hurda karşılığı bina yıkım işi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :
1- Samsun Merkez İlkadım İlçesinde Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu, Kökçüoğlu Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftası, 7182 ada 1 nolu parsel alanında, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda içerisinde kent parkı da bulunan sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımları oluşturulması için kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 15.12.2017 tarih ve 551 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, söz konusu alan içerisinde bulunan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli hastane binası ve diğer müştemilatları ile ihata duvarları dışında kalan, yıkılmış ve yarı yıkık durumdaki binalar ile diğer yapıların, şartname hükümlerine uygun olarak hurda malzeme(Bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme ) karşılığında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yıkılması ve yıkıntı atıklarının taşınması işleri yaptırılacaktır.
2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 100,00 TL (Yüztürklirası) yatırılarak, alınacak makbuzun ibrazı karşılığında Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.
3- Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüt Projeler Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0 362 431 60 90 numaralı telefondan ulaşarak başvuruda bulunabileceklerdir.
4- İhaleye konu binaların yıkımı karşılığında, yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme, ihaleye katılmaya hak kazanan taliplilerine KDV hariç 12.576,51 TL (Onikibinbeşyüzyetmişaltıtürklirasıellibirkuruş) muhammen bedel üzerinden verilecektir.
-İhalede yarışma (artırım) bu muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Başka bir ifade ile; ihale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde olacaktır. İhalede gerçekleşecek bedel YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sözleşme yapılmasından önce ödenecektir.
5-Geçici teminat bedeli ise 377,30 TL (Üçyüzyetmişyeditürklirasıotuzkuruş)
6-Bahse konu İhale 16.07.2020 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.00’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
7- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;
A)- Kanuni ikametgâh belgesi,
B)- Tebligat için adres göstermesi,
C)- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D)- Geçici teminatını vermesi; ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )
E)- İmza sirkülerini vermesi,
a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b)- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F)-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
G)- İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
H)- 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu internet adresinden alınmış sorgulamaya dair belge,
I)-Yıkımı yapılacak yapıların yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi,
J)- Yıkım Teknik Sorumlusu bulunduracağına dair taahhüt,
K)- İhale tarihine kadar gerçekleştirdiği yıkım işlerine ait İş Bitirme Belgeleri veya İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgesi,
L)- Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların listesi. (Kendisine ait ve/veya kiralayacağı)
M)- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
8- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 15.00’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir.
İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Ayrıca istekliler ihale saati olan 15.00’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!