4735 sayılı Kanununun 6. maddesinde belirtildiği üzere; Çerçeve anlaşmaya bağlı olarak yüklenici ile idarenin aralarında imzalanan sözleşmelerdir. Bu kavrama yönelik mevzuata bakıldığında ise Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin64 3.maddesinde ‘Çerçeve Anlaşmanın’ tanımlandığı görülmekt
Devamı...

4735 sayılı Kanununun 6. maddesinde yer aldığı gibi bazı yapım işi ihalelerin konusu gereği ihaleye konu işlerin bir bölümüne anahtar teslimi götürü bedel, diğer bölümüne ise birim fiyat teklifi alma kamu alım usulleri bir arada uygulanacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Her iki ihale sözleşmes
Devamı...

Kamu ihale sözleşmelerinin niteliğinin bir özel hukuk sözleşmesi olması, aynı zamanda uygulanacak hukukun tespitinde de diğer özel hukuk sözleşmeleriyle aynı kategoride olunduğunu bizlere göstermektedir. TBK`nın 27. maddesine göre kanunlarda yer alan emredici hukuk kuralları, sözleşmede tarafların k
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un 58. maddesinde yer alan “…İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştira
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un, “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59. maddesinde, “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tü
Devamı...

ihale sürecinde birçok işlem gerçekleştirilmekte ve ihale katılımcılarının bu sürecin usulüne uygun yürümesini engelleyici fiil ve davranışlardan kaçınması gerekmektedir. Kanun koyucu ihaleye fesat karıştırmaya yönelik bazı davranışları sayma yolu ile belirtmiş, ancak “veya başka yollara ihaleye fes
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un 58. ve 59. maddelerinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama sebeplerine yer verilmiştir. Yasak fiil ve davranışlar söz konusu maddelerde ve bu maddelerin atıfta bulunduğu Kanun’un 11, 17, 61 ve Ek 2. maddelerinde sayılmıştır. İhalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 58. madde
Devamı...

4734 sayılı Kanunun 58. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yasaklama kararının verilmesine mesnet teşkil eden idari ihlali işleyen dışında, haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında;sermaye şirketi olması halinde ise sermayes
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’ncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belir
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında, genel bütçeye dahil idarelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütü
Devamı...

Danıştay 13. Dairesinin 10.02.2010 tarih ve E:2007/6240, K:2010/1169 sayılı kararında ihale kavramına ilişkin olarak, “…İhale kavramı; idarenin görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, karşılığı idare tarafından ödenmek üzere gerekli mal ve hizmetlerin alınmasına veya işin, mevzua
Devamı...

Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında
Devamı...

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alı
Devamı...

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak Ekonomi Reformları Paketi’nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar
Devamı...

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklamada bulunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından düzenlendiği, mevzuat gereği meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelerin uygun olmadığı, fiyat tek
Devamı...

Toplantı No : 2020/030 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 01.07.2020 Karar No : 2020/UH.II-1147 BAŞVURU SAHİBİ: Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortak
Devamı...

ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen başvuru sahibi tarafından, geçici teminat mektubunun alınmasında mevzuata aykırılık bulunmasa da, teklif geçerlilik süresinin uzatılması beyanı ile birlikte, teklif geçerlilik süresinden en az
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle yapılabileceği herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan ni
Devamı...

Toplantı No : 2020/035 Gündem No : 37 Karar Tarihi : 12.08.2020 Karar No : 2020/UY.I-1361 BAŞVURU SAHİBİ: Onarı İnş. San. Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/292853 İhale Kayıt Numaralı “Ak
Devamı...

Toplantı No : 2020/035 Gündem No : 46 Karar Tarihi : 12.08.2020 Karar No : 2020/UH.I-1370 BAŞVURU SAHİBİ: İlkiz Orman Ürünleri Tekstil Temizlik İnş. Nak. Petrol Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Bodrum Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2
Devamı...

Toplantı No : 2020/035 Gündem No : 65 Karar Tarihi : 12.08.2020 Karar No : 2020/UH.II-1380 BAŞVURU SAHİBİ: Endmed Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/225626 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Lab
Devamı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında ihale ettiği Bayraklı’daki Adliye Tam Otomatik Otoparkı ihalesi davalık oldu. İhaleyi kazanan İZKAYA’nın, yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL İnşaat’a ait sahte iş bitirme belgesi ile ihaleye katıldığı iddiaları yargıya taşındı.
Devamı...

