Ferizli Belediyesine ait 4 adet taşınmaz 3 yıllığına kiraya verilecektir

Ferizli Belediyesi1

FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemize ait 4 adet taşınmazın belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Belediyemiz hizmet binasında her biri ayrı ayrı kira ihalesi yapılacaktır.

NO İŞYERİNİN MEVKİİ İŞYERİ NEVİ ( m2 ) KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ AYLIK GEÇİCİ
TEMİNAT
1 Kemalpaşa Mahallesi, Vatan Caddesi üzeri, Çalıbayırı Mevkii Piknik ve Mesire Alanı ( Botanik Park ) SOSYAL TESİS 34.500 3 YIL 2.650,00 TL 2.862,00 TL
2 İnönü Mahallesi, 111 Ada 1 parsel yanında 5.000,00 m2 alan içinde 90 m2 kapalı alanlı park ve kafeteryadan oluşan sosyal tesis ( Atatürk Parkı ) SOSYAL TESİS 5.000 3 YIL 1.350,00 TL 1.458,00 TL
3 İstihkam Tepe mevkiinde aile çay bahçesi, piknik ve mesire alanı ve buna bağlı müştemilatlı sosyal tesis (Fehmi Ata Aile Çay Bahçesi ) SOSYAL TESİS 2.040.000 3 YIL 3.100,00 TL 3.348,00 TL
4 Gölkent Mahallesi, Sakarya Caddesi 279 parsel üzerindeki 2.000,00 m2 içinde akaryakıt istasyonu PETROL İSTASYONU 2.000 3 YIL 3.450,00 TL 3.726,00 TL

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

1-) Kanuni ikametgahı olması,
2-) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
3-) Ticaret ve/veya sanayi Odası belgesi vermesi;
a- Gerçek kişi olması halinde T.C. nüfuz cüzdanı fotokopisi,
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
4-) İmza sirküleri vermesi;
a- Gerçek kişi olması halinde imzalı adres beyanı vermesi,
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5-) İhale teminatı ödendi makbuz fotokopisi. (Geçici teminat, muhammen kira bedelinin % 3’ü kadardır. Teminatlar nakit ve tedavüldeki Türk Parası ile olacaktır. İdarece alınan teminatlar, her ne surette olur ise olsun haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhalenin üzerinde kaldığı yüklenici dışındaki teminatlar iade edilecektir. Muhammen bedelin % 3’ü kadar hesaplanan geçici teminat, ihale sonucunda kesinleşen miktar üzerinden % 6 oranında kati teminata çevrilerek idarenin hesaplarına yatırılır.
6-) Şartname bedeli ödendi makbuz fotokopisi. ( İhale şartnamesi; İdare adına Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50 TL karşılığı satın alınarak, şartname bedeli alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.)
7-) Belediyemiz emlak servisinden alınacak borcu yoktur belgesi.
😎 Ortak katılım olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
9-) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin imza beyannamesi.
10-) İhale dosyaları en geç 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır.
11-) İhale 22.06.2020 Pazartesi günü saat 10:30 da Belediyemiz hizmet binasında Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

İlanen Duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!