hurda karşılığı yıkım ve enkaz kaldırma ihalesi

7 min read

T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
5 ADET SAĞLIK TESİS BİNASININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİ
İHALE İLANI
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce 5 Adet Sağlık Tesis Binalarının Hurda Karşılığı Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yıkım Yapılacak Taşınmazın;
BİNA BİLGİLERİ
Selçuk 1 Nolu ASHİ Hizmet Binası İzmir İli Selçuk İlçesi Zafer Mh. 3023 Sk. 3403 Ada, 2 Parsel
Bornova Naldöken 11 Nolu ASM Hizmet Binası/Lojman İzmir İli Bornova İlçesi Naldöken Mh. 19217 Ada, 30L-2B Pafta, 2 Parsel
Çeşme 1 Nolu Merkez ASM Lojmanı İzmir İli Çeşme İlçesi Sakarya Mh. 5450 Ada, 4 Parsel
Çeşme 2 Nolu Alaçatı ASM Lojmanı İzmir İli Çeşme İlçesi Alaçatı Mh. Tokoğlu Mevkii 432 Ada, 1 Parsel
Gaziemir 5 Nolu Sarnıç-1 ASM Lojmanı İzmir İli, Gaziemir İlçesi Atıfbey Mh. 12108 Ada, 2 Parsel
Yıkım Yapılacak Alanın Yüzölçümü (m2)(Takribi)
KISIMLAR KAPALI ALAN m2
Selçuk 1 Nolu ASHİ Hizmet Binası 70 M²
Bornova Naldöken 11 Nolu ASM Hizmet Binası/Lojman 630 M²
Çeşme 1 Nolu Merkez ASM Lojmanı 450 M²
Çeşme 2 Nolu Alaçatı ASM Lojmanı 450M²
Gaziemir 5 Nolu Sarnıç-1 ASM Lojmanı 450M²
Yıkımı yapılacak alanlar tahmini olarak hesaplanmıştır.

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İHALE KONUSU TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (% 20) DÖKÜMAN BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
5 Adet Sağlık Tesisine Ait Binasının Hurda Karşılığı Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşi 1.000,00 TL 250,00TL 250,00 TL. 17.06.2020 10:00
İHALEYİ YAPAN İDARENİN
Adresi : İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı
Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR
a) Telefon ve faks numarası 444 35 01 (2265-2272)
b) Elektronik Posta Adresi cengiz.cevizci@saglik.gov.tr

A-İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.
B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Gerçek Kişilerde:
1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
5-Güncel tebligat adresi (İkametgah belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)
6-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b)Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin 1-2-3-4-7-8. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler
7-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
İhale dokümanı 250,00TL’dir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin vergi dairesi ve vergi numarası belirtilerek) yatırılabilir. İhale dokümanı Müdürlüğümüzün Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir
Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
10-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar; İhalenin adı ve isteklinin vergi numarası / TC Numarası belirterek İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 nolu hesabına yatırılarak dekont asıl veya sureti teklif dosyasına konulacaktır.
Tüzel Kişiliklerde:
1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
3-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
4-Güncel tebligat adresi (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 1-2-3-4-6-7. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler
6-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
7-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
İhale dokümanı 250,00TL’dir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin vergi dairesi ve vergi numarası belirtilerek) yatırılabilir. İhale dokümanı Müdürlüğümüzün Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir
Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
9-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar; İhalenin adı ve isteklinin vergi numarası / TC Numarası belirterek İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına yatırılarak dekont asıl veya sureti teklif dosyasına konulacaktır.
C-İhaleye Katılamayacaklar Olanlar
1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.
2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yıkım, enkaz kaldırma veya hurda satışı ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, sözleşme bedelini vadesinde ödememiş olan ve yüklenicinin kusurlarından dolayı kurumlarımızca sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılamazlar.
3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.
4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.
6) İstenilen belgelerin usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!