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 5 hukuk ve 3 ceza dairesinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesi 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesi 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesi 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesi ise 1 Ekim itibarıyla kapatılacak. Ayrıca,
Devamı...

Kanunla; diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor. Türkiye Vakıflar Bankası’nın, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortak
Devamı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları yeniden belirlenmiş oldu. 12 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31153 YÖNETME
Devamı...

Kamuda tasarruf ve planlı harcamanın sağlanması için yeni adımlar atılıyor. Artık kırtasiye, büro makineleri ve benzeri gereksinmeler tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanacak. Kamu kurumlarının daha önce ihale ile alınan bazı ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilecek. K
Devamı...

8 Haziran 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31149 YÖNETMELİK İstanbul Bilgi Üniversitesinden: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yay
Devamı...

8 Haziran 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31149 YÖNETMELİK Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’
Devamı...

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, “birleşme veya devralma” bölümünde değişiklik yapıyor, “hakim durum testi” yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor. Buna göre, bir ya da birden fazla
Devamı...

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) , kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek temini için merkezi satın alma işlevini yürütüyor. İhtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesi azami ölçüde sağlanırken, kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler iç ve dış piyasadan
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, cezai şart alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine, Dairemizce verilen * sayılı bozma ilamına karşı davac
Devamı...

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI İnşaat işinin devamı süresince zaman, zaman hazırlanan hakediş raporlarına istinaden, işveren kuruluşun müteahhide ödediği paraların kaydolunduğu hesaptır. “Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri” ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafı
Devamı...

Alt yüklenici, sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir bölümünü yüklenici ile taahhüt altına girdiği sözleşmeye bağlı olarak yerine getiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, yüklenici ile söz konusu işin nev’i itibariyle bir kısmı üzerinden sözleşme yapmasıyla birlikte alt yüklenici sıf
Devamı...

Alt yükleniciler için de iş deneyim belgesi düzenlenebileceği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendinde hüküm altına alınmış olup, ilgili maddede belirtilen belgelerin bulunması ve istenilen şartların gerçekleşmesiyle “alt yüklenici iş bitirme be
Devamı...

Yüksek fen kurulu Başvuru Hizmetlerimiz 2002 Yılında ülkemizde kurmuş olduğumuz İhale Danışmanlık Sektöründe,Firmamızın 37 yıllık teknik bilgi birikimi ile Sayıştay İhale uzman denetçilerinin ve Danıştay Tetkik hakimi [E.] tecrübeleri ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme önce
Devamı...

hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle haksız olar
Devamı...

İlköğretim Okul İnşaatının yapım işini üstlendiğini, işin yapılıp teslim edilmesine rağmen kesin hakedişin yapılmadığını ve bakiye iş bedelinin ödenmediğini, bunun için …Mahkemesi *. İş sayılı dosyasıyla tespit yaptırıldığını, yapılan tespit sonucunda bilirkişi tarafından çıkartılan kesin hesa
Devamı...

Dava, eser sözleşmesi nedeniyle yüklenicinin ortak alanlarda bıraktığı eksik işlerin ve ayıplı imalâtların giderilmesi için nama ifa kapsamında satış izni verilmesi istemiyle açılmış, mahkemece,davalılar …, haklarındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davalı yüklenici şirket ve R
Devamı...

davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile … İçmesuyu İsale Hattı 1. Kademe İnşaatı İşinin yapımını üstlendiklerini, sözleşme konusu yapım işinin bir bölümünü … Tüneli İnşaatı işinin oluşturduğunu, ancak söz konusu tünel inşaatının yapımı esnasında tünel inşaatının tamamlanmasına 80 m
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle menfi zarar ve gecikme cezasının tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme y
Devamı...

mahkemece yapılacak iş, sözleşme kapsamındaki imalâtların fiziki oranı bulunarak götürü bedele uygulanmak suretiyle sözleşmeden kaynaklanan alacak tutarı bulunmalı, sözleşmenin 8. maddesine göre az yukarıda açıklandığı şekilde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin * maddedeki yöntemler gözetilerek
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedeli alacağının ödenmesi ve eksik iş nedeniyle idarece talep edilen alacaktan dolayı icra takibinden önce açılmış menfi tespit davasıdır. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Davacı yüklenici vekili; müteahhitlik yapan müvekkilinin, … ilçe
Devamı...

