Hazine Taşınmazlarında Tahliye İşlemleri (ecrimisil)

Kamu malını haksız olarak işgal eden kişiden işgal süresince ecrimisil alınması doğaldır.

Ancak, bu durum kamu mallarının sürekli ecrimisil alınarak idare edileceği şeklinde
yorumlanmamalıdır. Zira ecrimisil hukuka aykırı bir yararlanmadan dolayı ilgili kişiden
alınan bir tazminattır. Bir kamu malı idare yöntemi değildir.

Tam aksine, kamu malını korumaya yönelik bir yaptırımdır.

Bu durum için Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinin son fıkrasında şöyle bir hükme yer
verilmiştir; “İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye
amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.”

Yönetmelikte ise daha ayrıntılı bir biçimde düzenleme yapılmıştır.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in “Tahliye” başlıklı 89. maddesinde,
“Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi
dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye
dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen hazine taşınmazlarının tahliyesi;

hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya mal müdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç on beş gün içinde sağlanarak, taşınmaz idarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir….”
hükmü yer almaktadır.