Ecrimisilin Konuları

Ecrimisilin konusunu hazinenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler oluşturmaktadır.

Ecrimisilin talep edilebilmesi için, geçerli herhangi bir hukuki sebebe dayanmaksızın
kullanılan malın mutlaka taşınmaz mal olması gereklidir. Çünkü, Devlet İhale Kanunu ile
buna dayanılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te
“taşınmaz mal ve yer” tabirleri kullanılmaktadır. Kanun ve yönetmelik hükmü açık bir ifade
hükmü kullanmış olup sınırlayıcı bir hüküm getirmiştir.

Bu hüküm karşısında taşınmaz mallar dışındaki şeyler üzerinde tasarruf edilmesinin ecrimisil talep edilmesini gerektirmediğini kabul etmek gerekir.

Hazineye/Devlete ait menkul malların geçerli bir hukuki sebebe dayanmadan elde
bulundurulması veya kullanılması durumunda ecrimisil alınamaz. Ancak haksız fiil
hükümlerine dayanılarak tazminat talep edilebilir ve davanın görünüm yeri idari yargı değil
adli yargıdır.

Hazine dışında Belediye, İl Özel İdaresi ve Köy İdaresinin özel mülkiyetinde bulunan
taşınmaz malların geçerli herhangi bir hukukî sebebe dayanmaksızın kullanılması halinde
ecrimisil istenilip istenilemeyeceği konusunda 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe girmeden önce belirsizlik söz konusuydu,

Adı geçen kanunlar yürürlüğe girmeden önce yargı yerleri tarafından İl Özel idaresi,
Belediye ve köyün özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların fuzuli işgali nedeniyle
ecrimisil istenemeyeceğine karar verilmiştir. Ancak söz konusu kanunlar yürürlüğe girdikten
sonra, var olan açık hüküm gereği Belediye ve İl Özel İdarelerinin mülkiyetinde bulunan
taşınmaz malların geçerli bir hukukî sebebe dayanmaksızın kullanılması halinde ecrimisil
talep edilebilmesi olanaklı hale gelmiştir.

13.07.2005 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. maddesinin (p) bendinde;
“Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.” denilmektedir.

Yine 04.03.2005 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu’nun İl Özel İdarelerinin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 7. maddesinin
(g) bendinde de; “İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç
işlemiş sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi
taşınmazları hakkında da uygulanır.” denilmektedir.

Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 79 uncu maddesiyle Devlet İhale Kanunu’nun 75.
maddesinin ilk fıkrasında yer alan “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taşınmaz” ibaresinden sonra gelmek üzere “malları ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz” ibaresi eklenmiş olup artık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu taşınmazlar ile kurumun idare ve temsil
ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların işgali halinde de ecrimisil istenilebilmesi olanaklı
hale gelmiştir.