Botaş Araç kiralama hizmeti alınacaktır

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED (BIL)

UZUN SÜRELİ BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
(REF NO: 2020-2150)

Konu : Kurumumuzun ihtiyacını karşılamak üzere “Uzun Süreli Binek Araç Kiralama Hizmet Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İşin Süresi : İhale konusu iş 3 (Üç) yıl süreli olup işin başlama tarihi 14.09.2020; bitiş tarihi ise 13.09.2023’tür.

İhaleye katılım için gerekli belgeler:

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Nakit teminat veya teklif tarihinden itibaren en az 4 (dört) ay süreli banka geçici teminat mektubu,
İhale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan “SGK Borcu Yoktur Belgesi”
İhale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan “Vergi Borcu Yoktur Belgesi”
İSTEKLİ’nin KİK yasaklılar listesinde olmadığına dair yazılı beyanı
İSTEKLİ’nin ihale konusu işlerle ilgili referansları,
İSTEKLİ’nin son 5 yıl içerisinde ihale konusu işlerle ilgili referansları,
İSTEKLİ’nin son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin teklif tutarının minimum %25 (yirmi beş)’i kadar İş Bitirme Belgesi,
İSTEKLİ’nin ihalenin yapıldığı yıldan önceki kesinleşmiş yılsonu mali tablolarını ve dipnotlarını da içeren Kurumlar Vergisi Beyannamesi (En az bir mali yıl bitirmiş olma kriteri),
Teknik Şartnamede istenen tüm belge ve bilgiler,
Teklif Alma Genel Şartname ve Teknik Şartname’nin kaşeli imzalı nüshaları
İhale Döküman Temin : İhale dokümanları kurumun www.bil.gov.tr web adresinde görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer : Haydar Aliyev Deniz Terminali Gölovası Mevkii 01944 Ceyhan / ADANA

Teklifin Geçerlilik Süresi : İhale vadesinden itibaren en az 4 (Dört) Ay

Son teklif Verme Gün ve Saati : 10/08/2020 Saat 11:00

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer : Haydar Aliyev Deniz Terminali Gölovası Mevkii 01944 Ceyhan / ADANA adresimize elden teslim edilmeli veya posta/kargo ile gönderilmelidir.

Genel Bilgiler : Yapılacak ihale konusu işin bedeli; kurumumuzun vergi muafiyetine sahip olması nedeni ile KDV, ÖTV ve tüm vergiler hariç olarak hesaplanacaktır.

İletişim Bilgileri : BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED Türkiye – Ankara Şubesi

Satınalma Müdürlüğü

Tel : 0530 150 70 51

Faks : 0312 485 70 66

E-posta : orcun.birben@bil.gov.tr Web : www.bil.gov.tr

beyazit.celen@bil.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!