Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

İdare tarafından hazırlanacak ihale yeterlik bilgileri tablosunun teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir Bu itibarla İdari Şartnamede kat
Devamı...

Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenici, iş sahibinin bedel ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde, TBK m.* sinde yer alan seçimlik haklarından biri olan sözl
Devamı...

Kurul kararına itiraz niteliğinde olan iddiasının, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından görev yönünden
Devamı...

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başv
Devamı...

Toplantı No : 2020/037 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 26.08.2020 Karar No : 2020/UH.II-1443 BAŞVURU SAHİBİ: Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/320243 İhale Kayıt Numaralı “Meteoroloji Ge
Devamı...

Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UH.I-1016 BAŞVURU SAHİBİ: Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/406940 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Hizmet Alımı” İhale
Devamı...

ihaleden yasaklı Firma ihalede acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihale üzerinde bırakılan istekli aleyhine sonuç doğurmayacağı, acentelikle iştigal eden bir sigorta şirketinin birden fazla sigorta şirketinin acenteliğini yapmasının mümkün olduğu, sözleşme
Devamı...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR? Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürs
Devamı...

Anayasa Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile özel bir şirket arasında yapılan itfaiye hizmeti sözleşmesi davalık oldu. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan davada karar çıktı. Yüksek mahkeme, oy çokluğuyla belediyelerin özel şirketlerden ihale yoluyla itfaiye hizmeti” almasına olana
Devamı...

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2018/144 numaralı dosyada, Vergi Usul Kanunu’na eklenen elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.
Devamı...