Elektrik sayacı satın alınacak

3 min read

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR
Şirketimiz; Afyon, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl İşletme Müdürlükleri için ihtiyaç olan Muhtelif Abone Elektrik Sayaçları Alım İşini, açık ihale usulü ile ihale edecektir
1. Şirketin:
a) Adresi : İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cd. No: 7 26010 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 211 60 00 0(222) 230 15 53
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : osmangaziedas.satinalma@hs03.kep.tr
ç) İnternet adresi www.osmangaziedas.com.tr
d) İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve Şenay BARIN TAKOS/ Satınalma yöneticisi
ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel senay.barin@oedas.com.tr
irtibat bilgileri: 0 (222) 211 60 00/26074
e)İhale dokümanının görülebileceği adresi : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve
Lojistik Müdürlüğü Odunpazarı/ESKİŞEHİR
2. İhalenin:
a) İhale Kayıt No: 2020/MAL-YTR/46
b) Adı: Muhtelif Abone Elektrik Sayaçları Alım İşi
c) Yapılacağı yer: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Kat Atatürk Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şair Fuzuli Cad. No: 7 Odunpazarı /Eskişehir
ç) Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat: 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Saat 13:30
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati: 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Saat 14:00
e) Açık Eksiltme Tarihi ve saati: 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Saat 14:00
f) Malzemenin teslim edileceği yer : Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin bildireceği il dağıtım listesine göre İl İşletme Müdürlükleri ambarına teslim edilecektir.
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif Abone Elektrik Sayaçları Birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
b) İşin süresi: Sözleşmede belirtilen termin programına uygun teslim edilecektir.
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5. İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokumanı elden imza karşılığı yada kayıtlı e-posta adresine (kep)gönderilecektir.
6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
7, Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
8. Diğer hususlar:
– Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
– İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
– Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!