İDARENİN YARARI DÜŞÜNÜLEREK TEKLİF VERİLDİĞİ ŞEKLİNDE AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASI OLUR MU?

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda, söz konusu isteklinin sınır değerin altında teklif sunduğu kısımlarda tek bir sayfadan ibaret açıklama sunduğu ve açıklamasında teklif fiyata dâhil gider kalemlerine ilişkin hiçbir açıklama yapmadığı ve açıklama ekinde herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan istekli tarafından sunulan açıklamada hiçbir maliyet kaleminin belgelendirilmediği, fiyatlandırılmadığı, araçların temini ve şoför giderleri gibi işin asli unsurlarının açıklamaya dâhil edilmediği, yalnızca idarenin yararı düşünülerek teklif verildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca yapılan incelemede, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin 11.442 TL olarak yatırıldığı, ancak başvurunun ihalenin beşinci kısmına yönelik olduğu, bu kısmın yaklaşık maliyeti ve anılan Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince bu kısma ilişkin başvuru bedelinin 5.719 TL olduğu dikkate alındığında fazla ödendiği anlaşılan 5.723 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 59
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.I-913