ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen başvuru sahibi tarafından, geçici teminat mektubunun alınmasında mevzuata aykırılık bulunmasa da, teklif geçerlilik süresinin uzatılması beyanı ile birlikte, teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli geçerli bir geçici teminatın sunulması gerektiği

ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen başvuru sahibi tarafından, geçici teminat mektubunun alınmasında mevzuata aykırılık bulunmasa da, teklif geçerlilik süresinin uzatılması beyanı ile birlikte, teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli geçerli bir geçici teminatın sunulması gerektiği

Toplantı No : 2020/036
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 19.08.2020
Karar No : 2020/UH.I-1412
BAŞVURU SAHİBİ:

Mavi Atlas İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/45102 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mavi Atlas İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 04.08.2020 tarih ve 34406 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1204 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 08.06.2020 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı aynı karar ile kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu süreçte teklif geçerlilik süresinin dolduğu ve Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif geçerlilik süresini uzatılmadığı, teklif geçerlilik süresinin taraflarınca uzatıldığı, bunun üzerine idare tarafından 28.07.2020 tarihli son ihale komisyonu kararı ile işin yapılma süresinin 4 aylık kısmının geçtiği, 5 aylık süresinin kaldığı ve işin yaklaşık maliyeti 1.224.681,47 TL olmasına rağmen teklif edilen tutarın da ekonomik açıdan en avantajlı birinci tekliften 468.764,40 TL (%78,64) fazlası olması sebebiyle ekonomik olmayacağı ve kamu zararının oluşacağı gerekçeleri ile ihalenin iptal edildiği, her iki gerekçenin de yerinde olmadığı, zira işin süresinin 5 aylık kısmı kalsa da ihalenin iptal edilmesi halinde kalan süre için söz konusu hizmetin temini için yeniden ihaleye çıkılması veya doğrudan temin ile bu hizmetin alınması gerektiği, idarenin bu hizmeti kendi imkanları ile sunma olanağının bulunmadığı, yeniden yapılan alımın kamu zararına neden olacağı; teklif fiyatlarının en avantajlı birinci tekliften 468.764,40 TL (%78,64) fazlası olması gerekçesinin ise hatalı olduğu, zira teklif fiyatlarının yaklaşık maliyete göre değerlendirilmesi gerektiği, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği ve rekabetin oluştuğu, teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetinin % 86’sına karşılık geldiği, emsal ihalelerde tenzilat oranının da bu seviyelerde olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından emsal ihalelerde aynı seviyedeki tenzilat oranına rağmen ihalelerin iptal edilmediği, bu nedenle söz konusu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu nitekim Danıştay’ın ilgili kararlarında yaklaşık maliyetin altındaki tekliflerin yüksek kabul edilerek ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verildiği, bu itibarla anılan gerekçeler ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. (Değişik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesine göre “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü yer almaktadır.

İhalenin iptal edilmesine ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre ihale komisyonunun, aynı Kanun’un 40’ıncı maddesine göre ise ihale yetkilisinin yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Aynı Kanun’un 39’uncu maddesinin gerekçesi “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslar arası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptâl etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” şeklinde olup, söz konusu gerekçede ihale komisyonunca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptali hususunda değerlendirme kriterlerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde 9 Ay Boyunca Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim” başlıklı 42’nci maddesinde“42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir…” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.04.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2020

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, üç isteklinin teklifinin yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 18.03.2020 tarihli ilk ihale komisyon kararı ile ihalenin Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, söz konusu karara karşı yapılan başvuru üzerine, 07.05.2020 tarihli ve 2020/UH.I-843 sayılı Kurul kararı ile aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi yönünde düzeltici işlem tesis edildiği, bu karar üzerine idare tarafından teklifi sınır değerin altında olan geçerli teklif sahiplerinin (Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Sistem Ortak İş Sağlığı ve İş Güven. Birimleri Sağlık Güvenlik Merkezi Özel Eğitim Danışmanlık Çevre San. ve Tic. Ltd. Şti.) yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, söz konusu isteklilerden Sistem Ortak İş Sağlığı ve İş Güven. Birimleri Sağlık Güvenlik Merkezi Özel Eğitim Danışmanlık Çevre San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği, 08.06.2020 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalenin açıklaması uygun bulunan Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibinin de aynı karar ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu ikinci karara karşı başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve bu karara karşı da Kuruma başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvuruya ilişkin olarak 08.07.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-1166 sayılı Kurul kararı ile “Başvurunun reddine” karar verildiği, bu süreçte Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin teklif geçerlilik süresinin dolduğu, idare tarafından 17.07.2020 tarihinde anılan isteklilere tebliğ edilen aynı tarihli yazılar ile en geç 22.07.2020 tarihine kadar süre verilerek, anılan isteklilere teklif geçerlilik süresinin uzatılması hususunun bildirildiği, başvuru sahibi tarafından 20.07.2020 tarih ve 181855 sayılı ile idare kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile teklif geçerlilik süresinin uzatıldığına ilişkin başvuruda bulunulduğu, ancak 08.06.2020 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif geçerlilik süresinin uzatılmadığı, bunun üzerine idare tarafından 28.07.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “ … Teklif geçerlik süresini uzattığını (geçici teminat mektubunun alınmış olmasına rağmen) belirten ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mavi Atlas İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise söz konusu işe ait sözleşme tasarısında belirtilen işe başlama ve bitim tarihinin de (01.04.2020-31.12.2020) dikkate alınması sonucu yaklaşık işin yapılma süresinin 4 aylık kısmının geçtiği, 5 aylık süresinin kaldığı ve işin yaklaşık maliyeti 1.224.681,47 TL olmasına rağmen teklif edilen tutarın da ekonomik açıdan en avantajlı birinci tekliften 468.764,40 TL (%78,64) fazlası olması sebebiyle ekonomik olmayacağı ve kamu zararının oluşacağı öngörüldüğünden; ihalenin iptal edilerek ihale yetkilisinin onayına arz edilmesine…” gerekçelerine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği, başvuru sahibi tarafından söz konusu karara karşı doğrudan Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

