AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (emsal kararlı)

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Madde 37-38)

2008 yılı Aralık ayında meydana getirilen değişiklikten önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte

olmayan belge ve bilginin tamamlatılabileceği düzenlenmiş iken şu anda teklifin esasını

değiştirecek özellikte olmayan belgede data eksikliğinin tamamlatılabileceğinin düzenlendiği,

birincil ve ikincil düzenlemelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan belgelerin

sayılmadığı, bu yüzden mahkemenin önüne gelen her uyuşmazlıkta bu hususun

değerlendirilmesi gerektiği, (E:2012/2116)

Maliyet tespit raporunın yalnız son sayfasında imza bulunmakta ise de, bu eksikliğin

diğer sayfaların imzalatılmak suretiyle giderebileceği, (E:2013/217, K:2013/1989)

İhale dosyasında bulunmayan ilk yetki belgesinin tamamlatılamayacağı, (E:2007/16117,

K:2010/4065)

Mali durum belgesinin tamamlatılamayacağı, (E:2008/3244, K:2011/4558)
İdari ve teknik şartnamenin bir bütün olduğu, teknik şartnamede istenen koşulun, ihaleye

teklif ve değerlendirme aşamasında da aranabileceği, (E:2013/3912, K:2013/1445, oyçokluğu)

Sunulması mecburi olan ve teklifin esasına etkili olan eksikliklerin tamamlatılamayacağı,
Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin özgür muhasebeci tarafından

onaylanamayacağı, özgür veya yeminli mali müşavir tarafınca onaylanması gerektiği

açıklandı. (E:2010/3363, K:2013/1927)

Mal ve hizmet alımlarında yaklaşım maliyetin içinde yüklenici kârının %20 olduğu

varsayımından hareketle, sınır değerinde hesaplanmasında, aşırı düşük teklif sorgulaması

yapılarak ihalenin neticelandırılması gerektiği yönündeki daire görüşü açıklandı.

(E:2012/2897, K:2013/136)

%20 Kâr oranı esas alınmak suretiyle belirlenen sınır değerin üstünde olan isteklilerin

teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceğinden ADT sorgulamasının

yapılamayacağı (E:2013/69, K:2013/1782)

Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilecek cevabın kamu ihale mevzuatında öngörülen

usule uygun olması gerektiği, uygun olmayan tekliflerin reddedileceği, (E:2009/5292,

E:2012/945)

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim maliyetinin tevsiki için sunulan

belgelerin mevzuata uygun olması durumunda bu belgelerde yer edinen fiyatların yaşamın olağan

akışına aykırı olduğu nedeni öne sürülerek teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, bu durumda

teklifin geçerli olduğu kabul edilerek bu durumun araştırılması için vergi dairesine

bildirimde bulunulması gerektiği, (E:2010/319)

ADT sorgulamasına verilen cevabın teklif tarihindeki yürürlükte olan tarife üzerinden

verilmesi gerektiği, (E:2013/89, K:2013/1921)

ADT sorgulamasına verilen cevapların ihale şartnamesine uygun olması gerektiği,

(E:2013/99, K:2013/2160)

ADT sorgulamasının mevzuat hükümleri uyarmanca yapılması gerektiği, (E:2013/343,

K:2013/1605)

ADT sorgulamasına verilen cevabın mevzuat hükümleri uyarınca stoklarla da

yapılabileceği, (E:2012/2972, K:2013/997)

SMMM’nin proforma fatura ve fiyat teklifine ilişkin maliyet/satış tespit tutanağı dışında,

tutması ihtiyaç duyulan ayrıca bir belgenin bulunmadığı, (E:2013/652, K:2013/2109)

İdarelerin ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkilerinin bulunmuş olduğu, fakat bu yetkinin

mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali halinde yapılacak yargı denetiminde ihalenin

iptalinin gerekçelerinin ortaya konulması ve bunun hukuken kabul edilebilir olması gerektiği

(E:2009/788, E:2009/351, E:2013/1694 )

İhalenin iptalinin günün şartlarına uygun olarak tekrar düzenleme yapılması kapsamında

gerçekleştirilebileceği hususları görüşme edilerek ilgili Daire kararları

paylaşıldı.(E:2012/2193, K:2013/141)