Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

Kırsal kalkınma

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED (BIL)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI (REF NO: 2020-2044)

Konu :Kurumumuzun ihtiyacını karşılamak üzere “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İşin Süresi :İhale konusu iş 3(Üç) yıl süreli olup işin başlama tarihi 01.09.2020; bitiş tarihi ise 31.08.2023’tür.

İhaleye katılım için gerekli belgeler:

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Nakit teminat veya teklif tarihinden itibaren en az 4 (dört) ay süreli banka geçici teminat mektubu,
İhale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan “SGK Borcu Yoktur Belgesi”
İhale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan “Vergi Borcu Yoktur Belgesi”
İSTEKLİ’nin KİK yasaklılar listesinde olmadığına dair yazılı beyanı
İSTEKLİ’nin ihale konusu işlerle ilgili referansları,
İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont,
İSTEKLİ’nin son 5 yıl içerisinde ihale konusu işlerle ilgili referansları,
İSTEKLİ’nin son 5 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin teklif tutarının minimum %25 (yirmi beş)’i kadar İş Bitirme Belgesi,
İSTEKLİ’nin ISO 9001 standartına haiz olduğuna dair güncel belge,
İSTEKLİ’nin ihalenin yapıldığı yıldan önceki kesinleşmiş son yıl cirosu (brüt satışlar) 7.500.000,00 TL ve üzeri veya son 3 (üç) yıllık ciro ortalaması tutarı en az 5.000.000 TL ve üzeri olması yeterlilik kriteri olup ilgili Kurumlar Vergisi Beyannamesini sunması gerekmektedir,
Teknik Şartnamede istenen tüm belge ve bilgiler,
Teklif Alma Genel Şartname ve Teknik Şartname’nin kaşeli imzalı nüshaları
İhale Döküman Temini :İhale dokümanı kurumun aşağıdaki adresinde görülebilir ve 250,00 Türk Lirası karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhalenin Yapılacağı Yer : Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830 Gölbaşı/ANKARA

Sözleşme Türü : Götürü Bedel Hizmet Alım Sözleşmesi Teklifin Geçerlilik Süresi : İhale vadesinden itibaren en az 4(Dört) Ay

Son teklif Verme Gün ve Saati : 22/07/2020 Saat 14:00

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830 Gölbaşı/ANKARA adresimize elden teslim edilmeli veya posta/kargo ile gönderilmelidir.

Genel Bilgiler :

İhaleye katılabilmek için ihale şartnamelerinin satın alınması zorunludur. İhale şartname bedeli BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED‘ in Vakıfbank Ceyhan Şubesi nezdindeki IBAN: TR33 0001 5001 5800 7294 5933 48 nolu TL hesabına yatırılacaktır.

İhale/temin konusu iş, istisna hükümleri gereği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, kurumumuz ihale konusu hizmeti alıp almamakta, dilediği firmadan kısmen ya da tamamen alıp almamakta veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

Yapılacak ihale konusu işin bedeli; kurumumuzun vergi muafiyetine sahip olması nedeni ile KDV, ÖTV ve tüm vergiler hariç olarak hesaplanacaktır.

İletişim Bilgileri:

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED Türkiye – Ankara Şubesi

Satınalma Müdürlüğü

Tel : 0530 150 70 51

Faks : 0312 485 70 66

E-posta : orcun.birben@bil.gov.tr Web : www.bil.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!