Hurda malzeme karşılığı bina yıkım işi yaptırılacaktır

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KARGI İLÇESİ ESKİ DEVLET HASTANESİ BİNASI VE EKLERİ HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKILACAKTIR
Kargı İlçesi, Yeni mahalle 328 ada 1 no.lu parselde Bakanlığımıza tahsisli taşınmaz üzerinde bulunan Kargı eski Devlet Hastanesi ve ekleri binaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hurda karşılığı yıkımı işi yaptırılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır
1-İhalenin/İdarenin

1.1. İhaleyi yapacak idare : Çorum İl Sağlığı Müdürlüğü
1.2.İhalenin yapılacağı yer / Adres : Çorum İl Sağlığı Müdürlüğü Bahçelievler Mah.Çamlık Cad.No.86/A
1.3.İdarenin Telefon ve Faksı : 0 364 219 55 00 Faks:364 219 55 25
1.4. Tekliflerin sunulacağı Yer : Çorum İl Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
1.5. İhalenin Konusu : Hurda Malzeme karşılığı Eski Hastane binası yıkım işi
1.6. İhale Türü /Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi Açık Teklif usulü
1.7. İhale Tarih ve Saati : 17/06/2020 Çarşamba günü Saat: 14.00
1.8. Muhammen bedeli : 60.000,00 ₺ ( Atmışbin )₺
1.9. Geçici Teminat Tutarı : Muhammen bedelin %10 undan az olamaz
1.10. İşe Başlama tarihi : İhale Onayı ve tebliğ sonrası (15) Onbeş gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
1.11. İşin süresi : Yer tesliminden itibaren ( 60 ) Atmış takvim gündür.
1.12. Dokümanın görüleceği Yer/ birim : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi
2. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
2.1.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile varsa elektronik posta adresi
2.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
2.3.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
2.4.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
2.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
2.6. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2.7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
2.8. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
2.9. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat
2.10. İstekliler İhale dokümanı ,Teknik ve İdari Şartnameyi okudum, kabul ediyorum diyerek kaşe veya imza altına alacaklardır.
2.11-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
2.12-İhale dokümanı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler biriminde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
2.13- Teklifler 17/06/2020 Çarşamba günü, saat 14.00 ‘e kadar Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler birimine teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.14-İstekliler hurda karşılığı yıkım işine ait tekliflerini yazılı olarak verecek, Geçici teminatları ve belgeleri tamam olan istekliler ile sözlü açık artırım uygulamasına geçilerek en yüksek teklif veren istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
2.15.Bu ihalede, kısmı teklif verilmeyecektir.
2.16-İstekliler teklif edilen bedelin %10 u oranında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde Çorum İl Sağlık Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Çorum Şubesi TR450001200931200005000124 iban No.lu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 gün süreli olacaktır.
2.17- Verilecek tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
2.18.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
2.19- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 2.20. İhale 4734 Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir
İLAN OLUNUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!