Özel güvenlik hizmeti alım ihalesi

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DOLAPDERE KAMPÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İHALESİ
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1- İş sahibi İdarenin;
Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ)
Adresi: Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
Telefon numarası: 0212 311 66 10
Elektronik posta adresi: mert.celik@bilgi.edu.tr
İlgili personelinin Adı-soyadı/unvanı: Mert Çelik / Satınalma Sorumlusu

2- İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;
Adı Dolapdere Kampüsü Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi
Tanımı Dolapdere Kampüsü Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Kapsamı 1 Güvenlik Amiri, 11 Güvenlik Personeli
Başlangıç Tarihi
BitişTarihi Sözleşme imza tarihi itibariyle hizmet başlayacaktır.
31 Aralık 2022

İhaleye İlişkin Bilgiler
1- İhale kayıt numarası: 202006006
2- İhale usulü: Açık ihale
3- İhalenin yapılacağı adres: Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul
4- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
5- Verilen teklifler teklif geçerlik süresinin uzatılması halinde gerek görülmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz.
6- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde aşağıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
7- İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale aşağıda belirtilen saatte yapılır.

İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini
1- İstekliler tarafından ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını kendileri veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri ihale tarihinden önce satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği yer internet sitesi:
https://www.bilgi.edu.tr/tr/ihaleler/

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:
Gürsel Mah. İmrahor Caddesi No: 29 Premier Kampüs Ofis İstanbul Bilgi Üniversitesi Ek Bina Kat:4 Kağıthane/İstanbul

İhale doküman bedelinin yatırılacağı hesap numarası:
Banka adı : Garanti Bankası
Şube Adı : Beyoğlu Ticari
Şube kodu : 1671
Hesap no : 6298217
Iban No : TR12 0006 2001 6710 0006 2982 17
Hesap Adı : İstanbul Bilgi Üniversitesi

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil):
20 TL

2- İhale dokümanı; bedeli yukarıda belirtilen banka hesabına “202006006 numaralı İhale Evrak Bedeli” açıklaması ile yatırılıp ödeme dekontu, ihale dokümanın satın alınabileceği adreste Satın alma Müdürlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir, posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz ve satın alınamaz, dekont ibraz etmeyen isteklilere ihale dokümanı teslim edilmeyecektir.
3- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını incelemek zorundadır. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form, “Dokümanlar arasında uyuşmazlık halinde Bilgi’deki aslı esastır.” şerhiyle biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenerek satın alana imzalatılır.
4- İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
İhale (son teklif verme) tarihi: 25 Haziran 2020
İhale (son teklif verme) saati: 09:30
İhale komisyonu toplantı yeri: Emniyettepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul

İhale Dokümanının Kapsamı
1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir.)
b) İdari şartname
c) Teknik şartname
d) Taslak sözleşme
e) Geçici ve Kesin Teminat Mektubu Örneği
f) Teklif Tablosu

2- İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler, yeterlik kriterleri, iş deneyimi kriterleri ve ihale belgelerinin sunuluş şekilleri işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir.
2- İhaleye katılamayacak olanlar, ihale dışı bırakılma nedenleri ile yasaklı fiil ve davranışlar işbu ihaleye ilişkin yayınlanan idari şartnamede açıkça belirtilmiştir.

DİĞER HUSUSLAR
– Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanında elektronik posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, BİLGİ tarafından elektronik posta yoluyla bildirim yapılabilir.
– İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
– İstekliler tekliflerini ihale konusu işin tamamı için verebileceklerdir.
– İhale ile ilgili detaylı tüm bilgilere ihale dökümanlarından ulaşılabilir.
– Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
– Bu ilan metni ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan her türlü yazılı açıklama ihale dokümanının bağlayıcı parçasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!