POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ KANTİN/BÜFE KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

1) İhaleyi Yapacak İdarenin
a) Adı : Adana İl Sağlık Müdürlüğü
a) Adresi : Eski Ankara Yolu Üzeri Zafer Mah. Hastane Cad. 01470 No: 81 Pozantı /ADANA
b) Tel. ve faks : 0322 581 3945/0322 581 3965

2) İhale Konusu Taşınmazın
a) Niteliği : KantinYeri Kiralama İşi
b) Bulunduğu Yer : Pozantı 80.Yıl İlçe Devlet Hastanesi
c) Hastane Yönetimi : Pozantı 80.Yıl İlçe Devlet Hastanesi
d) Yüzölçümü : 21 m2
e) Kira süresi :36(otuzaltı) ay

3) İhalenin Tarihi, Yeri, Saati, İhale usulü, Şartname Temini
a) İhale Tarihi ve Saati: 14/08/2020, saat: 11:00
b) İhale Toplantı Yeri: Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği Toplantı Salonu
c) Teklif Dosyaların Teslim Yeri: Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği / Satınalma Birimi (En geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.)
d) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği Yer: Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi Başhekimliği / Satınalma Birimi IBAN: TR050001200916500005000027 nolu hesaba 75,00 TL şartname bedeli yatırılacak ve dekont getirilecektir
e) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu / Kapalı teklif usulü

4) İhaleye Ait Tahmin Edilen Bedel ile Geçici Teminat (%15) Tutarı
a) Tahmin Edilen Bedel (3 yıllık kira bedeli toplam):23.244,83 TL
b) Geçici Teminat Tutarı:3.486,72 TL

5) İstekliler Teklifi ile birlikte aşağıdaki belgeleri sunacaktır:
5.1- Geçici teminatın banka mektubu olarak sunulması halinde, Teminat mektubu süresi olacaktır. Nakit yatırılması durumunda Hesap No: Halkbankası Gazipaşa Şubesindeki IBAN: TR050001200916500005000027nolu olup, dekont teklif dosyasına konacaktır.

Ticaret/Sanayi ve/veya İlgili meslek odasından ya da kantinciler odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, faaliyet konusu kantin veya kafeterya işi olan oda kayıt belgesi
Tebligat yapılacak adres beyan yazısı ya da ikametgah adresleri
Son 6 ay içersinde alınmış adli sicil belgesi (tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin adli sicil belgesi)
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve T.C. Kimlik nosunun yazılı olduğu kimlik fotokopisi
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumugösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasıhalinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, Tüzel kişilerde Oda Kayıt Belgesinde faaliyet alanı belirtilmemiş ise Ticaret Sicil Gazetesinde veya gazete yerine geçen belgelerde şirketin faaliyet alanında mutlaka kantin veya kafeterya olacaktır.
Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Vekaleten ihaleye katılacak olanlar kendi adına düzenlenmiş vekaletname veya imza sirküleri,
Teklif dosyasının içinde kiralanacak yer için teklif edilen bedeli içeren teklif mektubu
Ortak girişim şeklinde teklif vermek isteyenler Geçici teminat ile teklif mektubu (her ortak tarafından imzalanacak) dışında yukarıda sayılan belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır. Ortak girişimlerin katılması halinde geçici teminat ortaklarından biri veya bir kaçı tarafından sunulabilir. Teklif mektubunda ise bütün ortaklar tarafından imzalanacak ve tek olarak sunulacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!