu müessese yada kurumlarınca duyuru edilen fiyatlar üzerinden bir izahat yapıldığı takdirde o yıl için geçerli cari fiyatlar üzerinden açıklama yapılmasının kafi olduğuna karar verilmiştir.

Kanaatimizce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın 15.08.2018 tarih ve 2018/31 nolu kararı İnşaat ve döşem Birim fiyatlarının baştan tek tek güncellenmesine ilişkin bir karar olmadığı, bunun yerine, yapılan ihalelerde idarelerce gerek görülmesi halinde yaklaşık maliyetin güncellenmesine ilişkin olduğu, bundan dolayı de aşırı düşük teklif açıklamalarının TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranına nazaran güncellenerek yapılmasını gerekli olmadığı şeklindedir.