Tekstil/giysi atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkı kiraya verilecektir

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İLANI

İHALENİN KONUSU

Avcılar İlçesi sınırları içerisinde oluşan ve aşağıda nevi ve miktarı verilen tekstil/giysi atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi hakkının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi.

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

İşin Adı Avcılar İlçesinde Oluşan Tekstil/Giysi Atıklarının Diğer Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi
İşin Yapılacağı Yer Avcılar İlçesi
Encümen Kararı 25.06.2020 Tarih ve 234 Karar No
İşin Süresi Sözleşme Noter Tescil Tarihinden İtibaren 3(Üç) Takvim Yılı.

İşin Miktarı ve Niteliği Avcılar İlçesi Sınırları İçerisinde Oluşan Tekstil/Giysi Atığının 200 Adet Tekstil Atığı Kumbarası İle Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi İşi
İşin Muhammen Bedeli 826.125,00 TL+KDV
Geçici Teminat 24.783,75 TL
İhale Tarih ve Saati 16.07.2020 Perşembe Günü – Saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer İhale Komisyonu Encümen Toplantı Odası
İhalenin Yapılacağı Adres Avcılar Belediye Başkanlığı – Ambarlı Mahallesi Mezarlık Sok. No:10 Avcılar/İSTANBUL
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Gazete İlanı- Belediye İlan Panosu
İhale İlan Adedi 2 (iki) defa
İhale Dokümanının Bedelsiz Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
İhale Dokümanı Satın Alma Bedeli 500,00-TL(beşyüztürklirası)

İHALEYE KATILIM SAĞLAYACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

İhaleye katılım sağlayacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri, ihale dokümanının genel şartnamesinde belirtilen hususlara uygun olarak temin edecekler ve idareye sunacaklardır.

1) Adres ve İletişim Bilgileri
a) Tebligat için Türkiye’de kanuni adres beyanı (Beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
2) Oda Kayıt Belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
3) Noter Onaylı İmza Sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile ekinde T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli onaylı imza beyannamesi/ sirküleri ile ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler
4) Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
6) Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler
7) Avcılar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı.
8) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge.
9) İdareden satın alınan ihale dokümanlarının her sayfası onaylanacak ve imzalanacak.
10) İhale ilanında belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı.
11) İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (dekont veya makbuz)
12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nden alınmış ihale tarihi itibari ile geçerli Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi.
13) Kamu yararına çalışan bir dernek, vakıf veya STK ile ihale konusu iş ile ilgili yapılan/yapılacak çalışmaları gösteren ya da teşvik eden belgeler (sözleşme, protokol, taahhütname vb.)
14) İsteklinin ortak girişim olması halinde;
a)İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler ile ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
b)Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

GENEL ESASLAR

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da idarece asılları görülerek “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretlerini vermek zorundadır.

İstekliler bu ihalede istenilen belgeleri en geç 14.07.2020 Salı günü, saat 16.00 ’ya kadar Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. İlgili müdürlük tarafından istekli tarafından sunulan belgelerin ihale şartnamesi ve ekleri ile ihale ilan şartlarına uygunluğu kontrol edilecek, yeterlilik kriterlerini sağlayanlara yalnızca bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye Giriş Belgesi verilecektir.

İhaleye Giriş Belgesi alan istekliler bu belge ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. İhaleye Giriş Belgesi alamayanlar bu ihaleye katılamazlar.

İdare, ihale gününe kadar ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile bu iş için yapılmış olan ihale ilan bedelleri ve karar pulu, sözleşme esnasında ihaleyi kazanan firma tarafından defaten ödenecektir.

Telgraf veya faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesinde ihaleye ilişkin tüm bilgiler, ihaleye katılım şartları ve yeterlik kriterleri ile belgelerin sunuluş şekilleri ayrıntılı belirtilmiştir. İsteklilerin ihaleye teklif vermeden önce ihale dokümanlarını incelemeleri, teklifleri ile ihaleye ilişkin katılım ve yeterlilik belgelerini ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!