Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

4 min read

HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından
Ulus 100. Yıl Çarşısının Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi yapılacaktır.

SN Tanımı İmalat cinsi Birimi Miktarı
1 YFA.01 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI m3 5.066,34
2 YFA.02 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI m3 2.235,15
3 ÖZEL.01 HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN SÖKÜLMESİ Kg 133.500
4 KGM/03.587/3 Vincin Bir Saatlik Ücreti (476 HP Gücünde, 42-55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) Sa 48
5 ÖZEL.02 Binayı tamamen saran 4 Kalkan perde yapılması (Firma teklifinden alınmıştır.) Adet 1
6 ÖZEL.03 Binayı tamamen saran güvenlik ağı yapılması (Firma teklifinden alınmıştır.) Adet 1
7 ÖZEL.04 ASBESTLİ MALZEMENİN SÖKÜMÜ VE BERTARAFI m2 576
1. İşin tahmini muhammen bedeli 699.547,51-TL. (AltıYüzDoksanDokuzBinBeşYüzKırkYedi Türk Lirası ElliBir Kuruş)’dur.
2. İhale 18/06/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No:5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkanlığında (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 6 Yenimahalle/Ankara) mesai saatleri arasında görülebilir.
4. İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a. Kanuni İkametgahı olması, tebligat için adres göstermesi.
b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılına ait), ticari sicil gazetesi.
c. Noter tasdikli İmza sirküleri.
d. Noter tasdikli vekâletname (gerekiyorsa) ve imza sirküleri
e. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Belgesi)
f. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) tutarında 20.986,43 TL. (YirmiBinDokuzYüzSeksenAltı TürkLirası KırkÜç Kuruş) Geçici teminat mektubu (süresiz) vermesi. Geçici teminatlar nakit para ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir. Sözleşme aşamasında Kesin teminat, İşin Hurda Bedelinin %6 (Yüzde altı) kesin teminatla birlikte 1.000.000,00 TL. (BirMilyon-Türk Lirası) alt yapı kuruluşlarına ait tesisatlara, yıkım esnasında çevreye ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararı karşılamak üzere risk ve sorumluluk teminatını (Teminat Mektubu verilmesi halinde süresiz olacaktır) yatırmak zorundadır.
g. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı tahmini bedel tutarının %50 oranında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesi.
Benzer iş olarak yıkım işleri veya çelik konstrüksiyon veya her türlü metal sökümü işleri kabul edilecektir.
Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisi Diploması İhale Konusu benzer işlere denk sayılacaktır
h. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
i. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,
j. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,
k. Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, yukarıda istenilen belgelerin (“G” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca ayrı ayrı karşılanacaktır. Ancak, Geçici Teminat, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken de karşılanabilir. “G” bendinde istenilen belgeler için; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının % 100’ünü, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 40’ını sağlaması zorunludur.
5. İşin süresi yer tesliminden itibaren (180 gün) takvim günüdür.
6. İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
7. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
9. İhale Şartnamesi 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
İLAN OLUNUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!