28.07.2020 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde idarece ihalenin iki gerekçeyle iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu gerekçelerden ilki hizmetin süresinin 4 aylık kısmının geçtiği, 5 aylık kısmının kaldığı şeklinde olup, diğer gerekçe ise başvuru sahibinin teklif fiyatının teklif geçerlik süresini uzatmayarak değerlendirme dışı bırakılan ve 08.06.2020 tarihli ikinci ihale komisyonu karar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatına göre 468.764,40 TL (%78,64) fazla olması nedeniyle ekonomik olmaması şeklindedir.

İlk gerekçe olan işin süresine ilişkin olarak, ihale dokümanına göre işin süresinin 9 ay olduğu, işe 01.04.2020 tarihinde başlanacağı ve işi bitirme tarihinin 31.12.2020 olduğu görülmektedir. İhale konusu hizmet zamana bağlı nitelikteki edim içeren bir hizmet olup, bu tür hizmet alımlarında ihale süresinin uzaması nedeniyle planlanan zamanda işe başlanamayabilse de, işin bitim tarihinin değiştirilmesi mümkün değildir. Gerçekten de, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında işin süresi, işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 80’inci maddesinde “80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin 10.2. maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde, 9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilerek, işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin kesin olarak belirtildiği ihalelerde, ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklama çerçevesinde, idarece işin süresinin fiilen kısalmasının ihalenin iptal gerekçesi olamayacağı anlaşılmış olup, idarece fiilen kalan süre dikkate alarak işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci iptal gerekçesi olarak, başvuru sahibinin teklif fiyatının 08.06.2020 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatına göre yüksekliği gösterilmiştir.

Ancak, iptal gerekçesi incelendiğinde, “Teklif geçerlik süresini uzattığını (geçici teminat mektubunun alınmış olmasına rağmen) belirten ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mavi Atlas İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin…” ibaresindeki “geçici teminat mektubunun alınmış olmasına rağmen” ifadesi dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından geçici teminat mektubunun idare tarafından iade edildiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan geçici teminat mektubunun 02.04.2020 tarihli dilekçesi üzerine (02.04.2020 tarih ve 97240 sayı ile idare kayıtlarına alınmıştır.) aynı tarihte şirket müdürü Ali Yılmaz ÖZCAN tarafından aslının elden teslim alındığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru sahibine gönderilen 17.07.2020 tarihli yazıda en geç 22.07.2020 tarihine kadar süre verilerek, anılan isteklilere teklif geçerlilik süresinin uzatılması hususunun yanı sıra “… Uzatılan yeni teklif geçerlilik süresinin ve buna bağlı olarak KİK’in 35. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde geçici teminat mektubu geçerlik süresinin uzatılması hususunda; firmanızca kabul edilip edilmediğinin en geç 22.07.2020 tarihine kadar yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Yeni teklif geçerlilik süresinin kabul edilmemesi veya mevcut geçici teminat mektubunuzun kabul edilecek teklif geçerlik süresine göre yenilenmemesi durumunda, teminatınız iade edilerek teklifiniz geçerli sayılacaktır…” ifadelerine yer verilmek suretiyle teklif geçerlilik süresine uygun olarak geçici teminat süresinin de uzatılması hususu bildirilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde yer alan “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü ile aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde yer alan “…32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır…” hükmü uyarınca, teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde buna göre geçici teminat mektubunun da süresinin uzatılması gerekmektedir. 13.03.2020 tarihli ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen başvuru sahibi tarafından, geçici teminat mektubunun alınmasında mevzuata aykırılık bulunmasa da, teklif geçerlilik süresinin uzatılması beyanı ile birlikte, teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli geçerli bir geçici teminatın sunulması gerekir. Ancak iptal kararında belirtildiği üzere 20.07.2020 tarihinde idare kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçesinde başvuru sahibi tarafından salt teklif geçerlilik süresinin 60 gün uzatıldığı beyan edilmiş, ancak yeni teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli bir geçici teminat mektubu verilmemiştir.

Bu durumda başvuru sahibi tarafından gerek teklif zarfı kapsamında sunulan geçici teminat mektubunun idareden elden teslim aldığı hususu ile gerekse teklif geçerlilik süresinin uzatıldığının beyan edildiği 20.07.2020 tarihli dilekçesi ekinde herhangi bir geçici teminat mektubunun verilmemesi karşısında, anılan istekli tarafından mevzuata uygun olarak teklif geçerlilik süresinin uzatılmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin “geçersiz” bir teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru sahibinin teklifinin geçersiz olduğu, ihale komisyonu kararında geçersiz bir teklif olan başvuru sahibinin teklif fiyatının geçerli kabul edilerek düşük fiyat teklifi ile kıyaslama yapıldığı anlaşılmış, ancak geçersiz olan bu teklif üzerinden değerlendirme yapılması uygun olmayacağından sonucu itibarıyla ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.