Danıştaya göre ihale kavramı nedir?

Danıştay 13. Dairesinin 10.02.2010 tarih ve E:2007/6240, K:2010/1169 sayılı kararında ihale kavramına ilişkin olarak,

“…İhale kavramı; idarenin görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, karşılığı idare tarafından ödenmek üzere gerekli mal ve hizmetlerin alınmasına veya işin, mevzuatta öngörülen usul kurallarına uymak suretiyle oluşturulan rekabet ortamı içerisinde katılan adaylardan maliyet ve kalite bakımından en uygun teklifi sunan özel bir kişiye yaptırılmasına yönelik olarak imzalanacak sözleşmelerin oluşum sürecindeki idarenin yaptığı bir dizi işlemleri ifade eder.” açıklamasına yer verilmiştir.

İdari işlem konusunda doktrin ve yargı kararlarında kabul edilen ortak bir tanım olmamakla birlikte Danıştay8 tarafından, idari işlem; “İdarî işlemler, idarî makamların, kamu gücü kullanarak, idare işlevine ilişkin olarak tesis ettikleri, muhatapları yönünden çeşitli hak ve/veya yükümlülükler doğuran, muhataplarının hukukî durumlarında değişiklik yapan tek yanlı irade açıklamalarıdır.” şeklinde
tanımlanmakta, “… idarî işlemlerin ‘idarî makamlarca tesis edilmiş olma’, ‘tek yanlı olma’ ve ‘icraîlik niteliğini taşıma’ unsurlarını bünyesinde barındırması gerekmektedir.” denerek idari işlemin özellikleri sayılmaktadır. Buradan hareketle, ihale işleminin idari makamlarca tesis edilen, tek yanlı ve icrai bir işlem olması nedeniyle idari işlem olduğu söylenebilir