Bina tadilatı yaptırılacaktır

alt işveren ihaleleri

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS AMFİ SINIF TADİLATLARI İLE OZU X ENDÜSTRİ 4.0 MÜKEMMELLİYET MERKEZİ TADİLATI İHALESİ

Özyeğin Üniversitesi Kampüs Amfi Sınıf Tadilatları ile Özü X Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Tadilatı ihalesi, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhaleyi Düzenleyen: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Adresi: Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
Telefonu: 0216 564 90 00

İhale ilanının Görülebileceği Internet Adresi:
https://www.ozyegin.edu.tr/tr/ihale-duyurulari

İhale No: 1111
İhale Türü: Açık ihale
İhale Tarihi ve saati: 02/07/2020 saat 11.00
İhale Konusu: Özyeğin Üniversitesi Kampüs Amfi Sınıf tadilatları ile Özü X Endüstri 4.0 Mükemmeliyet Merkezi tadilatları yapılmasıdır

İhale Kapsamı: Özyeğin Üniversitesi Kampüsünde yer alan 4 Akademik binadaki toplam 3600 m2’lik eğitim alanının Amfi Sınıfa dönüşümünü sağlayacak İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Mobilya yapılması işi ile ÖZÜ X Binasındaki mevcut 1360 m2’lik kapalı alanın Endüstri 4.0 Mükemmelliyet Merkezi teknoloji alanına dönüştürülmesi için İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Mobilya imalatlarının yapılması işidir.
İşin Yeri: Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul
İşin Başlangıç Tarihi: 15.07.2020
İş Bitiş Tarihi: 15.09.2020
Geçici Teminat: Sözleşme bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu istenmektedir
Kısmi Teklif: İhale iki ayrı paketten oluşmaktadır (Paket 1: Kampüs Amfi Sınıflar, Paket 2: Özü X Endüstri 4.0 Mükemmelliyet Merekezi) İstekliler her iki pakete veya paketlerden herhangi birine ilgili tüm iş kalemlerini ve disiplinleri içermek koşulu ile teklif verebilir.

İhaleye katılım şartları ve firmalardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

İsteklilerin son 4 yıl içerisinde eğitim kurumları ve kampüslerde, çok amaçlı salonlarda ya da benzer nitelikte alanlar barındıran tesis, otel ve işletmelerde, laboratuvarlarda teklif edilen bedelin % 80’ninden az olmayacak tutarda benzer iş bitirmiş olmaları şartı aranacaktır. İsteklilerin elektrik ve mekanik alt taşeronlarından da ihale konusu iş veya benzer işlere ait tamamlama belgeleri talep edilecektir.
İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması, (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez),
İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
İsteklilerin, Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesinin bulunması, (Faaliyet belgesinin ihalenin ilan gününden veya davet mektubu tarihinden sonra alınmış olması ve iştigal konuları arasında ihale konusu işin bulunması gerekmektedir),
İsteklilerin şirket ortakları, hisseleri ve görevlerini belirten Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi örneğini varsa değişikliklerle birlikte ibraz etmeleri,
Gerçek kişi olan istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, iştirak edenin Noter tasdikli vekaletname ile imza sirkülerini vermesi,
İsteklilerin kendi adlarına teklif vermeye ve bu husustaki işlemleri yapmaya yetkili olanları gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname ibraz etmeleri,
İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, ortaklığın imza sirkülerini ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir, Noter tasdikli vekaletnameyi ve imza sirkülerini vermesi,
Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren (g) bendine göre alınmış belge bulunması,
Teklif ile birlikte verilecek olan İhale Dokümanları ile istenen tüm evrakın, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi (Bu imzalar ile imzalanan tüm evrakın taşıdığı hükümlerin kabul edildiği taahhüt edilmektedir).
İsteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmaması
İsteklinin kesinleşmiş vergi borcu olmaması
Son üç yıla ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri (SMMM veya YMM ıslak onaylı)
Sözleşme bedelinin yüzde üçü oranında geçici teminat mektubu
İhale sadece İstanbul’da faaliyet gösteren firmalara açıktır.
İhaleye katılmak isteyen firmalar İhale dokümanlarını, firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarasını belirtilerek, Hesap Adı: Özyeğin Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Özyeğin Üniversitesi Şubesi, IBAN: TR80 0010 3000 0000 0024 6551 23 hesaba yatırılmış 100 (yüz) TL ödemeye ilişkin dekontu ihale@ozyegin.edu.tr adresine göndererek elektronik posta yoluyla temin edebilirler
Teklifler aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde Özyeğin Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü Nişantepe Mah. Orman Sokak No 34-36 Alemdağ Çekmeköy-İstanbul adresine elden teslim edilecektir.
Tarih: 02/07/2020
Saat: 11:00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!