Konya Beyhekim Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecektir

5 min read

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi
Kantin Kiralama İhale İlanı
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesi No:14 adresinde bulunan Konya Beyhekim Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İhale konusu iş: Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İşi
2-İşin süresi: 2 (İki)Yıldır.
3-İhalenin Yapılacağı Yer: Konya İl Sağlık Müdürlüğü – Horozluhan Mahallesi Abdül Basri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 1(Bir) yıllık tahmini kira bedeli 840.000,00 TL (Sekiz Yüz Kırk Bin Türk Lirası)
5-Geçici Teminat Bedeli % 30: 252.000,00 TL (İki Yüz Elli İki Bin Türk Lirası) Geçici Teminat Bedeli banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.
6- İhalenin Yapılacağı Tarih – Saat: 25.08.2020 Salı günü saat: 10:00’da
7-Toplam Kantin Kullanım Alanı: Kapalı Alan: 206,25 m² + Açık Alan:227,85 m² + Otomat Alanları:9,00 m² Toplam Kantin Kullanım Alanı: 443,10 m² ‘dir.
8-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
8/1- İhaleye İştirak edecek isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge; (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(ikametgâh) veya adres bilgilerinin olduğu nüfus kayıt örneği, Tüzel kişiler için Ticaret sicil gazetesi)
8/2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
8/3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
8/4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
8/5- Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya onaylı sureti ve tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirir belge veya onaylı sureti,
8/6- Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici süresiz banka teminat mektubu veya geçici banka teminat mektupları dışındaki teminatların Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR96 0001 2009 5230 0006 0000 64 nolu hesaba gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırıldığını gösteren dekontlar;
8/7-İhale şartnamesi bedelinin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu;
8/8-İhaleye iş ortaklığı(Ortak girişim) olarak teklif verilemez.
8/9-Alt yüklenici çalıştırılamaz.
8/10-İstekli kiralanacak alanı idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir.
9-Belgelerin sunuluş şekli:
9/1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
9/2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
9/3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
10- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Konya İl Sağlık Müdürlüğünün-İhale Biriminde (Horozluhan Mah. Abdül Basri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA) bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale Dokümanı 100 TL (Yüz Türk Lirası) Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR96 0001 2009 5230 0006 0000 64 nolu hesaba ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, doküman satış bedeli olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırılması halinde temin edilebilir.
11-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
12- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.
13-İhale öncesinde istekliye ve sonrasında veya sözleşme aşamasında her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.
14-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!