Katı atık bertarafı, enerji üretim tesisi kurulması ve işletilmesi ihale edilecektir

İLAN
GİRESUN İLİ
KATI SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
KATI ATIK BERTARAFI, ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ
İli İlçesi Belde Mevkii Yüzölçümü(Dönüm) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati Açıklama
Giresun Görele Çavuşlu Taşocağı 100 19.527.720,00 585.831,60 16/06/2020 14:00 Katı Atık Bertarafı, Enerji Üretim Tesisi Kurulması ve İşletilmesi (15 yıllığına)
1. Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen iş 2886 sayılı Kanunun 35. a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.
2. İhale Valilik Toplantı salonunda 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihalede ki idari ve teknik şartnamedeki belgeleri vermeleri, gerekmektedir.
4. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Başkanlığında görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5. Yukarıda belirtilen kiralama işlemi sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç v.s giderleri ihaleyi alana aittir.
6. Yukarıda belirtilen kiralama ihalesinin bedellerinin ödenmesine ait şartlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
7. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.
8. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!