Ceyhan Devlet Hastanesi kantin yeri ihale ile kiraya verilecektir

KANTİN KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

1) İhaleyi Yapacak İdarenin
a) Adı : Adana İl Sağlık Müdürlüğü
a) Adresi : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü 01230 Yüreğir/ADANA
b) Telefon : (0322) 344 03 03 dahili: 1256 veya 1251
c) Fax : (0322) 344 16 60
2) İhale Konusu Taşınmazın
a) Niteliği : Kantin Yeri Kiralama İşi
b) Bulunduğu Yer : Ceyhan Devlet Hastanesi
c) Hastane İdaresi : Ceyhan Devlet Hastanesi
d) Yüzölçümü : 196,85 m2 (Ceyhan Devlet Hastanesi yeni hizmet binası:172 m2
Yumurtalık Ek Hizmet Binası:24,85 m2)
e) Kira süresi : 12 (oniki) ay
3) İhalenin Tarihi, Yeri, Saati, İhale usulü, Şartname Temini
a) İhale Tarihi ve Saati: 11/08/2020, saat: 14:00
b) İhale Toplantı Yeri: Adana İl Sağlık Müdürlüğü / Toplantı Salonu
c) Teklif Dosyaların Teslim Yeri: Adana İl Sağlık Müdürlüğü / Merkezi Satınalma Birimi (En geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.)
d) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Yer: Adana İl Sağlık Müdürlüğü / Merkezi Satınalma Birimi (Adana İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü – Halk Bankası Gazipaşa Şubesi TR85 0001 2009 1650 0005 0000 42 nolu hesaba 100,00 TL şartname bedeli yatırılacak ve dekont getirilecektir)
e) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a maddesi (kapalı teklif usulü)
4) İhaleye Ait Tahmin Edilen Bedel ile Geçici Teminat (%10) Tutarı
a) Tahmin Edilen Bedel (12 aylık kira bedeli): 148.519,73 TL
b) Geçici Teminat Tutarı: 14.851,97 TL
5) İstekliler Teklifi ile birlikte aşağıdaki belgeleri sunacaktır:
5.1) 14.851,97 TL Geçici Teminat Bedeli Banka Mektubu sunulması halinde, Teminat mektubu süresiz olacaktır. Nakit yatırılması durumunda Hesap No: Adana İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü – Halk Bankası Gazipaşa Şubesi TR85 0001 2009 1650 0005 0000 42 nolu olup; dekont teklif dosyasına konacaktır.
5.2) Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantinciler Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, faaliyet konusu kantin veya kafeterya işi olan oda kayıt belgesi,
5.3) Tebligat yapılacak adres beyan yazısını ya da son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh İl muhaberi
5.4) Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin adli sicil belgesi)
5.5) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve T.C. Kimlik nosunun yazılı olduğu kimlik fotokopisi.
5.6) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler. Tüzel kişilerde Oda kayıt belgesinde faaliyet alanı belirtilmemiş ise Ticaret sicil Gazetesinde veya gazete yerine geçen belgelerde şirketin faaliyet alanında mutlaka kantin veya kafeterya olacaktır.
5.7) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.8) Vekaleten ihaleye katılacak olanlar kendileri adına düzenlenmiş vekaletname ve imza sirküleri,
5.9) İş Deneyim Belgesi Kantin veya kafeterya Hizmetleri ile ilgili;
5.9.1- İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiği iş bitirme belgesi,
5.9.2- Aynı ihaleye bağlı olarak her yıl tekrarlanan sözleşmelerle devam eden işlerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde gerçekleştirdiği işlerin parasal tutarını gösteren iş deneyimi,
5.9.3- İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde kamu kuruluşları (MEB ve Bağlı birimler ile Diğer Kamu Kuruluşları) tarafından verilen ve parasal tutarın belirtildiği resmi yazı.
Katılımcılar yukarıda belirtilen iş deneyime ilişkin belgelerden herhangi birini ihale dosyasında sunmaları halinde; İhale dokümanı ve ilanda belirtilen muhammen bedelin % 25 undan az olmamak koşulu ile sunulan belgeler kabul edilecektir. Benzer İşler: Kantin/kafeterya Hizmeti, Kafeterya Hizmeti. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb. Kamu Kuruluşları tarafından ruhsat verilen yerlerdeki (özel hastane, özel lise vb.) kantin/kafeterya işleri benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.
5.10) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine ait Gerçek veya Tüzel Kişinin Vergi borcu olmadığına dair belge.
5.11) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay öncesine ait Gerçek veya Tüzel Kişinin Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığını gösteren belge.
5.12.1) Tüzel kişiler için Mevzuatı gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ortaklarından birinin veya atanmış mesul müdürün Kantin/Kafeterya işletmeciliği işyeri açma veya ustalık belgesi
5.12.2) Gerçek kişiler için Mevzuatı gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmiş kendisine ait Kantin/Kafeterya işletmeciliği işyeri açma veya ustalık belgesi.
5.13) Teklif dosyasının içinde iç zarfta kiralanacak yer için teklif edilen bedeli içeren teklif mektubu.
5.14) Ortak girişim şeklinde teklif vermek isteyenler Geçici Teminat ile Teklif Mektubu (her ortak tarafından imzalanacak) dışında yukarıda sayılan belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır. Ortak girişimlerin katılması halinde geçici teminatı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sunulabilir. Teklif mektubu ise bütün ortaklar tarafından imzalanacak ve tek olarak sunulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!