Giyim bedelini proforma faturayla kanıtlayan isteklinin teklifi, hayatın olağan akışına aykırı olduğu

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, H… Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 16.12.2009 tarihli E:2009/440, K:2009/1868 sayılı kararı ile özetle; “ 4734 sayılı Kanunun 38 maddesinde belirtildiği üzere aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, teklif fiyatını oluşturan bileşenlerin belgelendirilmek suretiyle ortaya konulması halinde bu durumun ihale komisyonunca dikkate alınması gerekmektedir.

Bakılan davada davacı firmanın teklifinin aşırı düşük bulunması üzerine ihaleyi yapan idarece 30.10.2008 tarih ve 294 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, davacı firma tarafından 07.11.2008 tarih ve 10990 sayılı dilekçe ile cevap verildiği, anılan ihalede davacı şirketin işçi ücretleri için 5.316.350,40 TL, yol bedeli için 751.380.00 TL, bayram ve tatil günleri için 27.386.64 TL, giyim bedeli için 735,00 TL, sözleşme giderleri için 186.875,56 TL, firma karı için 12,40 TL olmak üzere toplam 6.278.740.00 TL teklif etmiş olduğu görülmektedir.

İhaleyi yapan idarece anılan ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olup davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen 07.11.2008 tarih ve 10990 kayıt sayılı cevabın incelenmesinden, giyim için teklif etmiş olduğu 735,00 TL için A… Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 24.10.2008 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmaktadır.

Olayda aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta, giyim için öngörülen bedelin alınan proforma fatura ile belgelendirilmesi karsısında, herhangi bir piyasa araştırması yapılmaksızın ve giyim bedeli konusunda somut bir veri ortaya konulmaksızın bu bedelin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığından bahisle reddedilmesi gerektiği yolunda tesis edilen dava konusu işlemde anılan kurallara uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı tarafından taahhüt edilen edimin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi veya getirilememesi halinde uygulanacak müeyyideler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenmiş olup, bu müeyyideler: kesin teminatın irat kaydedilmesi ve tüm ihalelerden bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar yasaklanmadır.

Bu itibarla davacı şirket tarafından, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta giyim bedelinin belgelendirilmek suretiyle ortaya konulması karşısında, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği seklinde tesis edilen dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun 09.02.2009 tarih ve 2009/UH.I-656 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.