Davacılar vekili, dava dilekçesinde; davacılardan … İnşaat Ltd. Şti. ile … İnş. Tic. San. A.Ş.’nin, dava dışı … tarafından ihale edilen “Muhtelif … ve Sanayi Tesisi Doğalgaz Hattı Projesi” inşaatı işine iş ortaklığı oluşturarak katıldıklarını ihaleyi kazanıp
Devamı...

Yüksek Fen Kurulu Kararı: Özü: Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen kaplama imalatının götürü bedel kapsamında yapılması gerekir. (Yüksek Fen Kurulunun 22.06.2005 tarihli ve 2005/66 sayılı kararı) Yüksek Fen Kurulu Görüşü: Özü : -Proje, mahal listesi ve teknik şartnamele
Devamı...

İdare tarafından görevlendirilen kontrol mühendisi, yüklenici ve varsa diğer görevlilerin ortaklaşa olarak tanzim ve imza ettiği hakediş raporları, ilgili kişiler tarafından kontrol edildikten sonra, düzeltme yapılması gereken kısımlar var ise gerekli düzeltmeler tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar ge
Devamı...

Nefaset Kesintisi Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 12. Fıkrasında nefaset kesintisine konu olan hüküm aşağıdaki gibidir; “Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, gi
Devamı...

YİGŞ’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40. maddesi şöyle düzenlenmiştir; “Madde 40 – (1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj v
Devamı...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Ek Kesin Teminat” başlıklı 12 maddesi; “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının 110   %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değer
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinde geçici kabul işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Geçici kabule engel veya engel olmayan durumların tespiti için ilk başvurulan mevzuat olmalıdır. Ancak şartnamede yer almayan veya ç
Devamı...

İş programı sözleşmenin ilgili maddesinde verilen süre içerisinde sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplanır. Yapım işi yıllara sari olarak ihale edilmiş ise ödeneğin yıllara göre dağılımı üzerinden ve işin başlangıç (yer teslimi) tarihi ile işin bitim tarihi de dik
Devamı...

4735 Sayılı Kanun, YİGŞ, ve sözleşmelerde yüklenicinin işyerinde gerekli tedbirleri almakla sınırlı tutmayıp öngörülmeyen sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanlara karşı işin ikmali için all risk sigorta yükümlülüğü getirilmiştir. YİGŞ’ nin 9. maddesinde iş ve işyerlerinin korunması v
Devamı...

Yüklenicinin Yer Teslimine Yasal Süre İçerisinde Gelmemesi Yüklenicinin sözleşmenin imzalandığı ve yer teslimi için kendisine çağrıda bulunulması halinde sözleşmede belirtilen süre içerisinde yer teslimini yapıp işe başlamak zorundadır. Yüklenici sözleşmede belirtilen süre içerisinde kendisine yapıl
Devamı...

Fiyat Farkları 4735 Sayılı KİSK’ nun 8. maddesinde; “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değiş
Devamı...

Kısmi Kabul Olan İşlerde Gecikme Cezası Kısmi gecikme cezası uygulanan yapım işlerinde, işin tamamının verilen süre içerinde bitirilmemesi durumunda gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanmaktadır. Bu gibi durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Kısmi g
Devamı...

Mücbir sebebin süre uzatım nedeni sayılması için yapılan işte bir gecikmeye neden olması gerekir. Örneğin, sel baskını sonucu oluşan bir doğal afet, işin yürütülmesini etkilemediği takdirde süre uzatım gerekçesi sayılamayacaktır. Mücbir sebepten kaynaklı süre uzatımını gerektiren hususların ortaya ç
Devamı...

Yapım işlerinde öngörülemeyen sebeplerden dolayı yapılacak iş artışlarının yeni birim fiyat tespitleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde belirtilmiştir. Teklif birim fiyatlı işlerde, iş artışına konu olan imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde var ise metraj hesabı yapılarak sözleşme
Devamı...

