Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

5 min read

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALE İLANI

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu “İstanbul ili Başakşehir İlçesi İkitelli Mevkiinde bulunan Olimpiyat Parkı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Olimpik Park Atletizm Tesisi’nin Dış Gözetim Güvenlik ve Korumasının 46 Kişilik 5188 Sayılı Kanuna Göre Ruhsat Almış Özel Güvenlik Görevlisi ile 365 Gün Süresince Sağlanması Hizmet Alımı İşi” İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar’ın 21/a ve 22 inci maddelerine göre Kapalı teklif ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Olimpiyat Stadyumu Ziya Gökalp Mh Olimpiyat Stadı Yolu No: 5 34490 Başakşehir/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0212 413 19 00-Faks: 0212 687 75 95
c) Elektronik posta adresi : ioohdk@ioohdk.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, yeri ve miktarı : İstanbul ili Başakşehir İlçesi İkitelli Mevkiinde bulunan Olimpiyat Parkı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Olimpik Park Atletizm Tesisi’nin Dış Gözetim Güvenlik ve Korumasının 46 Kişilik 5188 Sayılı Kanuna Göre Ruhsat Almış Özel Güvenlik Görevlisi ile 365 Gün Süresince Sağlanması.
b) Yapılacağı yer : Atatürk Olimpiyat Stadyumu Olimpik Park Atletizm Tesisi Olimpiyat Parkı Başakşehir/İstanbul
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) gündür
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat HDK toplantı odası Başakşehir/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 20.07.2020—Pazartesi Saat: 14:00
c)Hangi Usulle Yapılacağı : İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Mal ve Hizmet Alımına Dair Esaslar’ın 21/a ve 22. Maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü.
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.1.3. İsteklilerin 5188 sayılı Kanuna göre kurulmuş ve faaliyet izni almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, isteklilerin, 5188 sayılı Kanuna göre verilmiş “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”’nin aslını veya aslının noter tasdikli suretini sunmaları gerekmektedir. İstekliler; “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin güncelliğinin teyidi için bu belge üzerinde isimleri yazılı her ortak ve yönetici adına ihale ilanından sonra alınmış Adli Sicil Kaydı ve Nüfus Kayıt Örneğinin asıllarını teklifle birlikte İdare’ye verecektir. İstekliler ihale ilan tarihinden önce alınmış ISO 9001-2008 veya ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi (Özel güvenlik hizmetleri, eğitim hizmetlerinin sunumu), belgesinin aslını veya aslının noter tasdikli suretini sunmak zorundadır.
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklilerin teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubunu sunmaları gerekmektedir.
4.2.2. İsteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.2.3. İsteklinin, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ile taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar sunulmalıdır. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. İsteklilerin Özel güvenlik hizmetleri, eğitim ve/veya alarm merkezi kurma ve izleme hizmetlerinin sunumu ile ilgili ISO 9001-2008 veya ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi (Özel güvenlik hizmetleri, eğitim hizmetlerinin sunumu) belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunmaları gerekmektedir.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
16 adet el telsizi, 45 adet jop, 45 adet kelepçe, 12 adet yağlı radyatörlü petek, 1 takım akıllı kalem takımı. İsteklilerin sayısı belirtilen ekipmanları bulundurmaları gerekmektedir. İstekliler telsiz sistemleri Kurma ve kullanma ruhsatnamesinin veya yetkilendirilmiş işletmecilerle yapılan Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti Sözleşmesinin aslını veya noter onaylı suretini ihale günü teklif dosyası içerisinde idareye ibraz edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılmış ihale konusu özel güvenlik ve koruma hizmeti alımı işleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale Dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve ₺250 (İkiyüzelliTürk Lirası)karşılığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5.Kat İdari Ofis bölümü Başakşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Olimpiyat Stadyumu 5. Kat İdari Ofis Bölümü Başakşehir/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!