aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilmesi öngörülen giyim malzemesine ilişkin

Toplantı No : 2014/011
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 06.02.2014
Karar No : 2014/MK-57

Şikayetçi: 

Bora Kurumsal Hiz. İnş.Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire: 

Gazi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

Başvuruya Konu İhale: 

21.01.2013 tarihli ve 2013/UH.III-433 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 07.11.2013 tarihli ve E:2013/356 ve K:2013/1427 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

Gazi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü’nce 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/162282 İKN’li Gazi Yetiştirme Yurdu ve Yenimahalle Görme Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün  2013 Yılı  12 Aylık Malzemesiz Özel  Hizmet  Alımı (19  Personel) İşi ihalesine ilişkin olarak,

Bora Kurumsal Hiz. İnş.Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 27.12.2012tarih ve 43180sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.01.2013 tarihli ve 2013/UH.III-433 sayılı karar ile“… Buna göre ihale konusu iş için belirlenmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının (giyim gideri hariç) ise 406.907,46 TL olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıd. Mob. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilmesi öngörülen giyim malzemesine ilişkin toplam (%3 sözleşme gideri dâhil) 1,52 TL tutarında gider belirlendiği, bu durumda toplam teklif tutarının ( Toplam işçilik 406.907,46 TL + Giyim gideri 1,52 TL) 406.908,98 TL olması gerektiği göz önüne alındığında, anılan firma tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında belirlenen teklif tutarı olan 406.908,72 TL’nin bu tutarın altında olduğu bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Diğer yandan, teklif tutarı idarece aşırı düşük olarak kabul edilen ve idarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler onaylı olmadığı gerekçesi ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan Uzunoğulları Mobilya İnş. Hırd. Nak. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgelerin onaylı olduğu, ancak giyim giderini tevsik etmek için sunulan proforma faturada yer alan toplam bedel 1,24 TL olmasına karşın (% 3 sözleşme tutarı dâhil) aşırı düşük teklif gideri bileşenlerinde giyim giderinin 1,14 TL olarak öngörüldüğü, ayrıca asgari işçilik gideri olarak belirlenen tutarın (406.906,44 TL) asgari işçilik tutarının (406.907,46 TL)  altında olduğu, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin de belirtilen bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Daha sonraki aşamada Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 07.11.2013 tarihli ve E:2013/356 ve K:2013/1427 sayılı karar ile “ … Bakılan uyuşmazlıkta, asgari işçilik maliyeti hesabından işveren sigorta prim oranının hesaplanması konusunda tereddüt oluşması ile hesaplama yöntemindeki farklılıklar sebebiyle asgari işçilik maliyetinin davacı ve davalı idarece hesaplanmasında ileri sürülen iddialarla ilgili Mahkememizin 09/10/2013 tarihli ve L:2013/536 sayılı ara kararı ile davalı idareden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden istenilen görüş kapsamında hesaplanan maliyet ile söz konusu görüş alınmasaydı hesaplanacak maliyetin sorulması üzerine davalı idarece cevaben gönderilen ve 31/10/2013 tarihinde Mahkememiz kaydına giren yazı ekinde Sosyal Güvenlik Kurumundan istenilen görüş olmasaydı hesaplanacak maliyetin 406.906.44 TL olduğu, alınan görüş kapsamında yapılan hesaplamanın ise 406.908,98 TL olduğu belirtilmiştir.

             Her ne kadar, Kamu İhale Kurulunca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 07.12.2012 tarihli yazıya itibar edilerek, işveren sigorta prim payının her bir sigorta koluna ait sigorta prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği sonucuna varılmış ise de, uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla Kurum tarafından yapılacak genel bir düzenlemeye esas olmak üzere, işveren sigorta prim payı hesabının nasıl yapılması gerektiği yolunda yapılan başvuru üzerine verildiği anlaşılan söz konusu yazının “görüş” mahiyetinde bulunduğu ve henüz bir düzenleme haline getirilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş alınmadan davacının teklifi kapsamındaki asgari işçilik maliyetinin ihaleyi yapan idarenin hesapladığı asgari işçilik maliyetine uygun olduğu KİK işçilik hesaplama modülü ile benimsenen yöntemden farklı olarak, her bir sigorta kolu prim oranı üzerinden yapılan hesaplama ve yuvarlama sonucunda bulunan yaklaşıkmaliyete göre davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılarak tesis olunan dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.”gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1’inci maddesinde Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 21.01.2013 tarihli ve 2013/UH.III-433 sayılı kararının, Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptaline,

2) Bora Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 
Oybirliği ile karar verildi.