Fiyat Farkı Hesabında Kesin Hesap Kesintisi Yapılması

2013 yılında yayımlanan fiyat farkına ilişkin Esaslar’ın 6. Maddesi 11. fıkrasında, kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişlerden kesilen tutarın, fiyat farkı uygulamasına tabi olduğu belirtilmektedir.

2002 yılı fiyat farkı esaslarında bu konuya açıklık getirilmemesi nedeniyle İdarelerce bu kesintinin fiyat farkı hesabına dahil edilip edilmemesi hususunda farkı uygulamalar yapılmıştır. İller Bankası Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı’nın 03.11.2011 tarih ve 49002 sayılı yazısında geçen talimatlar gereği uygulama birimlerince, parasal iç sayfa icmalinde kesin hesap kesintileri uygulanarak, bu tutarların toplamı üzerinden fiyat farkı hesabı yapıldığı görülmektedir.

Aslında, kesin hesap kesintileri dahil tutar üzerinden fiyat farkı hesabından da kesin hesap kesintisi uygulanmak zorunda olduğu için, matematiksel olarak kesinti yapılan tutarlar toplamı üzerinden yapılan fiyat farkı hesabında da aynı sonuca ulaşılabileceği düşünülebilir.

Ancak, yüklenicin sırf bu kesintiden kaynaklı olmak şartıyla, iş programında geriye düşmesi durumunda, İdarece iş programında ulaşılması gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştiği ayın endeksi arasında düşük olanı seçileceği düşünülmelidir. Çünkü bu olasılığın gerçekleşmesi halinde yüklenici fiyat farkı hesabında zarara uğrayacaktır.

Bu ikilemin giderilmesi fiyat farkı hesabı esnasında oluşabilecek ihtilafları önlemek adına yararlı olacaktır.