Hizmet alımlarında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde idarece giyim bedelinin 66.34 TL/kişi başı olarak belirlenmesi

Dava dosyasının incelenmesinden; … Acil Yardım Hastanesi Başhekimliğince 25.11.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alım İhalesi”ne 7 isteklinin teklif sunduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu iş için yaklaşık maliyetin 689.709,70 TL olarak belirlendiği, sunulan teklifler içerisinde en düşük fiyatlı 3 teklifin sırasıyla davacı şirkete, İ… Temizlik Ltd. Şti’ne ve A… Temizlik Ltd. Şti’ne ait olduğu ve bu tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında kalması nedeniyle firmalardan açıklama istendiği, firmaların getirdiği açıklamaların uygun bulunduğu ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan davacı şirket üzerine kaldığı, ancak ihaleye katılan A… Temizlik firması tarafından en avantajlı iki teklifin de aşırı düşük teklif niteliğinde olduğu iddia edilerek kamu ihale kuruluna yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul’ca yapılan incelemede; ihale konusu işe ilişkin idari şartnamenin 2. maddesinde işin adının; “hizmet binalarının ve hastane çevresinin genel temizlik işi” olduğu, miktarı ve türünün ise; “58 temizlik işçisi ile birlikte” şeklinde tanımlandığı, 26.4. maddesinde de; “temizlik personelinin giyeceği, bir yazlık bir kışlık olmak üzere 2 adet iş pantolonu ve iki adet iş gömleğinin yüklenici tarafından ayni (giysi) olarak karşılanacağının ve istekliler tekliflerini giyim bedelini dahil ederek vereceklerinin düzenlendiği, teknik şartnamenin 17. maddesinde ise, temizlik personelinin giyeceği iki pantolon ile iki gömleğin kumaş ve cinsine ilişkin özel belirlemenin yapıldığı, ihaleyi gerçekleştiren idaresince, bir işçi başına biri yazlık diğeri kışlık olmak üzere iki adet iş pantolonu ve iş gömleği için giyim bedelinin 66.34 TL belirlendiği, buna karşın ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin işçi başına iki pantolon ve iki gömlek için 6. ,00 TL, İ… firmasının 2,80 TL ve şikâyetçi A… firmasının da işçi başına 6,00 TL öngördüğü, söz konusu tekliflere ilişkin proforma fatura da sunmuş oldukları hususları tespit edilerek, dava konusu işlemle, idaresince aşırı düşük teklif sorgulamasına getirdikleri açıklamalar uygun bulunmuş olsa da önerilen tekliflerle ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, her üç isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kaldığı yerden devam ettirilmesi yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Mevzuat hükümleri uyarınca ihale sürecinde idarelerce, ihale konusu işin belirlenen standartlarda ve kalitede yapılabileceği fiyat aralığını belirlemek amacıyla yaklaşık maliyet hesaplaması yapıldığı, idarece belirlenerek düzenlenen hesap cetvelinde belirlenen yaklaşık maliyetin altında fiyat teklifi getiren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacakları ve açıklamalarını uygun görülmemesi halinde de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı açıktır.

Öte yandan, 4734 sayılı Yasanın ilgili hükümlerinde “yaklaşık maliyet” hesaplaması için, kesin bir belirleme yapılmasına olanak tanıyan kurallar konulmamış ise de, yönetmelik hükümleri ile bu konuya ilişkin genel bir çerçeve çizilmiştir. Buna göre, idare; “işin niteliğine uygun” olmak koşuluyla, iş kaleminin ve malzemenin özellikleri ve standartları dikkate alınarak piyasa rayici ve birim fiyatlardan, ilgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak benzer hizmetlerdeki fiyat ve ücretlerden, idarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle yaklaşık maliyeti belirleyebilmektedir.

Bakılan uyuşmazlıkta, yaklaşık maliyet hesaplamasının ihale konusu işin idarece belirlenen standartlarda ve kalite düzeyinde, herhangi bir ödün vermeden yapılabilmesi için önem arz eden bir ölçüt olduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarece ise giyim bedeli yönünden yaklaşık maliyetin, yapılan piyasa araştırması kapsamında iş elbiseleri satan bir firma, 3M outlet çarşı ve terzilik ile iştigal eden firmalardan alınan tekliflerle belirlenen ortalama fiyat aralığı dikkate alınarak, biri kışlık biri yazlık olmak üzere teknik şartnamede aranılan özellikleri sağlayan iki adet iş pantolonu ile iki adet iş gömleği için işçi başına kar marjı hariç 66,34 TL, toplamda ise 3.847,72 TL olarak belirlendiği, ihaleyi üstlenen davacı şirketin ise giyim bedeli yönünden işçi başına 1,00 TL, toplam olarak ise 58,00 TL teklif sunduğu göz önüne alındığında, her ne kadar proforma fatura sunulmuş olsa da, söz konusu proforma faturanın kesin alımı kanıtlamadığı gibi teklifin aşırı düşük olması gerçeğini de değiştiremeyeceği, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin katbekat altında sunulan fiyat teklifi ile ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesinin yaşamın olağan akışına da aykırı olduğu, bu itibarla teklif ettiği fiyat ile ihale konusu işi gerçekleştiremeyeceği anlaşılan davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, davanın REDDİNE, 12.02.2010 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.