KİK kapsamında da işin kabulü öncesinde ve sonrasında işin yapımından sorumlu olan yapı denetim görevlileri, kabul komisyonları, yüklenici ve her aşamada görev alan diğer ilgililerin yapının ayıplarından sorumluluğu bulunmaktadır. Borçlar Kanunu eser sözleşmelerine ilişkin son maddesi olan 478’nci m
Devamı...

Yapı denetim görevlisi veya teknik elemanca işler kesin kabule uygun bulunmazsa nasıl bir prosedür izleneceği YİGŞ ve YİMKY’de açıklanmamaktadır. Tez sahibince yapılan değerlendirmede bu durumla nasıl başa çıkılması gerektiği tarif edilmiştir: Yapı denetim görevlisi veya teknik eleman yapmış oldukla
Devamı...

YİGŞ ve YİMKY Kapsamında Teminat Süresi ve Kesin Kabul Geçici kabul tutanağı işin fiilen bitmiş olduğu geçici kabul itibar tarihi belirtilerek yüklenici ve kabul komisyonu üyelerinin imzası ile yetkili makamın onayına sunulur. Tutanak, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra
Devamı...

Nefaset Kesintisi / Bedelden İndirim / Bedel Kesintisi TBK’nın eser sözleşmesine ilişkin yüklenicinin ayıptan sorumluluğunu aktaran 475’inci maddesi kapsamında eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde iş sahibine verilen seçimlik haklardan bir tanesi eseri alıkoyup ayıp oranında
Devamı...

inşaat eserinin geçici kabulünün yapılması veya eserin teslim alınması ile birlikte hukuksal bakımdan önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. KİK kapsamında gerçekleştirilen geçici kabulde eser teslim alınırken eserin kullanılmasının mümkün olduğu, mevcut kusur ve eksiklerin herhangi bir tehlikeye mahal
Devamı...

yüklenici iki şekilde gecikme cezasına muhatap olmaktadır. Bunlardan ilki işin süresi içerisinde bitirilememesi durumunda ilk sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi gereken ceza diğeri ise geçici kabul komisyonunun kusur ve eksikler tespit etmesi ile birlikte işleri geçici kabule hazır bulması ve bu ku
Devamı...

Yapı denetim görevlisi geçici kabul teklif belgesini idareye sunar. Yetkili makam geçici kabul komisyonunu oluşturur. Komisyonca izlenecek 3 seçenek bulunmaktadır: Geçici Kabul Komisyonunun İşi Geçici Kabule Uygun Bulması İşte hiçbir kusur ve eksik olmaması durumunda işin geçici kabulü gerçekleştiri
Devamı...

örnek olarak yüklenici tarafından birtakım işler tamamlanamadığı için yüklenici idareye işlerin geçici kabule hazır hale getirildiği hususunda yazılı başvuruda bulunmamaktadır. Bu durumda yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından işlerin bitmesi gereken tarihte şant
Devamı...

YİGŞ m. 41’de ve YİMKY m. 6’da hükmolunduğu üzere; yapı denetim görevlisince yürütülen ön inceleme neticesinde işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işlemlerinin yapılmasına engel bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde yapı denetim görevlisi geçici kabul teklif belges
Devamı...

Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinde, işin sözleşmesine, fen ve sanat kurallarına, proje ve eklerine uygun biçimde tamamlanarak iş süresi içerisinde iş sahibi olan kamu idaresine teslim edilmesi yüklenicinin temel yükümlülüklerinden birisidir. Kamu idareleri geçici kabul ve kesi
Devamı...

İnşaat işinin kabulü bakımından sonuçlarının değerlendirilebilmesi için inşaat sözleşmesinde ana aktör olarak nitelendirilebilecek olan yüklenicinin işverenle arasında akdedilen sözleşme kapsamında nasıl bir taahhüt altına girdiğinin anlaşılması önem arz etmektedir. Borçlar Kanunu’nda yüklenicinin e
Devamı...

Uygulamada sıkça rastlanan alt yüklenicilik müessesesi ortak girişimlerin kurulması mantığıyla aynı minvalde; işlerin uzmanlık gerektiren kısımlarının uzman kimselerce yapılması yanı sıra işin uzmanı tarafından yapılması durumunda hem teknik hem de ekonomik manada avantaj sağlayacak olması sebepleri
Devamı...

İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar özel hukuk açısından esas itibariyle Borçlar Kanunu’nun 620 ve müteakip maddelerindeki hükümlere tabi bir adi ortaklıktır. İş ortaklığı için mevzuatımızda ortak girişim ya da müşterek iş ortaklığı şeklinde kullanımın yapıldığı da bilinmektedir. Fakat KİK mevzuatında
Devamı...

TBK m. 620’de adi ortaklık sözleşmesinin tarifi şu şekilde yapılmaktadır: “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini ta
Devamı...

İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin alacağı bedel karşılığında işverene karşı eseri meydana getirme ve teslim etme borcu vardır. Bu durumda taraflar birbirlerine karşı bir borç yükü altına girmektedir. “Sözleşme uyarınca, müteahhitin üstlendiği inşa eserinin meydana getirilmesi ile iş sahibinin ödemey
Devamı...

İnşaat “Yapma İşi, Yapım manasına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Eser ise “Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt” olarak kullanılmaktadır. “İnşaat Sözleşmesi” ya da “Yapım Sözleşmesi” terimleri karşılığı Borçlar Kanunu’nda doğrudan yer almamaktadır. Bununla beraber inşaat sözleşmeleri, “Eser Söz
Devamı...

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 04.02.2011 tarihli ve 27826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Borçlar Hukuku’nun ana kaynağını oluşturan 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemizde kişiler arasında kurulan borç
Devamı...

Yapım işinin ihale edilebilmesi için öncelikle yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki tahmini maliyet (I. Keşif) Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık maliyet olmaktadır . Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başka bir ifade ile işi yapacak yüklenicinin sağl
Devamı...

2013 yılında yayımlanan fiyat farkına ilişkin Esaslar’ın 6. Maddesi 11. fıkrasında, kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişlerden kesilen tutarın, fiyat farkı uygulamasına tabi olduğu belirtilmektedir. 2002 yılı fiyat farkı esaslarında bu konuya açıklık getirilmemesi nedeniyle İdarelerce bu
Devamı...