ihalede kesin hakedişin yapılmadığını ve bakiye iş bedelinin ödenmemesi hk

İlköğretim Okul İnşaatının yapım işini üstlendiğini, işin yapılıp teslim edilmesine rağmen kesin hakedişin yapılmadığını ve bakiye iş bedelinin ödenmediğini, bunun için …Mahkemesi *. İş sayılı dosyasıyla tespit yaptırıldığını, yapılan tespit sonucunda bilirkişi tarafından çıkartılan kesin hesap sonucu *** TL bakiye hakediş alacağı olduğunun tespit edildiğini belirterek bu miktarın tahsilini talep etmiş;

davalı idare fazla ödeme savunmasında bulunmuş; yargılama aşamasında …’dan talimatla alınan bilirkişi kurulu tarafından çıkartılan kesin hesap sonucunda davacı yüklenicinin *TL alacağı olduğu belirtilmiş, mahkeme tarafından da bu bedele hükmedilmiştir.

Birleşen dosya davacısı yüklenicinin talebi ile …Mahkemesi **İş sayılı tespit dosyasına sunulan bilirkişi kurulu tarafından çıkartılan kesin hesap incelendiğinde; yapılan toplam iş miktarını **TL olduğu, buna %8 emanet iş kesintisi uygulandığında ** TL, bu rakama %33,10 ihale tenzilatı uygulandığında tenzilatlı iş tutarının ** TL, buna tenzilata tabi olmayan imalât tutarı ** TL eklendiğinde ** TL olduğu, bu rakama KDV’nin de eklenmesi ile yapılan toplam iş miktarının ** TL bulunduğu,

davacı yüklenicinin birleşen bu davasında bu rakamı dikkate alarak bundan ** TL yapılan ödemeyi düşürdüğünde ** TL’nin tahsilini talep ettiği anlaşılmıştır. Hükme esas alınan bilirkişi kurulu tarafından çıkartılan kesin hesap incelendiğinde ise, bilirkişilerin işin emanet usulü ile yapılması nedeniyle tespit raporunda düşülen ve yüklenici tarafından itiraz edilmeyen %8 emanet kesintisini düşmedikleri, mahkemenin de bu hususu değerlendirilmeyerek karar verdiği anlaşılmıştır.

İş bu nedenle bilirkişi kurulu tarafından çıkartılan kesin hesap dikkate alınarak; * TL yapılan iş tutarına %8 emanet iş kesintisi uygulandığında * TL, bu rakama %33,10 ihale tenzilatı uygulandığında tenzilatlı iş tutarının *TL, buna * TL tenzilata tabi olmayan imalât tutarı eklendiğinde * TL, bundan * TL yapılan ödeme düşüldüğünde * TL olduğu, buna KDV eklendiğinde * TL ödenmeyen kesin hakediş miktarı olup, mahkeme tarafından bu bedele hükmedilmesi gerekirken işin emanet usulü yapılması ve yüklenici tarafından itiraz edilmeyen emanet kesintisinin düşülmeden bakiye hakediş alacağına hükmedilmesi doğru olmamıştır.

***Esas sayılı dosyada davacı yüklenicinin temyiz itirazlarına gelince;Birleşen * Esas sayılı dosyada davanın kısmen kabulüne karar verilmesine rağmen davacı yararına nispi vekâlet ücretine hükmedilmemesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle asıl dava davacısı …’nin ve birleşen ** Esas sayılı dava davacısı ** Bakanlığı’nın bu davalarla ilgili tüm temyiz itirazlarının reddine, kararın 2. bent uyarınca birleşen ** Esas sayılı dosya davalısı idare, 3. bent uyarınca birleşen*** Esas sayılı dosya davacısı yüklenicinin yararına BOZULMASINA,