Aşırı düşük teklif,Fiyat teklifini düzenleyen firma tarafından yalnız araçların kira bedelinin teklif fiyatına dahil olduğu hk (kik Kararları)

Toplantı No : 2019/005
Gündem No : 56
Karar tarihi : 23.01.2019
Karar No : 2019/UH.I-131

Araç kiralamasına dair sunulan fiyat teklifine ilişkin olarak;

-Kesinleşen ihale sonucunda iş kapsamında çalıştırılacak çalgılara ilişkin kiralama fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde çalgılar için 1 ay üzerinden fiyat teklifinin alındığı ve bu tutarların 12 ile çarpılması sonucu ile toplam maliyetin hesaplandığı ancak işin süresinin 12 ay olduğu, kiralanacak araçlar için işin tüm süresini kapsayacak şekilde fiyat teklifi alınması gerektiği, dolayısıyla 1 ay üzerinden alınan fiyat teklifi ile meydana getirilen bu açıklamanın uygun olmadığı ifadelerine yer verildiği,

Aşırı düşük

teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinde ihale mevzusu işte çalıştırılacak minibüs ve otobüsler için öncelikle aylık bazda fiyat belirlemesinin yapıldığı, belirlenen aylık fiyatın ihale süresi olan 12 ay ile çarpılması sonucu her bir araç için bir yıllık araç kiralama bedeline ait toplam fiyat teklifinin hesaplandığı, araç kiralanması ile ilgili fiyat teklifinde araç eşeysel (minibüs-otobüs), aylık bedeli ve toplam bedeli belirlenmek suretiyle izahat yapıldığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklama icmalinde araç bazında aylık ve senelik hesaplamanın yapıldığının açıkça görüleceği, bu bağlamda sunulan fiyat teklifinin Kamu İhale Genel tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki açıklamalar doğrultusunda mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş olduğu ve lüzumlu imza ile beyanlara da yer verildiği,

– Kesinleşen ihale sonucunda kiralanacak enstrumanlar için alınan fiyat teklifinin 2’nci maddesinin “Verilen teklifler sadece çalgıları kapsadığı, (Yıpranma bedeli, işletme giderleri (fuel oil, bakım-onarım, trafik sigortası, kasko sigortası, MTV, fenni muayene, lastik, zincir ve işçilik giderleri teklifimize dahil değildir)” şeklinde, 4’üncü maddesinin ise “Bu teklifimizin Karayolları 11. Müdürlüğü’nün gereksinim duyan 12 tane Otobüs ve 16 adet Minibüs İle Personel Servis Aracı Kiralanması işine ait ihalenin teknik şartnamesi incelenmiş olup verdiğimiz teklif teknik şartnamedeki tüm kriterleri sağladığı, teklifimizin uygun görülmesi halinde söz konusu işe ilişkin araçları işin başlangıcından işin bitimine kadar sorunsuz çalıştıracağımızı taahhüt ediyoruz. Birim fiyat teklifi ekinde gönderdiğiniz teknik şartname tüm bilgileriyla incelenmiş her sayfası kaşelenip imzalanarak teklif ekinde sunulmuştur” şeklinde düzenlenmiş olduğu, Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde akaryakıt dahil tüm harcamaların firmaya ait bulunduğunun belirtildiği, Teknik Şartname’nin çalgıları kiralayacak şirket tarafınca imzalanmış olması ile fiyat teklifinin 4’üncü maddesi ve 2’nci maddesi göz önünde bulundurulduğunda kiralanacak enstrumanların fuel oil, bakım -onarım, MTV, Trafik sigortası vb. Giderlerinin kiralayan firma tarafından mı yoksa araçların sahibi firma tarafınca mı karşılanacağına ilişkin tereddütte yol açtığı, bu şekliyle fiyat teklifinin uygun olmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedildiği,

Sunulan fiyat teklifinin bir tek araçları kapsadığı, araç kiralaması dışında önemli teklif bileşenleri olarak belirlenen diğer kalemlerin kendileri tarafından anılan Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesi doğrultusunda açıklandığı, ayrıca söz mevzusu fiyat teklifinin 2’nci maddesinde açıkça “Verilen teklifler bir tek araçları kapsamaktadır (Yıpranma bedeli, işletme giderleri (fuel oil, bakım-onarım, trafik sigortası, kasko sigortası, MTV, fenni muayene, lastik, zincir ve işçilik giderleri teklifimize dahil değildir)” şeklinde ifadenin yer aldığı,

Fiyat teklifi alınan 3. şahısların ihaleye ait teknik şartnameyi imzalayarak sunması hususunda ihale mevzuatında herhangi bir yargı ve düzenlemenin bulunmadığı, teknik şartnamenin imzalanarak sunulmasının sözleşmenin yürütülmesinde bir bağlayıcılığının olmayacağı, zira idarenin ihale sürecinde muhatabının istekli, sözleşme sürecinde ise yüklenici olduğu, fiyat teklifi sunan üçüncü şahısların ihale ve sözleşme ile ilgili sorumluluklarının sundukları fiyat teklifi ile sınırlı olduğu, fiyat teklifinin sonunda isteklinin teklif fiyatının idarece tespitine dönük bir araştırma olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;
SD: Sınır kıymeti,
YM: yaklaşık maliyeti,
n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif meblağı ortalama maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,
T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici güvenceı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı ortalama maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,
R: Sınır değer Tespit Katsayısını
79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere müessese tarafınca belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine nazaran müessese tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.
79.2. İhale duyuruında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere nazaran işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, tüm istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden azca olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki şekilleri kullanarak açıklayabilirler.
79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam onaylama sözleşmesi meydana getiren veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafınca ilgisine bakılırsa teklife mevzu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) yada satış meblağı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak yönetim veya kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.
Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı averaj birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafınca “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine gore tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit raporundaki ortalama/toplam birim maliyet meblağının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve mesajşim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satış meblağı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış meblağının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış meblağı tespit raporundaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve mesajşim detayları de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda etkinlik gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.7. İstekliler tarafından fuel oil girdisine ilişkin olarak EPDK tarafınca il bazında gmeşhurk piyasaya çıkan sıvıyakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir.
79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.
79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere nazaran usulüne uygun açıklama icra eden isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez…” açıklaması,

