ihalede yüklenicinin ortak alanlarda bıraktığı eksik işlerin ve ayıplı imalâtların giderilmesi

Dava, eser sözleşmesi nedeniyle yüklenicinin ortak alanlarda bıraktığı eksik işlerin ve ayıplı imalâtların giderilmesi için nama ifa kapsamında satış izni verilmesi istemiyle açılmış, mahkemece,davalılar …, haklarındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davalı yüklenici şirket ve … haklarındaki davanın davanın kısmen kabulüne, kısmen redine dair verilen karar taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara,kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince: Davacı vekili müvekkilinin **tarihleri arasında … Üniversitesi tarafından yapılacak olan 7. Karınca Bahar Şenlikleri organizasyon işini**** bedel ile üstlendiğini, sözleşme gereğince edimlerini ifa hazırlığına girişen müvekkilinin çeşitli sanatçılar ile cezai şartlı sözleşmeler yapıp sahne düzeni, rezervasyon, kurulum, insan kaynağı, malzeme teminini sağladığını ancak festivalden bir gün önce … ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle davalının festivali iptâl ettiğini, sözleşmenin 19. maddesine göre davacının festival hazırlıkları için yaptığı giderlere karşılık ödenmesini istediği ***L’nin *** ‘lik kısmı için fatura düzenlediğini, festivalin iptâlinde müvekkiline yüklenebilecek bir kusurun bulunmaması nedeniyleihale bedelinin tamamının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili müvekkili idarece festivalin maden kazası gerekçesiyle feshedildiğini, bu durumda sözleşmenin 19. maddesi uyarınca “….mücbir sebeple fesih halinde gerçekleşmeyen etkinlik veya etkinliklerle ilgili giderler organizasyon firmasının alacağından mahsup edilecektir.” hükmünün uygulanması gerektiğini, bu nedenle yüklenicinin tüm ihale
bedeline yönelik talebinin kabulünün mümkün olmadığını, oluşturulan komisyonca harcamalara karşılık olacağı belirlenen 30.809,00 TL’nin kesintilerinden sonra kalan, 28.212,38 TL’nin 10.07.2014 tarihinde A-3640 sayılı makbuzla yükleniciye ödendiğini, fazla isteğin reddi gerektiğini savunmuştur.

Taraflar arasındaki eser sözleşmesinin maden kazası sonucu, ülkede üç günlük Ulusal Yas ilan edilmesi nedeniyle yönetim kurulu kararıyla iptâl edilmesi sebebiyle sözleşmenin feshedildiği, davanın taraflarına atfedilemeyecek bu durumda sözleşmenin tasfiyesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun sonucuna ilişkin olarak masraf, alacak ve tazminata hükmolunabilir. Davacı sözleşmenin hükümsüz kalması nedeniyle uğradığı zararın giderilmesini bu amaçla yapılmış bulunan masraflarını talep ettiğine göre mahkemece kanıtlanan masrafların herhangi bir indirim yapılmaksızın tahsiline karar verilmelidir. Davacının dava dışı şahıslara, sözleşme gereği yapmış olduğu ödemelerin ilgili belgeleri ibraz ettirilerek, geçerli belgelerle kanıtlanacak ödemelerle ilgili, HMK 281/2 maddesi uyarınca ek bilirkişi raporu alınıp, varsa idarece yapılmış ödemeler de düşülerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

Mahkemece eksik inceleme ile davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, bu nedenle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir