Hizmet İşleri Genel ihale Şartnamesi düzenlemeleri gereğince 10 gün içinde eksiklikleri yüklenicinin tamamlaması gerektiği, akabinde gerçekleşebilecek eksiklikler için ihtar çekilmek suretiyle cezaya konu olacağı ve 3 aykırılık halinin sözleşmenin feshini gerektireceğinin açık olduğu

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır.

Yüklenici tarafından sağlanan yüklenici ekipmanı ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sayılır ve yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı olurunu almadan nakledemez. Ancak, elemanları, işçileri ve yüklenici ekipmanı ile malzemeleri işyerine getirecek veya işyerinden götürecek vasıtalar için olur almaya gerek yoktur.

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde bunları istenen sayı ve miktara çıkarmak zorundadır.

Sözleşmede, işyerinde çalıştırılması gereken personel sayısının belirtildiği hallerde, yüklenici, belirtilen sayıda personeli işyerinde bulundurmak zorundadır…” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin On Binde 1,00’dır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır. Yüklenicinin işin kısmi kabule konu olan kısmını süresinde tamamlamaması durumunda, ceza, sözleşmenin süresinde tamamlanmayan kısmına tekabül eden bedel üzerinden kesilecektir.

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

Sıra No

Aykırılık Hali

İhtar
Yapılacaktır /
İhtar
Yapılmayacaktır

Sözleşme
Bedeli
Üzerinden
Kesilecek
Ceza
Oranı

Sözleşmenin
Feshini
Gerektiren
Aykırılık
Sayısı

1

Yüklenicinin işe başladıktan sonra, şartnamede belirtilen vasıflarda elemanlardan her hangi birini çalıştırmaması durumunda ve çalışan personelin yaptığı işe göre eğitim durumunun yetersizliği tespiti halinde işten çıkarılacak personel yerine personel temin edilmezse, eksik personel çalıştırılan her gün için

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
2,00

3

2

Yüklenici firma teknik şartname ve idari şartnamede mutfak ve yemekhane için istenilen demirbaşları işe başlama tarihinde eksiksiz olarak teslim edecektir. Hastane idaresi tarafından oluşturulacak komisyon tarafından ekipman, sayı ve nitelik açılarından kontrol edilecek, eksik ve yetersiz olduğu tespit edilen her gün için

İhtar
Yapılacaktır

On Binde
2,00

3

16.1.4. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30’unu geçemez. Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30’unu geçmesi durumunda, bu orana kadar ceza uygulanır ve 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.” düzenlemesi,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10’uncu maddesinde yüklenici tarafından işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracağı, aksi halde kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde bunları istenen sayı ve miktara çıkarmak zorunda olduğu ifadelerine yer verilmiştir.

İhaleye katılan isteklilerin dokümanı ihale tarihinden önce indirmeleri gerektiği ve ihale konusu iş kapsamında istenilen malzeme ve ekipman ile personel sayısının ihale dokümanlarında açıkça belirtildiği, işe başlama tarihinde söz konusu malzeme ve ekipman ile personeli hazır bulundurmasının yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, idarece eksiklik tespit edilen hususta yükleniciye yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde tamamlaması gerektiği düzenlenmiştir.

Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde aykırılık hallerine ilişkin tablonun 2’nci satırında yüklenici firma Teknik Şartname ve İdari Şartnamede mutfak ve yemekhane için istenilen demirbaşları işe başlama tarihinde eksiksiz olarak teslim edeceği, hastane idaresi tarafından oluşturulacak komisyon tarafından ekipman, sayı ve nitelik açılarından kontrol edilecek, eksik ve yetersiz olduğu tespit edilen her gün için ceza uygulanacağı ve sözleşmenin feshini gerektirecek ihtar sayısının ise 3 olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartname’si düzenlemeleri gereğince 10 gün içinde eksiklikleri yüklenicinin tamamlaması gerektiği, akabinde gerçekleşebilecek eksiklikler için ihtar çekilmek suretiyle cezaya konu olacağı ve 3 aykırılık halinin sözleşmenin feshini gerektireceğinin açık olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 15
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UH.I-517