Teknik Şartname’nin “İşin tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “237 sayılı Taşıt Kanunun 5. Maddesine gore 25.02.2004 tarihindeki ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya çıkan Kamu kuruluş ve müesseseları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’ne göre Karayolları 11. Müdürlüğü mensubunun süreında işe geliş gidişlerini sağlamak amacıyla 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında vazife yaptırmak üzere sıvıyakıt dahil tüm giderler yükleniciye ait olmak üzere toplam 28 adet (12 adet minimum 27, en fazla 30 kişilik otobüs ve 16 adet en az 13, en çok en 17 kişilik minibüs) personel servis aracı kiralanması işidir.” düzenlemesi yer verilmiştir.

Müracaat sahibi istekli tarafınca aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında; ihale konusu iş kapsamında kullanılacak çalgılara ilişkin olarak sunulan araç kiralama fiyat teklifinin;

“ARAÇ KİRALAMA FİYAT TEKLİFİ
SEGMENT ARAÇ ÖZELLİKLERİ MODEL BİRİM (Ay) tane (Araç sayısı) 1 AYLIK BİRİM FİYATI TOPLAM
Minibüs Ford Minibüs 13-17 Yolcu Kapasiteli (105 HP (77 kw) ve üstü) 2013-
2017 1 16 500,00 TL 8.000,00 TL
Otobüs İsuzu Otobüs 27-30 Yolcu Kapasiteli (120 HP (88 kw) ve üstü) 2012-
2017 1 12
1.000,00 TL 12.000,00 TL
TOPLAM 20.000 TL
1. Tutarlarımıza (%18) KDV dahil değildir.
2.Verilen teklifler sadece çalgıları kapsamaktadır(Yıpranma Bedeli).İşletme Giderleri (sıvıyakıt, Bakım-Onarım, Trafik Sig. Kasko Sig. Mtv, Fenni Muayene, Lastik, Zincir ve işçilik giderleri) Teklifimize dahil değildir.
3. Yukarıda verdiğimiz teklifteki çalgılarımız 2018/470002 İKN.Iİ teknik şartnameye uygundur.
4. Bu teklifimiz Karayolları 11 Müdürlüğünün gereksinim duyan 12 adet Otobüs ve 16 tane Minibüs İle Personel Servis Aracı Kiralanması işine ait ihalenin teknik şartnamesi incelenmiş olup verdiğimiz teklif teknik şartnamedeki tüm kriterleri sağladığı teklifimizin uygun görülmesi halinde söz konusu işe ilişik enstrumanları işin başlangıcından iş bitimine kadar sorunsuz çalıştıracağımızı taahhüt ediyoruz. Birim fiyat teklifi ekinde gönderdiğiniz teknik şartname tüm bilgileriyla incelenmiş her sayfası kaşelenip imzalanarak teklif ekinde sunulmuştur.” şeklinde olduğu görülmüştür.

Söz konusu fiyat teklifine ilişkin sayfanın nihayetinde fiyat teklifini düzenleyen firmaya ilişik imza ve kaşe ile meslek mensubuna ilişik imza ve mühür ile Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca yazılması ihtiyaç duyulan ibarenin yer aldığı tespit edilmiştir.

-başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan fiyat teklifinde enstrumanlara ilişkin fiyat teklifinin 1 ay üzerinden hesaplandığı görülmüş olup, ayrıca anılan istekli tarafından çalgılara ilişkin alınan fiyat teklifinde yer alan aylık tutarların ihale mevzusu işin süresi olan 12 ay ile çarpılarak hesaplanan tutarların aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin icmal tablosunda yer aldığı anlaşılmış olup, başvuru sahibince sunulan fiyat teklifinin mevzuata aykırı olmadığı ve müracaat sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Söz konusu fiyat teklifinin 2’nci maddesinde verilen tekliflerin bir tek araçları kapsadığı ve öteki giderlerin teklife dahil olmadığı belirtilmiş olup, idarece tereddüt oluşmasına sebep olan 4’üncü maddede ise “…ihalenin teknik şartnamesi incelenmiş olup verdiğimiz teklif teknik şartnamedeki tüm kriterleri sağladığı teklifimizin uygun görülmesi halinde söz mevzusu işe ait araçları işin başlangıcından iş bitimine kadar sorunsuz çalıştıracağımızı taahhüt ediyoruz. Birim fiyat teklifi ekinde gönderdiğiniz teknik şartname tüm detaylarıyla incelenmiş her sayfası kaşelenip imzalanarak teklif ekinde sunulmuştur.” ifadeleri yer almıştır. Fiyat teklifini düzenleyen şirket tarafınca bir tek araçların kira bedelinin teklif fiyatına dahil olduğu açıkça belirtilmiş olup, anılan firmanın Teknik Şartname’yi imzalamış olmasının Şartname’de yer edinen tüm maliyet unsurlarını fiyat teklifine dahil ettikleri anlamına gelmediği, kaldı ki başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında kiralanacak çalgılara ilişik öteki giderlerin (akaryakıt, bakım-onarım, MTV, Trafik sigortası vb.) ayrı ayrı hesaplanarak tevsik edilmiş olduğu ve icmal tablosunda yer verildiği görüldüğünden müracaat sahibinin iddiasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu sonucun tebliğ edilmiş olduğu veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.