Fatsa Belediyesi’ne ait 2.125 m² taşınmaz otopark olarak kiraya verilecek

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU

FATSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
1.Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Dumlupınar Mahallesi Akasya Sokak adresinde bulunan, imar planında belediye hizmet alanı olan, tapunun 44 ada 27 parsel numarasında kayıtlı 2125 m2 yüzölçümlü taşınmazın açık otopark hizmetlerinde kullanılmak üzere, 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2.Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden, 100,00 ₺ bedelle satın alınacaktır.

3.Yukarıda belirtilen taşınmaz kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce (09/06/2020) saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar (09/06/2020 saat 17:00) Fatsa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması gerekir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.

4.İhale, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No:6 Kat:2 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

S.N. Mevkii Nevi Muhammen Kira Bedeli Yıllık (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale saati

1 D.Pınar Mah. Akasya Sok. adresinde bulunan taşınmazın kiralanması işi.
60.000,00 ₺ 5.400,00 ₺ 10/06/2020 11:00
5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER:

• Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
• Nüfus Kayıt Örneği.
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
• İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

TÜZEL KİŞİLER:

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca, irtibat için telefon numarası, var ise faks numarası ile elektronik posta adresi.
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
• Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
• İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği, (1.Madde de bulunan kiralama ihalesi için bu belge istenmeyecektir.)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. NO:6 Fatsa/ ORDU
Tel : 0452 423 63 00 Dahili: 130
Fax : 0452 423 63 09

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!