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda iş artışı olması halinde yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla aynı yükleniciye yaptırılabilirdi. İş tamamlanmadığı takdirde ise kalan işler için ayrıca ikmal ihalesi yapılmaktaydı. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda ise iş artışlarının yapılabilmesi
Devamı...

Sözleşmeye bağlanan yapım işinin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi ancak henüz sözleşme bedelinin tamamlanmamış olması durumunda 4735 sayılı kanunda ne yapılacağı belirtilmiştir. Ancak uygulamada teklif birim fiyatlı işlerde bir problem yaşanmazken anahtar teslim götürü bedel işlerde
Devamı...

Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, “zimmet” suçu iddiasıyla gözaltına alındı. Anadolu Ajansı’nın (AA) belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettiş
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 4.6.2020 Bireysel Başvuru Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2018/15231 Başvuru, belirleyici delil olarak ByLock verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. 2 2018/10424 Baş
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 3.6.2020 Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2015/19917 Başvuru; tek kolu bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan başvurucunun tutulduğu ceza infaz kurumunda yerine getiremediği öz bakım ihtiyaçlarını kendi başına yapmak zorunda
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 2.6.2020 Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2016/176 Başvuru, kolluğun bir kavgaya müdahalede bulunduğu sırada meydana gelen yaralanmanın insan haysiyetiyle muamele yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 2 2016/762 Başvuru, tutuklu olan başvuruc
Devamı...

Yapım işinde ihale aşamasından önce yapılacak olan işin projeleri, teknik şartnameleri ve mahal listeleri eksiksiz yapılarak maliyet hazırlanmış olsa dahi işin devamı esnasında teknik zorunluluklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni iş kalemlerine ihtiyaç doğabilmektedir. Yeni iş kalemleri sözleşme hü
Devamı...

Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti YİGŞ’nin 22. maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen analiz usullerinden faydalanarak düzenlenmektedir. Ancak yeni birim fiyat tespitinden önce bu imalatın yapılabilmesi için yapı denetim görevlileri tarafından gerekçeli rapor hazırlanmalıdır. “Yeni birim
Devamı...

YİGŞ’nin 22. maddesinde sözleşmede yer almayan yeni birim fiyatların tespitinde kullanılacak rayiçlerin ne şekilde tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak sadece yerel rayiçlerin kullanılmasında uygulama ayı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği ko
Devamı...

T.C.     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI     …..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne       …..…………Sosyal Güvenlik Merkezine Müdürlüğünüzde / merkezinizde………………………………..……………………… ……………………………………………..………………… sicil nolu dosyada işlem gören ………………………………………………………………………………………………………………………..
Devamı...

Alt işverenlik Yönetmeliği uyarınca Alt İşverenlik Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır. • Tarafların tam ünvanları ve adresleri • İşyerinde yürütülen asıl işin tanımı • Alt işveren tarafından yürütülecek işin tanımı (Asıl işin bir bölümü alt işverene veriliyor ise uzmanlık koşuluna dair t
Devamı...

ALT İŞVERENİN TESCİLİ VE BİLDİRİMİ; Yazımızda da belirttiğimiz gibi alt işverenin olması için öncelikle bir asıl işverenin olması ve tescilinin yapılmış olması gerekmektedir. Yani bir işin öncelikle bir işveren tarafından yapılıyor olması gerekmektedir. SGK Kanununa gör bir iş yapan kişinin işveren
Devamı...

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, bir işverenin kendi işi dolayısıyla bir başka işverenin hizmet, uzmanlık ve becerisinden yararlanmasını zorunlu kılmaktadır. Alt işverenlikte, genel olarak bir işverenin kendi işyeri dışında, başka bir işverene ait bir işyeri veya eklentilerinde işin bir bölümünü ü
Devamı...

