Elektrik küçük ek tesisi yaptırılacaktır

3 min read

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI
1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞLERİN:
İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI İŞİN BİTİŞ TARİHİ YAPILACAĞI YER
2020/YP-220 Bozkır / Hadim Bölgeleri Küçük Ek Tesis Yapım İşi 5.680.859,92 ₺ 31.12.2020 Bozkır, Hadim / KONYA
a) İHALE USULÜ: Açık İhale
b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM: “- İmza karşılığı elden (MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
– KEP üzerinden,
– İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.”
c) İHALE İLGİLİSİ: Mustafa KOSALAK
Mustafa.Kosalak@meramedas.com.tr
d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN ZAMANI: 24/07/2020 – 14:00
f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ: Kapalı Zarf – MEDAŞ GM/KONYA
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
“a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
– Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, (EKAP’dan İhale Süreci İçerisinde alınmış olması gerekir)
d)Banka Referans Mektubu (İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir)
e)İstekli, teklif tutarının % 50 ‘ sinden az olmamak üzere son iki yıla ait ortalama ciro belgesi sunması gerekir, ( şirket faaliyeti 2 yıldan az ise yıl bazında teklif tutarının % 50’si oranında sunabilir) belge SMM/YMM onaylı olmalıdır.
f) Şirketimiz ihalelerine, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
g) İstekli son 10 yıl içerisinde en az teklif tutarının % 90’ı oranında, İş Deneyim Belgesi sunmalıdır.
-İş Deneyim Belgesi son 10 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde tesis işi kapsamında, yüklenici/alt yüklenici olarak iş bitirme belgelerini Dağıtım/İletim Şirketi onaylı olarak sunacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!