IT tabanlı güvenlik kamera sistemi ve ekipmanları satın alınacaktır

IP TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

IT Tabanlı Güvenlik kamera Sistemi,Ekipmanları ve montaj hizmeti alımı,16.11.2018 Tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası 2020 / 0017
1-İdarenin
a) Adresi Doğuş Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy/ İstanbul
b) Telefon ve faks numarası 444 7997– 0216 339 80 36
c) Elektronik posta adresi satinalma@dogus.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi
https://www.dogus.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı Malzeme temini ve montaj işi. IT Tabanlı Güvenlik Kamera sistemi ve Ekipmanları. 24 Kalem,9.415 Adet. Detaylı bilgiye Teknik şartname ve diğer eklerden ulaşılabilir.
b)Hizmet verilecek yer Doğuş Üniversitesi Dudullu Yerleşkesi Esenkent Mah. Nato Yolu Cad. No:265 Dudullu /Ümraniye / İSTANBUL
c) Süresi Söz Konusu Malzemeler Sözleşme imzalandıktan sonra 60 Takvim günü içerisinde kısımlar halinde tek partide teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
Doğuş Üniversitesi Çengelköy yerleşkesi Toplantı salonu Bahçelievler Mah.Bosna Bulvarı No:140 Çengelköy/ Üsküdar/ İSTANBUL
b) İhale Tarihi ve saati 14/07/2020 Salı- Saat 10:30
c) İhale Usulü Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Maddesine göre Açık İhale Usulü

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından Benzer İş’lere ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 İhale katılım bedeli olarak, 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) aşağıdaki hesaba ödenerek, ödeme dekontu paylaşıldığı takdirde ihale dökümanları mail ortamında gönderilecektir. TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: Teb Beylikdüzü E5 Şube TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Satınalma Müdürlüğü Çengelköy yerleşkesi Toplantı salonu Bahçelievler Mah.Bosna Bulvarı No:140 Çengelköy/ Üsküdar/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir.
15. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!