Alt işverenin işi başka alt işverene yaptırmasının asıl işveren ve SGK açısından değerlendirilmesi  Önemli ve pek ele alınmamış konu. Önce bu konudaki mevzuat Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 15 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-57 Şikayetçi:  Bora Kurumsal Hiz. İnş.Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire:  Gazi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu İhale:  21.01.2013 tarihli ve 2013/UH.III
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-51 Şikayetçi:  Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail Davarcıoğlu İhaleyi Yapan Daire:  Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-58 Şikayetçi:  Form Teknik Sönd. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire:  Manisa İl Özel İdaresi Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu İhale:  Kamu İhale Kurulunun 27.08.2012 tarih ve 2012/UY.III-3386 sayılı
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-51 Şikayetçi:  Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail Davarcıoğlu İhaleyi Yapan Daire:  Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu
Devamı...

Daire : 1 Karar Tarihi :07.05.2009 Tutanak No : 9493 Mersin Yenişehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2007 KONU: İş artışı yapıldığı zaman artış tutarından, Damga Vergisi alınması gerektiği hakkında. “… Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Bahçelievler, Güvenevler, Dumlupınar Mahallelerinde
Devamı...

Konu : Sözleşme Feshinden Sonra Teminatın Süre Yönünden Tahsil Edilememesi Halinde Alınan Mahkeme Kararı Karar Veren Mahkeme: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 23.03.2011 Karar Sayısı : E:2010/16400, K:2011/4348 Olay Özeti Karar ve Sonuç : Davacı, bakanlıkları kapsamında yürüttükleri köy bazl
Devamı...

airesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi YEDİNCİ DAİRE 2001 1186 2000 3361 09/04/2001 KARAR METNİ İHALE MAKAMI DIŞINDA İŞİ ALAN FİRMALARIN KENDİ ARALARINDA İMZALADIKLARI DEVİR SÖZLEŞMESİNE İSTİSNA TANINAMAYACAĞI HK. Temyiz İsteminde Bulunan: … Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : …
Devamı...

Cumhurbaşkanlığı, idari izinleri ve esnek çalışmayı kaldıran Genelgeyi Resmi Gazetede yayımladı. Genelgeye göre 1 Hazirandan itibaren sadece yöneticiler hariç 60 yaş üstü personel ile kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacaktır. 1- Yayımlanan Genelge ile özellikle esnek çalışma hususlarını dü
Devamı...

kıdem tazminatı kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nden geldi Usta öğreticisi olarak çalışan işçi, ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle istifa etti. İşverenden ücret alacaklarını, fazla mesai ve kıdem tazminatını talep eden işçi, hakkını alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. İş
Devamı...

Geçtiğimiz günlerde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı TBMM’ye sunuldu. Daha önce birçok kez Meclis önüne gelen benzer taslaklardan farklı olarak, Meclis’in açılmasını takiben hızla gündeme geleceği ve bu değişikliklerin yürürlüğe gireceği de konuş
Devamı...

Belediyelerin yatırım amaçlı projelerine aktarılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan alınan kaynağın kullanımına sıkı tedbirler getiriliyor. Buna göre, proje için yardım talep eden belediyeler neden kendi kaynaklarıyla yapamadıklarını açıklamak zorunda kalacak. Ayrıca kaynak
Devamı...

Türk hukukunda adi şirket, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Onsekizinci Bölümünde “Adi Ortaklık Sözleşmesi” başlığı altında, Kanunun 620 vd. maddelerinde bir sözleşme türü olarak düzenlenmiştir. Adi ortaklık tanımı TBK m. 620’de “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin eme
Devamı...

Kamu ihale sözleşmelerinin tarafları ise idare ve isteklidir. Kamu İhale Kanunu madde 4 düzenlemesine göre istekli, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhididir. Yine ilgili maddede istekli olabilecekler, ihale konusu ala
Devamı...

Adi ortaklık TBK m. 620 ile m. 645 arasında düzenlenmiştir. Adi ortaklığın tanımını  yapan  TBK  m.  620  uyarınca,  bir  adi  ortaktan  söz  edebilmek  için  beş  unsur bulunmalıdır. Öncelikle, TBK m. 620’deiki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleş
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından 4734 sayılı Kanunun 2
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu17nda sözleşmenin feshi, “Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi” başlıklı üçüncü bölümde düzenlenmiştir. Bu bölümde kanun, feshin şartlarını ve sonuçlarını yüklenici ve idare açısından ayrı maddelerde ele almıştır. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetm
Devamı...

  Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, mahiyetinde eser sözleşmesi özellikleri barındıran çift tipli ve karma bir sözleşmedir. Fakat eser sözleşmesinden ayrılan farklı yönleri vardır.Şekil şartı konusunda, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile eser sözleşmesi farklılık göstermektedir. Eser sözleşmesi
Devamı...

Başbakanlık tarafından yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Aynî Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’nin52 4/ç maddesinde; arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı düzenlenmiştir. Buna göre idarenin(TOKİ) maliki
Devamı...

Trampa sözleşmesi TBK. m.282 ilâ 284 arasında düzenlenmiş olup m.283’te satış sözleşmesine dair hükümlerin trampaya da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Trampada bir malın başka bir mal ile mübadelesi söz konusudur Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ise yüklenicinin iş görme ediminin konusunu bir ese
Devamı...

  Bedel karşılığı inşaat sözleşmesine doktrinde ‘inşaat sözleşmesi’ denilmekte olup TBK m.470 ilâ 486 arasında düzenlenmiş olan eser sözleşmesinin bir türünü teşkil etmektedir. Eser sözleşmesi ile ilgili hükümlerin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kendine has özelliklerinden dolayı doğrudan b
Devamı...

arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, müteahhidin arsa üzerine inşa edeceği binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesi” şeklinde tanımlayabiliriz. Kanunla düzenlenmiş bir sözleşme olmadığı için isimsiz, atipik; tarafların if
Devamı...

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %10,8, perakende ticaret sektöründe %5,0 ve inşaat sektöründe %31,1 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endek
Devamı...

mülkiyet, toplum yararı ile sınırlı, sahibine gerek yetki ve gerekse ödevler yükleyen kamu ve özel hukuk karakterli, kendine özgü bir haktır. Yürürlükte bulunan 1982 Anayasası, mülkiyet hakkını 1961 Anayasası’na göre daha da güçlendirerek, temel hak ve ödevler kısmına almıştır. 1982 Anayasasının 35’
Devamı...

Kamu malını haksız olarak işgal eden kişiden işgal süresince ecrimisil alınması doğaldır. Ancak, bu durum kamu mallarının sürekli ecrimisil alınarak idare edileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira ecrimisil hukuka aykırı bir yararlanmadan dolayı ilgili kişiden alınan bir tazminattır. Bir kamu malı
Devamı...

Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde; tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak bedel tespit komisyonunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere, bedel tespit komisyonunca ecrimisil tesp
Devamı...

Ecrimisilin konusunu hazinenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler oluşturmaktadır. Ecrimisilin talep edilebilmesi için, geçerli herhangi bir hukuki sebebe dayanmaksızın kullanılan malın mutlaka taşınmaz mal olması gereklidir. Çünkü, Devlet İh
Devamı...

Madde 19- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
Devamı...

Kamu İhale Kurulu’nda görev süresi dolan Başkan Hamdi Güleçle birlikte 4 üye yeniden atanırken, 5 üyenin yerine yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre, görev süreleri dolan Şinasi Candan, Edal Öz, Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever yeniden atanmadı. Bunla
Devamı...

TBK’nın 136. maddesi gereğince, borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle borcun ifasının sürekli olarak imkansızlaşması durumunda borcun başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği düzenlenmiştir. Ancak, önceki sorularda belirttiğimiz üzere, söz konusu hüküm emredici nitelikte olmadı
Devamı...

İHALELERDEN YASAKLAMALAR ÖNCESİ İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETİN İDARE TARAFINDAN İSPAT EDİLMEK ZORUNDADIR 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesinde, idarenin tanımı “İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar” şeklinde yapılmış olup, anılan Kanun’un “İhaleye katılımda y
Devamı...

Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından, ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedileceği hâllerle ilgili mevzuatın tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanan farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Özellikle geçici teminatın gelir olarak kaydedilmemesi gereken hâllerde bazı idareler her
Devamı...

Sayı:13986510-206.07-E.3675504                                                              02/03/2020 Konu:Borç Sorgusu   GENELGE 2020/5 GENEL AÇIKLAMALAR   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendin
Devamı...