BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

3 min read

  2020/255793 BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İhale Kayıt Numarası :2020/255793
İşin Adı  Motor ve Pompaların Bakım, Onarım, Sarım Hizmet Alım İşi
İhale Türü – Usulü:Hizmet Alımı – 3-G İlanlı
1 – İdarenin
a) Adresi:Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 – Şişli İstanbul
b) Telefon ve faks numarası:2123682600 – 2122317614
Kamu İhale Kurumu – www.kik.gov.tr 82
c) Elektronik posta adresi:meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi:www.istac.istanbul
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Motor ve Pompaların Bakım, Onarım, Sarım İşi, 94 Kalemden Oluşan Motor ve Pompaların Bakım, Onarım, Sarım Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer:Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Odayeri Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, Seymen Atık Bertaraf Tesisi.
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul
b) Tarihi ve saati:03.06.2020 – 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1 – Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 – Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4 – Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5 – İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul adresinden] satın alınabilir. 7.2 – İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.. 13 – Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Diğer Hususlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!