Pr-Basın danışmanlık hizmeti alınacaktır

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.
İHALE KAYIT NO:2020-008
İHALE KONUSU;İşin Adı,Niteliği ve Türü: PR-BASIN DANIŞMANLIK HİZMETİ İHALESİ
Yeri:Mahmutbey Kampüsü – Miktarı : 3 Yıl boyunca Hizmet Alımı
İşin Başlangıç Tarihi:01.07.2020
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ:Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL – Satınalma Daire Başkanlığı
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI:İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve T.C. Altınbaş Üniversitesi Türkiye İş Bankası Güneşli Kurumsal – 1255 Şubesindeki TR51 0006 4000 0011 2550 0758 38 Iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (ElliTürkLirası) para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;Adres: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL-Birim: Satınalma Daire Başkanlığı
Telefon: 0212 604 01 00 – E-posta:satinalma@altinbas.edu.tr
İHALE TARİHİ:22.06.2020 – İHALE SAATİ:11:00
İHALE USULÜ:Açık İhale Usulü
İHALE ŞEKLİ:İstekli bu işin keşif listesindeki tüm malzemelere ve hizmete eksiksiz teklif vermelidir. Kısmi teklifler geçersiz kabul edilecektir.
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 (Doksan) gün süreli kendi belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale öncesi Altınbaş Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teknik zarfa koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ:İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1.Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
2.Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
3.Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
4.Üniversite’nin İstekliye verdiği cari kayıt formu örneğinin kaşeli imzalı hali
5.Üniversite’nin İstekliye verdiği Mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
6.Üniversite’nin İstekliye verdiği Birim fiyat keşif listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
7.İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
8.İstekliye ait en az 3 adet referans mektubu
9.İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi
10.İstekliye ait Vergi levhası
11.İstekliye ait İmza sirküleri
12.İstekliye ait Faaliyet belgesi
13.İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı
14.İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı
15.İstekliye ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ: 22.06.2020 – 10:00 / Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
Satınalma Daire Başkanlığı
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ:Teklifler, son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!