Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye alındı

İhale konusu malın, hizmetin ya da yapım işinin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer ve süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Ekonomik ve mali yeterlik yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat dışı unsur olarak öngörülemez.

Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti sınırlayıcı şekilde belirlenemez. Kaydedilen fiyat dışı unsurlar, bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için beyan edilecek belge/numune ve/veya demonstrasyon bilgisi idari şartnamenin ilgili maddesine yansıyacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği elektronik ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine ilişkin EKAP’ta düzenlemeler yapılmıştır.